ΠΟΛ.1027/4.2.2008

Καθορισμός Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ -Ν.2238/1994- ΦΕΚ 151/Α’, όπως ισχύει σήμερα).
2. Την ανάγκη τροποποίησης του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) των επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης, λόγω της επικείμενης εξίσωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου κίνησης με αυτόν του πετρελαίου θέρμανσης.
3. Τις διατάξεις της υπ‘ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές, αντίστοιχα, των επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης, για τις περιπτώσεις που αυτό διατίθεται τόσο από τα πρατήρια βενζίνης και πετρελαίου, όσο και από άλλους μεταπωλητές, καθώς και των επιχειρήσεων εμπορίας βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, ως ακολούθως:

Επί ακαθάριστων εσόδων ΜΣΚΚ %
Κ.Α. 4214 Έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 1,15
Κ.Α. 4214α Έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης
(εκτός του Κ.Α. 4235)
1,57
Κ.Α. 4235 Έμπορος – μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης
(εκτός του Κ.Α. 4214α)
1,90
Επί αγορών ΜΣΚΚ %
Κ.Α. 44214 Έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 1,20
Κ.Α. 44214α Έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμανσης
(εκτός του Κ.Α. 44235)
1,64
Κ.Α. 44235 Έμπορος – μεταπωλητής πετρελαίου θέρμανσης
(εκτός του Κ.Α. 44214α)
1,99

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

 Ο Υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΝΤ.ΜΠΕΖΑΣ