ΠΟΛ.1039/11.2.2008

Οργάνωση υπηρεσιών – Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη ΓΓΠΣ για εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2008

Όπως σας είναι γνωστό, κατά την περίοδο παραλαβής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος δημιουργείται υψηλός φόρτος εργασίας για το σύνολο των υπηρεσιών και των στελεχών τους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, απαιτείται η άμεση προετοιμασία, σωστή οργάνωση, κατάρτιση του προσωπικού και ενημέρωση όλων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ταχύτερη ολοκλήρωση εκκαθάρισης των δηλώσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Συντονισμός του έργου της παραλαβής, κωδικογράφησης και αποστολής
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ορίζεται ως συντονιστής του έργου της παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και της κωδικογράφησης και αποστολής τους στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για εκκαθάριση.
Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος της ΔΟΥ κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ορίσει ως συντονιστή για το έργο της παραλαβής, κωδικογράφησης και αποστολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, τον Υποδιευθυντή Φορολογίας.

2. Δημιουργία και στελέχωση ομάδων, ενημέρωση
Κύριο έργο των προϊσταμένων είναι η σύσταση σε κάθε ΔΟΥ τριών (3) ομάδων για την παραλαβή, την κωδικογράφηση και την αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη ΓΓΠΣ. Σε καθεμία ομάδα θα ορίζεται ένας υπεύθυνος.
- Η πρώτη ομάδα θα είναι αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων. Η σύνθεση της ομάδας παραλαβής προτείνεται, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να γίνει κατά το είδος των δηλώσεων, για παράδειγμα ένας εξειδικευμένος υπάλληλος για την παραλαβή δηλώσεων μη κερδοσκοπικών και εμπορικών εταιρειών, άλλος υπάλληλος για εμπόρους και ελευθέρια επαγγέλματα, άλλος για μισθωτούς. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα τη στελεχώνουν, θα είναι ανάλογος με τις δηλώσεις που παραλαμβάνει κάθε ΔΟΥ και θα οριστεί από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Τμήματος Εισοδήματος. Επίσης, η ομάδα αυτή έχει υποχρέωση να παραδίδει τις δηλώσεις που θα παραλαμβάνει, στη δεύτερη ομάδα που θα είναι αρμόδια για την κωδικογράφηση.
- Η δεύτερη ομάδα θα είναι αρμόδια για την κωδικογράφηση των δηλώσεων.
- Η τρίτη ομάδα θα είναι αρμόδια για την καταχώριση των δηλώσεων και περαιτέρω για την άμεση αποστολή τους στη ΓΓΠΣ, ώστε να επιτευχθεί ταχεία εκκαθάριση.
Σημειώνεται ότι οι τρεις (3) ομάδες (δηλαδή της παραλαβής, του ελέγχου, της καταχώρισης και αποστολής των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ) πρέπει να είναι διακριτές, ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και, ανά περίπτωση, μπορούν να δρουν ευέλικτα.
Οι παραπάνω ομάδες θα στελεχωθούν από έμπειρους και εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι και θα εφοδιαστούν έγκαιρα με το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό (εγκυκλίους, έντυπα, φυλλάδια οδηγιών).
Στις ΔΟΥ που λειτουργούν ΣΤΕΠ, η παραλαβή των δηλώσεων θα γίνεται και από αυτά.

3. Χώρος και χρόνος παραλαβής δηλώσεων
Σε κάθε ΔΟΥ θα επιλεγούν, ανάλογα και με την αρχιτεκτονική του οικήματος αυτής, χώροι παραλαβής δηλώσεων, κατά προτίμηση ισόγειοι, ώστε να γίνεται εύκολα η πρόσβαση των φορολογούμενων. Σε ΔΟΥ με μεγάλο αριθμό φορολογούμενων πρέπει να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι παραλαβής, ώστε να υπάρχει διάσπαση του κοινού για καλύτερη εξυπηρέτησή του.
Σημειώνεται ότι η παραλαβή θα αρχίζει ταυτόχρονα με την έναρξη του χρόνου συναλλαγής και θα συνεχίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου συναλλαγής, κάθε ημέρα.
Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης των ΔΟΥ θα μεριμνούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.

4. Σήμανση της εισόδου της ΔΟΥ
Στην είσοδο κάθε ΔΟΥ θα αναρτώνται πινακίδες, οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τα σημεία εξυπηρέτησής του [γραφεία παραλαβής των δηλώσεων, τα Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ), τα σημεία προμήθειας εντύπων κ.λπ.].

5. Δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ) – Διαχείριση εντύπων
Σε όλες τις ΔΟΥ έχουν δημιουργηθεί Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ), στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για τα ερωτήματα που έχουν σε θέματα δηλώσεων εισοδήματος. Η παραλαβή και η διαχείριση των φορολογικών εντύπων και η χορήγηση στους πολίτες θα γίνεται με συνέπεια, προς αποφυγή προστριβών και δυσμενών σχολίων για τη Διοίκηση.

6. Ροή εργασιών
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε, κατά την παραλαβή των δηλώσεων, η παραμονή του πολίτη στη ΔΟΥ να είναι η απολύτως απαραίτητη για τον ορθό έλεγχο της δήλωσης. Όταν ο χρόνος αναμονής ξεπερνά εύλογο χρονικό διάστημα, τότε θα αυξάνεται αμέσως ο αριθμός των υπαλλήλων που παραλαμβάνουν δηλώσεις, πάντα με ευθύνη του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην αποφυγή παραλαβής εικονικών δηλώσεων, παραστατικών ή βεβαιώσεων. Οι δηλώσεις που θα παραληφθούν με αυτόν τον τρόπο, σκόπιμο είναι να παραδοθούν στην Ομάδα Κωδικογράφησης, με τη σημείωση να προσεχθούν ιδιαίτερα για να εντοπιστούν τυχόν εικονικά ή πλαστά δικαιολογητικά. Αν έχει σημειωθεί μεταβολή των προεκτυπωμένων στοιχείων στη διεύθυνση κατοικίας ή στην οικογενειακή κατάσταση, οι δηλώσεις θα δίδονται από τους υπαλλήλους παραλαβής, σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, στο Μητρώο για τη διόρθωση των στοιχείων που μεταβλήθηκαν. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι οι δηλώσεις που αναφέρουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, πρέπει να συνοδεύονται με τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις σχετικές μεταβολές (π.χ. διαζύγιο, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας). Οι δηλώσεις αυτές επιστρέφονται αυθημερόν στην Ομάδα Παραλαβής. Οι σχετικές βεβαιώσεις μεταβολής των ατομικών στοιχείων θα σταλούν στους πολίτες, ταχυδρομικά, από το Τμήμα Μητρώου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αναγραφή του τηλεφώνου του φορολογούμενου στη δήλωσή του.
Σε όσες περιπτώσεις παρουσιάζονται δυσκολίες κατά την παραλαβή των δηλώσεων, οι φορολογούμενοι θα απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών της ΔΟΥ ή στον υπάλληλο που έχει οριστεί για χορήγηση διευκρινίσεων και πληροφοριών.

7. Σημειώνουμε επίσης τα εξής:
- Η συνεχής παρουσία των προϊσταμένων στα σημεία παραλαβής δηλώσεων και η ευελιξία στη σύνθεση (αριθμό) των ατόμων που παραλαμβάνουν δηλώσεις, ανάλογα με την προσέλευση των πολιτών, είναι απαραίτητη.
- Είναι λογικό η αυξημένη προσέλευση των πολιτών να συνεπάγεται μεγαλύτερες ανάγκες στην καθαριότητα. Με ευθύνη των προϊσταμένων, θα πρέπει ο χώρος των ΔΟΥ να παραμένει καθαρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- Να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), για παράδειγμα τοποθέτηση καθισμάτων, ανοιχτοί χώροι πρόσβασης για αναπηρικά καροτσάκια κ.λπ.

8. Καταγραφή παραπόνων πολιτών και υποδείξεων υπαλλήλων
Οι υπεύθυνοι των ομάδων θα συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα, τα παράπονα, καθώς και τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους, τα οποία θα πρέπει να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ6), ως εξής:
- Για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, μέχρι τις 30.6.2008, στο fax: 210-32.30.829.
- Για το σύνολο του έργου παραλαβής, κωδικογράφησης και αποστολής, μέχρι τις 30.10.2008, στο fax: 210-32.17.280.
Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν για την ανασκόπηση και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και παρέμβαση σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις.

9. Παροχή διευκρινίσεων
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, κατά λόγο αρμοδιότητας και συγκεκριμένα:
- Για τη Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ6), στα τηλ.: 210-32.28.218 και 210-32.19.089, κ. Γ. Ρουμελιώτη.
- Για τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, στα τηλ.: 210-33.75.376, 210-33.75.377.

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ, ΟΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

Εφιστάται η προσοχή των συναδέλφων κατά τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων, όσον αφορά στα παρακάτω σημεία:
1. Συμπλήρωση του αριθμού καταχώρισης στη δήλωση με δυσανάγνωστους χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να μην συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρισης από το σύστημα TAXIS με αυτή που πληκτρολογήθηκε.
2. Ο κωδικός ΔΟΥ της δήλωσης είναι διαφορετικός από τον κωδικό της ΔΟΥ στην οποία παραλήφθηκε και καταχωρήθηκε.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής ΔΟΥ, να γίνει διόρθωση του κωδικού της ΔΟΥ στο Έντυπο Ε1.
3. Υπάρχει ένδειξη για υποβολή δήλωσης που αφορά αποβιώσαντα και δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση στο Μητρώο μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου.
4. Έχουν συμπληρωθεί τόκοι για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας, τα οποία έχουν συναφθεί από 1.1.2003 και μετά, χωρίς να έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των δανείων στους Κωδ. 069-070 του πίνακα δαπανών.
5. Η επιφάνεια της κύριας κατοικίας είναι μεγαλύτερη από 200 τ.μ. και δεν έχουν συμπληρωθεί η Τιμή Ζώνης και το Έτος Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας.
6. Οι επιφάνειες των δευτερευουσών κατοικιών (μη εξοχικής και εξοχικής) είναι μεγαλύτερες των 150 τ.μ. και δεν έχουν συμπληρωθεί οι Τιμές Ζώνης και το Έτος Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας.
7. Έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας στον πίνακα δαπανών και δεν έχουν μεταφερθεί σωστά τα ποσά στους Κωδ. 727-728 του πίνακα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.
8. Όταν τα τετραγωνικά μέτρα της πρώτης κατοικίας είναι μεγαλύτερα των 120, οι Κωδ. 727-728 δεν συμπληρώνονται ΜΟΝΟ με τα ποσά των τόκων, αλλά και με το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή του κεφαλαίου για τα πάνω από τα 120 τ.μ. της κατοικίας.
9. Δεν υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).
10. Έχουν συμπληρωθεί ποσά προκαταβλητέων – παρακρατηθέντων φόρων, χωρίς να έχουν συμπληρωθεί εισοδήματα στις αντίστοιχες πηγές.
11. Οι παρακρατηθέντες φόροι που συμπληρώνονται στους Κωδ. 601-602, 603-604 και 605-606 και αφορούν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, είναι μεγαλύτεροι από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.
12. Δεν συμπληρώνονται τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών, ενώ έχουν συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μήνες).
13. Δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες δεν διαγράφεται ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων μόνο με τα σταθερά στοιχεία καθενός.
14. Υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση, χωρίς να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο.
15. Υπάρχει ένδειξη στους Κωδ. 911-912 και δεν έχει συμπληρωθεί το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο.
16. Έχουν συμπληρωθεί καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, χωρίς να έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα.
Εφόσον είναι εφικτό, τα παραπάνω σημεία θα μπορούσαν να ελέγχονται τη στιγμή της παραλαβής της δήλωσης, ώστε να διορθώνονται αμέσως και να μην υπάρχει ταλαιπωρία για τον φορολογούμενο και αργοπορία στην αποστολή των δηλώσεων. Ο έλεγχος και η διόρθωση των συνήθων λαθών θα γίνεται μόνο όταν δεν υφίσταται μεγάλη αναμονή για την παραλαβή της δήλωσης.
Επισημαίνουμε ότι αναλυτικότερες οδηγίες για την αποφυγή από τους πολίτες των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 καταχωρούνται και στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr, θεματική ενότητα: Φορολογικός Οδηγός / Χρήσιμες Πληροφορίες / Φόρος Εισοδήματος / Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων).

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

1. Στον Πίνακα 2.15 στον (νέο) Κωδ. 010 σημειώνεται «Χ» στο τετραγωνίδιο, εφόσον ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
2. Στον Πίνακα 4Β.2 στους (νέους) Κωδ. 919-920 ο φορολογούμενος γράφει το καθαρό γεωργικό εισόδημα που του αναλογεί από τη συμμετοχή του σε συνεκμετάλλευση ή συμπλοιοκτησία αλιευτικών σκαφών μέχρι δέκα (10) κόρους (με μέλη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), που δεν φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).
3. Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2007 οι ατομικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, ισχύουν όπως ορίζονται με την υπ’ αριθ. 1096012/1872/Α0012/8.10.2007 εγκύκλιό μας. Εξαίρεση αποτελούν οι ατομικές επιχειρήσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ΚΦΕ, που εκμεταλλεύονται πάνω από επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και οι επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές των παρ. 7 και 8 του ίδιου άρθρου του ΚΦΕ, που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, των οποίων το εισόδημα εξευρίσκεται λογιστικά.
Στον Πίνακα 4.Ζ.2 στους (νέους) Κωδ. 391-392 αναγράφεται το ποσό από συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης. Δηλαδή για πρώτη φορά ξεχωρίζουμε τους μισθούς από τις συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης.
5. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας που γράφονται στους Κωδ. 109-110, δεν μεταφέρονται στους Κωδ. 741-742, σε αντιδιαστολή με τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας που γράφονται στους Κωδ. 107-108, τα οποία μεταφέρονται στους Κωδ. 741-742 και εκ παραδρομής γράφηκε η μη μεταφορά τους στην πέμπτη (5η) σειρά της σελίδας 20 του Φυλλαδίου Οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
6. Στον Πίνακα 4Ε-1ε’ και στους Κωδ. 109-110, εκτός από το συνολικό ποσό των ενοικίων που αποκτάται από την εκμίσθωση βιομηχανοστασίων, γράφεται για πρώτη φορά και το συνολικό ποσό των ενοικίων από την εκμίσθωση εμπορικών κέντρων, για τα οποία δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο λόγω της επιλογής υπαγωγής τους σε ΦΠΑ.
Προϋπόθεση για την αναγραφή των μισθωμάτων, τόσο των βιομηχανοστασίων όσο και των εμπορικών κέντρων, στους κωδικούς αυτούς είναι αποκλειστικά και μόνο η εκμίσθωση του χώρου, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
7. Στον Πίνακα 4Ε-4α’ και στους (νέους) Κωδ. 123-124 αναγράφεται για πρώτη φορά το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών που αποκτά ο εκμισθωτής κατά το οικείο οικονομικό έτος, σε περίπτωση που ανεγέρθηκε οικοδομή με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή, εφόσον μετά από τη λήξη της μίσθωσης η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και το ακαθάριστο εισόδημα των βελτιώσεων ή επεκτάσεων που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε εκμισθούμενη οικοδομή, αν μετά από τη λήξη της μίσθωσης οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.
Για τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εισοδήματος, στην περίπτωση αυτή, διαιρείται η αξία της ανεγειρόμενης οικοδομής ή η αξία των βελτιώσεων ή επεκτάσεων της εκμισθούμενης οικοδομής, που προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του μισθωτή, δια του αριθμού των ετών που υπολείπονται από την αποπεράτωση των εργασιών μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνυποβληθεί βεβαίωση του μισθωτή, με τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την ανέγερση ή τη βελτίωση και επέκταση της οικείας οικοδομής.
8. Στον Πίνακα 4Ε-4β’ και στους (νέους) Κωδ. 125-126 αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών της προηγούμενης περίπτωσης, αν αντί για εκμίσθωση υπάρχει δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του εδάφους ή της οικοδομής που βελτιώνεται ή επεκτείνεται, αντίστοιχα.
9. Στον Πίνακα 4Ε-5α’ και στους Κωδ. 151-152 αναγράφονται τα ποσά της πραγματικής δαπάνης που καταβλήθηκαν από τον ιδιοκτήτη, επικαρπωτή κ.λπ. από 1/1-31/12/2007 για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αμοιβή δικηγόρου σε δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και για αγορά υλικών επισκευής και συντήρησης των οικοδομών που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται και παραχωρούνται δωρεάν (αποφέρουν εισόδημα), ανεξάρτητα από τη χρήση τους (κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια, εμπορικά κέντρα κ.λπ.). Επίσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε μέχρι 31.7.2007 για παροχή υπηρεσίας υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κ.λπ., σε περίπτωση επισκευής και συντήρησης των πιο πάνω οικοδομών.
Αν οι πιο πάνω δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.
10. Στον Πίνακα 4Ε-5β’ και στους Κωδ. 157-158 αναγράφονται τα ποσά της πραγματικής δαπάνης που καταβάλλεται από 1.8.2007 και μετά για παροχή υπηρεσίας υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κ.λπ. και αφορά επισκευή και συντήρηση των οικοδομών που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται και παραχωρούνται δωρεάν ως κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανοστάσια, εμπορικά κέντρα κ.λπ.
Αν οι πιο πάνω δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.
Επισημαίνεται ότι η έκπτωση της δαπάνης αυτής διενεργείται καταρχήν από το ακαθάριστο εισόδημα των πιο πάνω οικοδομών, ανεξάρτητα εάν η δαπάνη αυτή δηλώνεται με την αρχική ή τη συμπληρωματική δήλωση του φορολογούμενου. Αν η έκπτωση της δαπάνης αυτής δεν καλύπτεται από το ακαθάριστο εισόδημα των οικοδομών, το υπολειπόμενο ποσό αυτής μεταφέρεται να εκπεσθεί από τον Κωδ. 049 του Πίνακα 7, με την προϋπόθεση ότι η αναγραφή της δαπάνης στον Κωδ. 157-158 έγινε με την αρχική, εμπρόθεσμη, δήλωσή του. Η μεταφορά αυτή της υπολειπόμενης δαπάνης θα γίνει από την υπηρεσία, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή σας, διότι στους κωδικούς αυτούς δεν γράφονται τα ποσά των δαπανών επισκευής και συντήρησης που αφορούν παροχή υπηρεσιών και διενεργούνται σε ιδιοκατοικούμενες οικοδομές και σε μία κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ. που η χρήση της παραχωρείται δωρεάν από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα (των οικοδομών που δεν αποφέρουν εισόδημα), οι οποίες γράφονται μόνο στον Κωδ. 049 του Πίνακα 7, συναθροιζόμενες μαζί με τις λοιπές δαπάνες του κωδικού αυτού.
Επίσης, επισημαίνεται ότι, λόγω κατάργησης από 1.1.2007 και μετά του ποσοστού έκπτωσης 5% συνολικά (για αποσβέσεις και δαπάνες με δικαιολογητικά), που προβλεπόταν: α) για την εκμίσθωση γηπέδων, β) στο εισόδημα που προκύπτει από τη διαφορά μισθώματος και υπομισθώματος, καθώς και γ) στο αντάλλαγμα για παραχώρηση χώρου τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων, δεν θα πρέπει να αναγραφούν ποσά δαπανών για τις περιπτώσεις αυτές στους Κωδ. 151-152 και 157-158 του Πίνακα 4Ε’, σε αντιδιαστολή με τις οδηγίες που δόθηκαν στη σελίδα 21 του Φυλλαδίου Οδηγιών για τη συμπλήρωση των Κωδ. 151-152 και 157-158, όπου εκ παραδρομής αναγράφεται η συμπλήρωσή τους και με ποσά πραγματικών δαπανών για την εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση και δωρεάν παραχώρηση γηπέδων και χώρων τοποθέτησης επιγραφών.
11. Εφιστάται η προσοχή σας, ειδικά το οικονομικό έτος 2008, κατά τη συμπλήρωση των Κωδ. 741-742 του Πίνακα 4Ε-7 με ακαθάριστο εισόδημα από επίταξη κατοικιών. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο εισόδημα θα μεταφέρεται από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ αντίστοιχα και στους Κωδ. 745-746 του Πίνακα 10 της δήλωσης.
12. Στον Πίνακα 6.6 στους (νέους) Κωδ. 477-478 αναγράφονται οι λοιπές αγροτικές ενισχύσεις, εκτός αυτών επί της παραγωγής, οι οποίες αναγράφονται στους Κωδ. 659-660 για να καλύψουν τεκμαρτή δαπάνη.
13. Στον Πίνακα 7.1 στον (νέο) Κωδ. 049 γράφεται το ποσό των δαπανών παροχής υπηρεσιών (δεξιώσεων, γυμναστηρίου, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κ.λπ.), στις οποίες υποβλήθηκε από 1.8.2007 και μετά ο ίδιος ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα του.
14. Στον Πίνακα 8.13 στους (νέους) Κωδ. 127-128 γράφεται το ποσό του φόρου που κατέβαλε ο φορολογούμενος, με βάση τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, σε περίπτωση είσπραξης ποσού άυλης εμπορικής αξίας πέρα από τα ενοίκια, κατά τη μίσθωση ακινήτου που δηλώθηκε στους Κωδ. 121-910 του Πίνακα 4Ε’.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Παράκληση της υπηρεσίας είναι να μην γίνεται χρήση των καταληκτικών προθεσμιών, αλλά οι πολίτες να προσέρχονται νωρίτερα για να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Στις καταληκτικές ημερομηνίες παρατηρείται πάντα συνωστισμός και ταλαιπωρία των πολιτών.
Γι’ αυτό είναι σκόπιμο οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές να συστήσουν στους φορείς της περιφέρειάς τους, οι οποίοι εκδίδουν βεβαιώσεις για τις αμοιβές και τους παρακρατημένους φόρους, καθώς και τις δαπάνες (τόκους στεγαστικών δανείων, διαφορά νοσηλίων κ.λπ.) των υπόχρεων, να τις χορηγήσουν έγκαιρα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν πριν από την καταληκτική ημερομηνία που εμπίπτει η περίπτωσή τους, ώστε να εκπληρώσουν με άνεση τη σχετική υποχρέωσή τους.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή, που εξακολουθεί να ισχύει, να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των πελατών τους φυσικών προσώπων στις αρμόδιες για τη φορολογία τους ΔΟΥ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κάθε κατηγορίας, μαζικά σε πακέτα ανά ΔΟΥ, που το καθένα θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των φορολογούμενων που περιέχει, τη διεύθυνση και τον ΑΦΜ τους. Η κατάσταση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υπογράφεται από τον λογιστή, ο οποίος αναγράφει και το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ, τον Αριθμό Μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατηγορία της άδειάς του ή βεβαίωση της επαγγελματικής οργάνωσης με συμπληρωμένο τον Αριθμό Μητρώου του μέλους της. Παράλληλα, ο λογιστής χορηγεί στον κάθε πελάτη του βεβαίωση, με την οποία αποδεικνύεται ότι παρέλαβε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και η ημερομηνία παραλαβής της από αυτόν, η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της.
Επίσης, για διευκόλυνση τόσο των λογιστών όσο και των ΔΟΥ, ο κάθε λογιστής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να παραλαμβάνει από την αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε αριθμό αντίστοιχο με τον πιθανό αριθμό των πελατών του. Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα ζητήσουν από την ΥΔΕΑΔ τον αριθμό εντύπων που εκτιμούν ότι τους χρειάζεται. Ακόμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΕΕΑΔ και ΥΔΕΑΔ), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1006546/54/0006Γ/15.1.2007 έγγραφο, χορηγούν στους επαγγελματικούς φορείς και τις ενώσεις φοροτεχνικών και λογιστών, κατόπιν αίτησής τους και γνωστοποίησης του αριθμού των μελών τους, σχέδια των ζητούμενων εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης έναν αριθμό αντιτύπων των εντύπων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την κωδικογράφηση, προετοιμασία και αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη ΓΓΠΣ ισχύουν, κατά περίπτωση, όσα αναφέρονται στις υπ’ αριθ. 1019094/324/Α0012/ΠΟΛ.1047/27.2.2001 και 1007005/141/Α0012/ΠΟΛ.1014/28.1.2002 εγκυκλίους και επιπλέον διευκρινίζονται τα παρακάτω:

ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Συμπλήρωση παραλληλόγραμμων – τετραγωνιδίων της δήλωσης του Εντύπου Ε1
Όσον αφορά στο πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ», συμπληρώνεται με τον ΑΦΜ του εκπροσώπου, εφόσον είναι απαραίτητη η αναγραφή στοιχείων εκπροσώπου ή αντικλήτου στο σώμα της δήλωσης (κάτοικοι εξωτερικού, επιμέλεια ανήλικου τέκνου, ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος είναι γυναίκα, θα συμπληρώσει στο πεδίο τον δικό της ΑΦΜ (δεν θα συμπληρωθεί με τον ΑΦΜ του συζύγου).
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση στα παραλληλόγραμμα – τετραγωνίδια, θα αναγράφονται σε όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (είτε η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο είτε από τον εκπρόσωπό του), εκτός από τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τις περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς.
2. Προκειμένου για έγγαμους κατοίκους εξωτερικού, εφόσον διαγραμμίζεται ο Κωδ. 319, θα πρέπει να διαγραμμίζεται και ο Κωδ. 320, δεδομένου ότι η κατοικία της οικογένειας είναι μία και επομένως η κατοικία της συζύγου είναι η ίδια με αυτή του υπόχρεου.
3. Να εξετάζετε αν ο φορολογούμενος που δηλώνει ότι καταβάλλει ενοίκιο, δικαιούται την έκπτωση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις, καθώς και αν έχει γράψει όλα τα στοιχεία του εκμισθωτή, ώστε να τύχει της μείωσης αυτής.
4. Όταν τα ποσά των ασφαλίστρων είναι υψηλά (πάνω από 3.000,00 ευρώ), αφού ελεγχθούν, ο αρμόδιος υπάλληλος να βάζει την υπογραφή του στο περιθώριο δίπλα στους Κωδ. 073-074, προκειμένου να μην καθυστερεί η εκκαθάριση και να μην δημιουργείται πρόβλημα στα στατιστικά στοιχεία της ΓΓΠΣ.
5. Συμπλήρωση Πίνακα 10 Εντύπου Ε1
Σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι του Εντύπου Ε3 «ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘ. 15 ν.3296/04 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ» και έχουν μεταφερθεί τα αντίστοιχα ποσά στους Κωδ. 401-425, 402-426, 501-517, 502-518 του Εντύπου Ε1, μετά από έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους, απαιτείται επιπρόσθετα να συμπληρωθούν οι Κωδ. 985-986 του ΠΙΝΑΚΑ 10 με την ένδειξη 1,00 αντίστοιχα για τον υπόχρεο και τη σύζυγο.
Η συμπλήρωση των Κωδ. 985-986 θα γίνεται και για τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσω TAXISNET, με διαδικασία του προγράμματος της ηλεκτρονικής υποβολής.
6. Κωδικογράφηση και αποσυσχέτιση του Εντύπου Ε3 από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008
Αρχικά, πρέπει να ελέγχεται αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα από το Έντυπο Ε3 στο Έντυπο Ε1. Περαιτέρω, στον Κωδ. 004 της πρώτης σελίδας του Εντύπου Ε3 θα συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου (Έντυπο Ε1). Εάν στην υποβληθείσα δήλωση υπάρχουν Έντυπα Ε3 και των δύο συζύγων, τότε και στα δύο Ε3, δηλαδή του υπόχρεου και της συζύγου του, θα αναγράφεται ο ίδιος αριθμός δήλωσης, εφόσον ένα είναι το Ε1 και για τους δύο συζύγους. Στη συνέχεια, παρακαλούμε να αποσυσχετίσετε το ένα αντίτυπο του εντύπου αυτού.

Οδηγίες για τον χρόνο και τρόπο αποστολής στο TAXIS θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ

Μετά από την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, ακολουθεί η ταξινόμηση των δηλώσεων και η συσκευασία αυτών για την αποστολή στη ΓΓΠΣ για εκκαθάριση και υπολογισμό του φόρου.
Οι ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί Μητρώο TAXIS, θα ταξινομούν όλες τις δηλώσεις σε δέματα, χωρίς ένδειξη ομάδας. Στα δέματα θα αναγράφεται μόνο η ένδειξη «Δ.Ο.Υ. TAXIS 1174 (Κωδικός Δ.Ο.Υ.)». Δηλαδή θα ταξινομούνται οι προεκτυπωμένες δηλώσεις χωρίς μεταβολές, οι προεκτυπωμένες δηλώσεις με μεταβολές στα στοιχεία είτε του υπόχρεου είτε της συζύγου, οι δηλώσεις από άλλες ΔΟΥ, οι χειρόγραφες δηλώσεις και οι δηλώσεις των νέων φορολογούμενων. Όλες οι μεταβολές θα καταχωρούνται μηχανογραφικά από το ΜΗΤΡΩΟ της ΔΟΥ πριν από την αποστολή τους στη ΓΓΠΣ, η οποία θα προβεί σε εκκαθάριση των δηλώσεων με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο Μητρώο TAXIS.
Η μη καταχώριση των μεταβολών στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ και ειδικότερα της αλλαγής διεύθυνσης, θα δημιουργήσει προβλήματα στην αποστολή των εκκαθαριστικών από τη ΓΓΠΣ.
Μετά από τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της ΓΓΠΣ:
α) για ταχυδρομική αποστολή: Τ.Θ.1075 10110 ΑΘΗΝΑ,
β) για αποστολή με άλλον τρόπο, Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1 – Τ.Κ.18346 Μοσχάτο
και η ένδειξη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ», ώστε να μην συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» που θα είναι μέσα στον σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΓΠΣ

Μετά από τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:
α) Από τις ΔΟΥ της περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης
Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, θα στέλνουν τις δηλώσεις στη ΓΓΠΣ με τον επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
Η πρώτη αποστολή θα γίνει το αργότερο μέχρι 28.3.2008, η δεύτερη στις 11.4.2008 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές κάθε τριήμερο.
β) Από τις ΔΟΥ της περιφέρειας εκτός Αττικής
Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες ΔΟΥ θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που τέθηκαν παραπάνω (28.3.2008, 11.4.2008) και στη συνέχεια κάθε τρεις (3) ημέρες.
Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη ΓΓΠΣ, για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ, κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία κατάσταση που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές.
Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της ΓΓΠΣ και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Παράδειγμα

Δ.Ο.Υ. ……………………………………………..
Έγιναν προς τη ΓΓΠΣ οι παρακάτω αποστολές δηλώσεων:
1. Την …/4/2008 με αριθ. πρωτ. ………, με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 1.000 δηλώσεις
2. Την …/5/2008 με αριθ. πρωτ. ………, με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 3.000 δηλώσεις
3. Την …/6/2008 με αριθ. πρωτ. ………, με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 2.000 δηλώσεις
4. Την …/…/2008 με αριθ. πρωτ. …….., με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 5.000 δηλώσεις
ΣΥΝΟΛΟ: 11.000 δηλώσεις

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ