ΠΟΛ.1032/11.2.2008

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ – Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).
3. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).
4. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α’).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1028247/547/Α0012/17.3.2006(ΦΕΚ 389/Β’/2006) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της ηλεκτρονικής υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
6. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.
7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Ορισμός τύπου και περιεχομένου οριστικής
δήλωσης ΦΜΥ (Έντυπο Ε7-Φ-01.015)

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ (κατά περίπτωση), που παρακρατήθηκαν από εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».
3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (Έντυπο Ε7-Φ-01.015) των παρ. 1 και 2 του παρόντος, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα.
4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Οι παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή, όσον αφορά την υλική ή μαγνητική μορφή τους, και για οριστικές δηλώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.
6. Παρέχεται η ευχέρεια χρησιμοποίησης μηχανογραφικά προσχεδιασμένου εντύπου, εφόσον αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη και επόμενες σελίδες του εγκεκριμένου εντύπου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Τρόπος υποβολής οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (Έντυπο Ε7-Φ-01.015),
διαδικασία υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας,
πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής, ημερομηνία υποβολής,
αποδεικτικό υποβολής, αναστολή της πιστοποίησης, ηλεκτρονική ταυτοποίηση,
έλεγχος και ενημέρωση ΔΟΥ

Ορίζουμε ότι τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της υπ’ αριθ. 1020822/388/Α0012/ΠΟΛ.1034/24.2.2006 (ΦΕΚ 305/Β’/2006) ΑΥΟΟ, σχετικά περί του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της διαδικασίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων αποδοχής, της ημερομηνίας υποβολής της, του αποδεικτικού υποβολής, της αναστολής της πιστοποίησης, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, του ελέγχου και της ενημέρωσης των ΔΟΥ, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την υποβολή των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ οικονομικού έτους 2008.

Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

1. Ειδικά, για το οικονομικό έτος 2008 σε υπόχρεους που απασχολούν λιγότερους από είκοσι (20) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε λιγότερους από είκοσι (20) συνταξιούχους, δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή με χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου αλλά παρέχεται η ευχέρεια, εφόσον το επιθυμούν, της ηλεκτρονικής υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στη ΔΟΥ (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση). Οι υπόχρεοι της παρούσας παραγράφου δύνανται να επιλέξουν τον τρόπο υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ καθώς και του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών, τον οριζόμενο με τις υπ’ αριθ. 1104564/2623/Α0012/ΠΟΛ.1154/2004 και 1077209/1542/Α0012/ΠΟΛ.1229/2002 ΑΥΟ (δηλαδή υποβολή της οριστικής ΦΜΥ, σε υλική μορφή, στη ΔΟΥ σε δύο αντίτυπα συνοδευόμενα από το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων).
2. Όσοι προέβησαν σε διακοπή εργασιών μέσα στη χρήση 2007 ή μέσα στο έτος 2008 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και στερούνται πλέον των κωδικών πρόσβασης ή της δυνατότητας λήψης νέων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ (Έντυπο Ε7-Φ-01.015) αυτών των υπόχρεων, παρέχεται η ευχέρεια να υποβάλουν τις οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), ειδικά για το οικονομικό έτος 2008, στις αρμόδιες ΔΟΥ. Οι δηλώσεις αυτές θα συνοδεύονται απαραίτητα με μαγνητικό μέσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την υπ’ αριθ. 1020822/388/Α0012/ΠΟΛ.1034/24.2.2006 ΑΥΟΟ.
3. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους και ειδικά για το οικονομικό έτος 2008, η 31η Μαρτίου.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ