ΠΟΛ.1034/14.2.2008

Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης – Εκδιδόμενα παραστατικά – Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης – Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟΟ 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (ΦΕΚ 161/Β’)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28, με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 73 και 109 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’), του άρθρου 23 και του άρθρου 24, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 3 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α’/1991).
4. Τις διατάξεις των περ. β’, γ’ (υποπερ. γα’, γδ’, γε’ και γη’) και ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 7, 19, 30 και 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α’/2001).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 (ΦΕΚ 94/Β’) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ), όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1018722/10749/0005/13.2.2008 «Ανάθεση του έργου για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του αναγκαίου πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια εξομοίωσης των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης με καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρων».
11. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (ΦΕΚ 128/Α’) «Διαδικασία υποβολής και ελέγχου από τις ΔΟΥ σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ)».
12. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1010561/66/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1015/28.1.2008 (ΦΕΚ 179/Α’) «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξης καταλογισμού αυτού».
13. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (ΦΕΚ 161/Α’) «Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών – Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών».
14. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
15. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των πωλήσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης σε όλα τα στάδια των συναλλαγών του είδους αυτού, για την πάταξη του λαθρεμπορίου, την περιστολή της φοροδιαφυγής, τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την μη επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή.
16. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, τα πρόσωπα στα οποία πραγματοποιείται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ που αναλογεί, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, για το οποίο χορηγείται επιστροφή των φόρων αυτών, τα παραστατικά για τις συναλλαγές του είδους αυτού και η υποβολή δεδομένων των συναλλαγών αυτών, για διασταύρωση και επεξεργασία, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι για τη χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης
με συντελεστή 21,00 ευρώ ανά χιλιόλιτρο -
Πρόσωπα στα οποία πραγματοποιείται η επιστροφή -
Αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία

1. Δικαιούχοι για τη χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης με συντελεστή 21,00 ευρώ ανά χιλιόλιτρο είναι οι τελικοί καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιείται, κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.
2. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, το οποίο τίθεται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου κάθε έτους και διατίθεται για τους σκοπούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εντός της ως άνω περιόδου, επιστρέφεται το ποσό του ΕΦΚ που υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του συντελεστή της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001, που καταβλήθηκε στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή και του ποσού των 21,00 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, που ορίζεται ως ελάχιστος συντελεστής για το πετρέλαιο θέρμανσης, συνυπολογιζόμενου στο επιστρεφόμενο ποσό ΕΦΚ και του αναλογούντος ποσού ΦΠΑ. Η χρονική περίοδος της προθεσμίας διάθεσης του προϊόντος αυτού, για την οποία υπολογίζεται η ως άνω διαφορά, επεκτείνεται μέχρι και τις 15 Μαΐου κάθε έτους.
3. Η καταβολή του ως άνω διαμορφούμενου ποσού φόρων (ΕΦΚ + ΦΠΑ που αναλογεί) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται στους επιτηδευματίες που κατέχουν Αριθμό Μητρώου (ΔΙΠΕΘΕ), οι οποίοι διαθέτουν νομίμως πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης στους τελικούς καταναλωτές για τους σκοπούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των ως άνω φόρων αποτελεί:
α) η προηγούμενη εγγραφή των ενδιαφερόμενων, κατόπιν αίτησής τους, στο ειδικό ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, που έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτόν από το σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και έχει οριστικοποιηθεί επισήμως με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΑΥΟΟ 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (ΦΕΚ 128/Β’) και
β) η αναγραφή επί των παραστατικών του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης. Οι περιπτώσεις της δωρεάν παράδοσης σε τρίτους, της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν εμπίπτουν στο σύστημα επιστροφών.
4. Αρμόδια υπηρεσία για την πραγματοποίηση της επιστροφής του ως άνω διαμορφούμενου ποσού φόρων (ΕΦΚ x ποσότητα + ΦΠΑ που αναλογεί) στους επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ ορίζεται η 16η Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 2
Έκδοση παραστατικών για τις συναλλαγές
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης

1. Οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) που τηρούν ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο εδάφιο γ’ της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται από τις 15.2.2008 να εκδίδουν όλα τα παραστατικά αξίας (συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης), διακίνησης κ.λπ. για τις συναλλαγές του είδους αυτού από ειδικά τριπλότυπα στελέχη, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΒΣ, με την επιπλέον προσθήκη στα στοιχεία του εκδότη του Αριθμού Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ και στον τίτλο που φέρουν, κατά περίπτωση, της ένδειξης «πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης».
Ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ αναγράφεται επίσης και στα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, στην περίπτωση που και αυτός είναι από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας. Στο δεύτερο αντίτυπο των ως άνω παραστατικών αναγράφεται ακόμη και η ένδειξη «Για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
Παρέχεται η δυνατότητα να μην εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία από τριπλότυπα στελέχη οι επιτηδευματίες που έχουν λάβει Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, εφόσον τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και μόνο για τις συναλλαγές τους με πρόσωπα που επίσης έχουν λάβει Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ.
2. Για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης από τους ως άνω επιτηδευματίες και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων, εκδίδονται, από τις 15.2.2008, αποδείξεις λιανικής πώλησης από έντυπα θεωρημένα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, σημαινόμενα με τη χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του Ν.1809/1988, στις οποίες, πέραν των οριζόμενων με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του ΚΒΣ και της παρ. 1 ανωτέρω, αναγράφονται ως στοιχεία του περιεχομένου τους και οι ακόλουθες ενδείξεις:
2.1. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του προσώπου το οποίο βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη και, στην περίπτωση που η δαπάνη για την αγορά του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα -πολυκατοικίες, διπλοκατοικίες κ.λπ.- και υπάρχει επαγγελματική διαχείριση, ο ΑΦΜ του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που ασκεί την επαγγελματική διαχείριση και το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του εκπροσώπου εκ των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτιρίου που έχει συναποφασιστεί και οριστεί ως συνδιαχειριστής.
2.2. Ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης.
2.3. Η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.) και η ώρα παράδοσης αυτού, το είδος του, ο αριθμός του σχετικού Δ.Α. ή Σ.Δ.Α. με το οποίο διακινήθηκε η σχετική πωληθείσα ποσότητα, η ποσότητα που παραδόθηκε, η συνολική της αξία και το είδος του μεταφορικού μέσου, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. ή Ι.Χ. ή το όνομα του πλωτού μέσου, σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς.
2.4. Το ποσό που δεν επιβαρύνει τον πελάτη – αγοραστή, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά του εκάστοτε ισχύοντος υψηλού συντελεστή ΕΦΚ ανά λίτρο και του ελάχιστου συντελεστή ΕΦΚ των 0,021 ευρώ ανά λίτρο επί την ποσότητα και ο ΦΠΑ που αναλογεί «[(Υψηλός Συντ. Ε.Φ.Κ. ανά λίτρο - 0,021 ΕΥΡΩ ανά λίτρο) x ποσότητα] + ΦΠΑ που αναλογεί».
2.5. Το τελικό πληρωτέο ποσό από τον πελάτη – αγοραστή, που προκύπτει από τη διαφορά της συνολικής αξίας της απόδειξης λιανικής πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης (συνολική αξία παραδοθέντος πετρελαίου) με το ποσό που δεν επιβαρύνει τον πελάτη – αγοραστή, που προκύπτει ως ανωτέρω, περ. 2.4.
2.6. Οι ενδείξεις των περ. 2.2, 2.4 και 2.5 ανωτέρω συμπληρώνονται μόνο για παραδόσεις στους τελικούς καταναλωτές που πραγματοποιούνται από τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους έως τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας.
3. Οι επιπλέον αναφερόμενες ενδείξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται αναλογικά στο περιεχόμενο όλων των αντιτύπων των ειδικών τριπλότυπων παραστατικών, που εκδίδονται κατά περίπτωση για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, ανεξάρτητα εάν αφορούν διακινήσεις ποσοτήτων του είδους αυτού, τιμολογήσεις, ιδιοχρησιμοποιήσεις, επιστροφές κ.λπ., πλην των ενδείξεων 2.4 και 2.5, οι οποίες αναγράφονται μόνο στα σχετικά παραστατικά που ορίζονται από τα άρθρα 12 και 13 του ΚΒΣ συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης και αφορούν συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.
Ειδικά στα παραστατικά που αφορούν συναλλαγές με επιτηδευματίες τελικούς καταναλωτές, στις ανωτέρω ενδείξεις (2.4 και 2.5) θα αναγράφονται διακριτά η αξία και ο ΦΠΑ που αναλογεί, κατά περίπτωση.
4. Στα παραστατικά με τα οποία πραγματοποιείται η παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης (Α.Λ.Π. ή Α.Λ.Π.-Δ.Α. ή Τ.Π.-Δ.Α. ή Δ.Α. κ.λπ.), αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του παραλαμβάνοντος και υπογράφονται από αυτόν.
5. Στις περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης πετρελαίου θέρμανσης από την ίδια την επιχείρηση σε υπαγόμενη ή μη υπαγόμενη στον ΦΠΑ δραστηριότητα, καθώς και στην περίπτωση ανάληψης από τον υποκείμενο πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για ικανοποίηση προσωπικών του αναγκών, εκδίδεται Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής από τα χρησιμοποιούμενα ως άνω έντυπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ως λογιστικό σημείωμα ή ως στοιχείο αυτοπαράδοσης, κατά περίπτωση, στο οποίο αναγράφεται, πέραν των δεδομένων που ορίζονται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του ΚΒΣ και του παρόντος άρθρου, υποχρεωτικά σε όλα τα αντίτυπα η ένδειξη «Για ιδιοχρησιμοποίηση ή αυτοπαράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης». Επιπλέον, στα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται οι ενδείξεις 2.4 και 2.5, με διακριτή αναγραφή της αξίας και του ΦΠΑ που αναλογεί, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις δωρεάν παράδοσης σε τρίτους εκδίδεται Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω, χωρίς την αναγραφή των ενδείξεων 2.4 και 2.5.
6. Τα τυχόν ήδη υπάρχοντα αποθέματα των παραστατικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξάντλησής τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τίθενται επ’ αυτών, κατά περίπτωση, σε όλα τα αντίτυπά τους όλες οι επιπλέον οριζόμενες ανωτέρω ενδείξεις χειρόγραφα, εντύπως ή με σφραγίδα.

Άρθρο 3
Υποβολή στοιχείων για τις συναλλαγές πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης

1. Για τη χρονική περίοδο της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας (από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Μαΐου κάθε έτους) οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα κάθε μήνα τα δεύτερα αντίτυπα των ειδικών φορολογικών παραστατικών του άρθρου 2 της παρούσας, που εξέδωσαν εντός κάθε προηγούμενου μήνα και με τα οποία έγινε η παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης (Α.Λ.Π. ή Α.Λ.Π.-Δ.Α. ή Τ.Π.-Δ.Α. ή Δ.Α. κ.λπ.), με αποστολή «επί αποδείξει» στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», σε συσκευασία ασφαλείας που διατίθεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) με προπληρωμένο τέλος, συνοδευόμενη με αποδεικτικό υποβολής εις διπλούν ανά συσκευασία, το οποίο περιέχει τα στοιχεία του υποβάλλοντος, τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, τον μήνα που αφορούν και την υπογραφή του.
Το ένα αντίτυπο του εγγράφου υποβολής παραμένει στον αποστολέα, ο οποίος επισυνάπτει σε αυτό τα παραστατικά της επί αποδείξει αποστολής. Το αποδεικτικό υποβολής και τα παραστατικά της επί αποδείξει αποστολής φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).
Σε περίπτωση ύπαρξης παλαιών αποθεμάτων των ως άνω παραστατικών διάθεσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, τα οποία εκδίδονται από διπλότυπα στελέχη, θα υποβάλλεται το αντίτυπο του στελέχους, φυλασσόμενου φωτοαντιγράφου αυτού ως παραστατικό εγγραφής για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).
2. Παρέχεται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με πρόσωπα που έχουν επίσης λάβει Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, να μην υποβάλουν αντίτυπα των εκδοθέντων παραστατικών για τις συναλλαγές αυτές.

Άρθρο 4
Υποβολή καταστάσεων με τις συναλλαγές του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, σε όλα τα στάδια,
αρχής γενομένης από την κατάθεση στην τελωνειακή Αρχή
της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ)
μέχρι και την τελική κατανάλωση

1. Οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), υποβάλλουν από τις 15.2.2008 αναλυτική κατάσταση με τα δεδομένα των συναλλαγών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που πραγματοποιούν κάθε ημέρα και για τη χρονική περίοδο της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας (από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Μαΐου κάθε έτους) και προκειμένου για τις αγορές μετά από την κατάθεση στην τελωνειακή Αρχή της ΔΕΦΚ, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που αφορά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας να περιλαμβάνει διακεκριμένα τα δεδομένα μερικών ή όλων των συναλλαγών περισσότερων ημερών, π.χ. δύο ή τριών (2 ή 3) ημερών, όχι όμως πέραν των επτά (7), υποβαλλόμενη στην περίπτωση αυτή εντός επτά (7) ημερών από την τελευταία ημέρα που αφορά.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η ως άνω προθεσμία μετακυλίεται ανάλογα.
Κατ’ εξαίρεση και μόνο το πρώτο χρονικό διάστημα εφαρμογής, από 15.2.2008 έως 15.5.2008, παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους επιτηδευματίες να αποστέλλουν τις καταστάσεις «επί αποδείξει» στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 3 της παρούσας, σε φάκελο από τα ΕΛΤΑ με προπληρωμένο τέλος, σε χειρόγραφη ή έντυπη ή και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου σε κατάλληλο ηλεκτρομαγνητικό – οπτικό μέσο, όχι περισσότερες από τρεις (3) φορές την εβδομάδα, τηρουμένων και στην περίπτωση αυτή των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται ανωτέρω αναφορικά με το χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών (προθεσμία υποβολής) από την τελευταία ημέρα που αφορούν οι σχετικές συναλλαγές. Ειδικά για το πρώτο στάδιο εφαρμογής του μέτρου, από 15.2.2008 έως 29.2.2008 και δεδομένου ότι δεν θα έχουν αποσταλεί στους επιτηδευματίες του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ οι σχετικοί προπληρωμένοι φάκελοι, η δαπάνη για την «επί αποδείξει» αποστολή θα καταβάλλεται από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, τα δε καταβληθέντα ποσά θα τους επιστραφούν στη συνέχεια μέσω του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.ifestos.mnec.gr είναι εφικτή με τη χρήση ονόματος και του κωδικού χρήστη που έχουν καθοριστεί κατά την εγγραφή στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ. Ο συνδυασμός των στοιχείων του υποβάλλοντος, ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, καθώς και ο κωδικός χρήστη, ταυτοποιούν τον συγκεκριμένο υπόχρεο, ο δε κωδικός χρήστη αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής, στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» θα εμφανίζονται, ως αποδεικτικό υποβολής, όλες οι κινήσεις συγκεντρωτικά ή αναλυτικά με βάση την ημερομηνία υποβολής τους μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr. Το αποτέλεσμα της εμφάνισης μπορεί να εκτυπωθεί και αποτελεί ταυτότητα υποβολής των κινήσεων που έχουν καταγραφεί στο σύστημα, καθώς και της εμπρόθεσμης ή μη υποβολής τους.
2. Οι ως άνω καταστάσεις περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου για υποβολή τους, το επάγγελμα, τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, την ταχυδρομική του διεύθυνση, την αρμόδια ΔΟΥ και την ημερομηνία υποβολής τους.
Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται, ανά συναλλαγή, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία του πελάτη ή προμηθευτή, ο ΑΦΜ του, ο αριθμός ΔΙΠΕΘΕ, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η παραδοθείσα ποσότητα, το τελικό πληρωτέο ποσό για λογαριασμό του πελάτη – αγοραστή και ο συντελεστής του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό, η ποσότητα, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού παραστατικού με το οποίο έγινε η παράδοση (Α.Λ.Π. ή Α.Λ.Π.-Δ.Α. ή Τ.Π.-Δ.Α. ή Δ.Α. ή ΔΕΦΚ κ.λπ.), το είδος του μεταφορικού μέσου και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. ή Ι.Χ. ή το όνομα του πλωτού μέσου σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, καθώς και η ποσότητα του αποθέματος που δεν έχει διατεθεί στην τελική κατανάλωση και έχουν στην κυριότητά τους κατά τη λήξη της χρονικής περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας (15 Μαΐου κάθε έτους) ανά εγκατάσταση ή ανά τρίτο.
3. Στην πρώτη από τις ως άνω καταστάσεις, που θα υποβληθεί μετά από την υποβολή της δήλωσης για την καταβολή του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, που είχε στην κυριότητά του ο υπόχρεος στις 14.2.2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και οι ποσότητες των αποθεμάτων αυτών ανά εγκατάστασή του και ανά τρίτο, κατά περίπτωση (στοιχεία του τρίτου, οδός, αριθμός, Τ.Κ.), ο εφάπαξ φόρος που καταβλήθηκε, ο συντελεστής του ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό του φόρου αυτού, καθώς επίσης ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού αποδεικτικού καταβολής του εφάπαξ φόρου.
4. Στην περίπτωση μη ύπαρξης αποθεμάτων την 14.2.2008, στην πρώτη από τις ως άνω καταστάσεις που θα υποβληθεί για ποσότητες πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που αγοράστηκαν και παραδόθηκαν από τις 15.2.2008 και μετά, θα συμπληρώνεται σχετική ένδειξη.

Άρθρο 5
Εμφάνιση των συναλλαγών στα βιβλία του πωλητή
και του τελικού αγοραστή επιτηδευματία – καταναλωτή

Στο βιβλίο εσόδων – εξόδων ή στα βιβλία Γ’ κατηγορίας του πωλητή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης προς τον τελικό καταναλωτή καταχωρείται ως έσοδο η συνολική καθαρή αξία της πώλησης, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΦΚ και ως ΦΠΑ εκροών το ποσό που αναλογεί σε αυτή.
Στα τηρούμενα από τον τελικό καταναλωτή – επιτηδευματία βιβλία καταχωρείται ως δαπάνη η καθαρή αξία του πετρελαίου που υποχρεούται να καταβάλλει στον πωλητή και ως ΦΠΑ εισροών το ποσό που αναλογεί σε αυτή.

Άρθρο 6
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

Για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, για τις οποίες υποβάλλονται οι καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας, δεν υποβάλλονται στοιχεία για διασταύρωση των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), πλην της περίπτωσης των επιτηδευματιών που προμηθεύονται το ως άνω είδος με σκοπό την τελική του κατανάλωση ως καύσιμο θέρμανσης, οι οποίοι θέτουν στις σχετικές καταχωρίσεις της κατάστασης «προμηθευτών» τον Κωδικό «1» – αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος και αξία την «καθαρή» αξία του πετρελαίου θέρμανσης που καταβάλλουν, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 7
Έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για το οποίο χορηγείται επιστροφή
των φόρων και διαδικασία επιστροφής αυτών

1. Με βάση το Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας για την πραγματοποίηση της επιστροφής πρόσωπα (επιτηδευματίες) εκδίδουν τα παραστατικά και υποβάλλουν τα δεδομένα των συναλλαγών τους όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας, τα οποία εισάγονται στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», αρχής γενομένης από την κατάθεση της ΔΕΦΚ στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή. Τα ως άνω εισαγόμενα στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» δεδομένα και τα υποβαλλόμενα παραστατικά αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από το σύστημα, με σκοπό τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Μετά από την επεξεργασία και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων εισερχόμενων στο σύστημα δεδομένων και τη διασταύρωσή τους σε όλα τα στάδια των συναλλαγών, προωθείται κατάσταση, με προσδιορισμένα τα προς επιστροφή ποσά, στην αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, 16η Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, για τους αναγκαίους ελέγχους των στοιχείων των καταστάσεων αυτών. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, έως την 12:00 μεσημβρινή, προθεσμία η οποία μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και πάντως όχι πέραν της 16:00 της ίδιας ημέρας, σε μορφή αρχείων που θα είναι μηχανογραφικά επεξεργάσιμα τόσο από το πληροφοριακό σύστημα της 16ης Διεύθυνσης όσο και από την εταιρεία με την επωνυμία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), στην οποία θα ανατεθεί το έργο της εκτέλεσης της διαδικασίας πίστωσης των λογαριασμών των επιτηδευματιών του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ που δικαιούνται την επιστροφή φόρων λόγω της εξομοίωσης των συντελεστών του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
Σε περίπτωση που, μετά από τη διασταύρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο όλων των δεδομένων των συναλλαγών και παραστατικών από το σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», εμφανίζονται ενδείξεις – στοιχεία με βάση τα οποία δημιουργείται αμφιβολία για τη νομιμότητα της επιστροφής των φόρων, ειδοποιούνται άμεσα η Διεύθυνση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και η 33η Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τη διενέργεια των κατά περίπτωση αναγκαίων ελέγχων.
Εφόσον από τους ελέγχους διαπιστωθεί νομιμότητα της επιστροφής των φόρων, οι ως άνω υπηρεσίες διαβιβάζουν και τις περιπτώσεις αυτές στο πληροφορικό σύστημα ελέγχου, για τον προσδιορισμό του ποσού των προς επιστροφή φόρων. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες περί καταλογισμού κυρώσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’), επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.
2. Η 16η Διεύθυνση, μετά από τους σχετικούς ελέγχους, οι οποίοι συνίστανται στη σύγκριση των παρεχόμενων στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ΟΠΣΤ) και το TAXIS, ως προς τη διαπίστωση της μη υπέρβασης των πωληθέντων ποσοτήτων έναντι των αποθεμάτων και των εκτελωνισθέντων, θα προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή των φόρων που θα γίνεται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
α) Έκδοση ανακεφαλαιωτικής κατάστασης επιστροφής φόρων, που θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιστροφής ανά τράπεζα. Η κατάσταση αυτή θα αποστέλλεται στην 24η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τη διενέργεια της πληρωμής. Η 24η Διεύθυνση θα εκδίδει ειδική εντολή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο δια της παρούσας προϊσταμένου αυτής ή του νόμιμου αναπληρωτή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου, 200/1 Ε. Δ. Συγκέντρωσης Εισπράξεων και Πληρωμών και την πίστωση των λογαριασμών των εμπορικών τραπεζών (610) ή πιστωτικών ιδρυμάτων.
β) Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου με τα προς επιστροφή ποσά ανά λογαριασμό δικαιούχων, το οποίο θα προωθείται στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που θα εμπεριέχει και την αμοιβή του και θα υπογραφεί αρμοδίως, για την εν συνεχεία πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Τα ποσά της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης είναι απαραίτητο να συμφωνούν με τα ποσά του δημιουργηθέντος αρχείου. Σε περίπτωση λάθους, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Ο τρόπος πληρωμής της προμήθειας των τραπεζών και της ΔΙΑΣ θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την επιστροφή των φόρων θα εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία σε ίδιο λογαριασμό που θα ανοιχθεί με νεότερη απόφαση και θα καθοριστεί η κίνησή του.
Η τακτοποίηση των επιστροφών των φόρων, ως αφαιρετικό των εσόδων, θα γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης.
3. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για τα αποθέματα του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που είχε στην κυριότητά του κάθε επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ στις 14.2.2008 και για τα οποία επιβλήθηκε εφάπαξ φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3634/2008, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη επιστροφής των φόρων είναι η υποβολή αναλυτικής κατάστασης με την ποσότητα των αποθεμάτων της προηγούμενης παραγράφου ή με τη σχετική ένδειξη, σε περίπτωση μη ύπαρξης αποθεμάτων, στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τις 15.2.2008.
Οι διατάξεις της ΑΥΟΟ 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006, καθώς και κάθε άλλη σχετική ρύθμιση αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας, παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ