ΠΟΛ.1040/25.2.2008

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2008, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ -Ν.2238/1994- ΦΕΚ 151/Α’).
γ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ΚΦΕ.
δ) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
ε) Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
στ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ.
ζ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ.1087/9.3.1993 (ΦΕΚ 198/Β’) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
η) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 33, της παρ. 2 του άρθρου 43 και της παρ. 2 του άρθρου 44 του ΚΦΕ.
θ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.Δ.3323/1955, όπως ισχύουν.
ι) Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α’).
ια) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’).
ιβ) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α’).
ιγ) Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α’).
ιδ) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2008, ο τύπος και το περιεχόμενο:
α) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1),
β) της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Φ-01.002) – (Ε2),
γ) του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3),
δ) της Βεβαίωσης Αποδοχών ή Συντάξεων (Φ-01.042) και
ε) της Δήλωσης Κατοχής Μηχανημάτων Έργων (Ε16),
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα ως παραρτήματά της Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’, αντίστοιχα.

Άρθρο 2

1. Τα Έντυπα της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2), του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3), της Βεβαίωσης Αποδοχών και Συντάξεων, καθώς και της Δήλωσης Κατοχής Μηχανημάτων Έργων (Ε16), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτή και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.
2. Η Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2), το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3) και η Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα, από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική η απόφαση 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.1995 του Υπουργού Οικονομικών).
3. Όταν η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα Έντυπα Ε3 και Ε2, όταν απαιτούνται, και κατόπιν η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).
Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε3 και Ε2 θα επιλέγεται από τον φορολογούμενο.

Άρθρο 3

Με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος, και τα οποία καθορίζονται με τις υπ’ αριθ. 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001, 1021302/390/Α0012/ΠΟΛ.1084/5.3.2002, 1012349/291/Α0012/ΠΟΛ.1022/11.2.2003, 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ.1021/2.3.2004, 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ.1026/18.2.2005, 1026893/521/Α0012/ΠΟΛ.1045/13.3.2006 (ΦΕΚ 346/Β’) και 1022251/421/Α0012/ΠΟΛ.1044/2.3.2007 (ΦΕΚ 380/Β’) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τις εξής τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις:
1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση, με τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, εφόσον συντρέχει περίπτωση:
α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογεγραμμένα.
β) Την, προβλεπόμενη από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9.11.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α’/23.12.2004), «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.
γ) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία έχουν εγκριθεί επενδυτικά σχέδια των υποπερ. (ii), (iii), (iv), (vii), (xi) της περ. ε’ και των υποπερ. (vi), (vii), (viii) της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004, τα οποία αφορούν την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανογράφησης κ.λπ., καθώς επίσης και αντίστοιχες βεβαιώσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίες ορίζονται στις παρ. 16, 17, 18, 20, 21 και 22 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004.
δ) Τρία αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις των αναπτυξιακών Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α’/14.4.1998), Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’/31.7.1990) ή προηγούμενων.
ε) Την, προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998, αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτή, για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007.
στ) Κατάσταση σε δύο αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2007 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν.2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που ορίζεται από το άρθρο 2 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α’/28.1.2004) και έχει σχηματιστεί από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπόκειται στην ανάκτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/3.12.2007).
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α’), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περ. στ’ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.
η) Οι ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την παράλληλη κατασκευή παλαιών και νέων δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπογράφηκε πριν από την 1.1.2007 και μετά από αυτή, πρέπει να υποβάλουν χωριστή κατάσταση των εκτελούμενων έργων των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών για τα παλαιά και για τα νέα έργα.
θ) Σε περίπτωση απασχόλησης στην επιχείρηση προσώπων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προκειμένου να διενεργηθεί αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη της ποσού 1.500,00 ευρώ για κάθε άτομο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3522/2006, πρέπει να υποβάλλονται:
i) κατάσταση, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν,
ii) φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων και
iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης απασχολούσαν τα πιο πάνω πρόσωπα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.
ι) Για τη μείωση των ποσών καθαρού εισοδήματος του άρθρου 33 του ΚΦΕ κατά ποσό 1.000,00 ευρώ, προκειμένου για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, απαιτείται φωτοαντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης των δικαιούχων και υπεύθυνη δήλωσή τους ότι δεν εργάζονται.
2. Σε περίπτωση συμμετοχής του φορολογούμενου σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου, από την οποία παίρνει επιχειρηματική αμοιβή, εκτός από τις βεβαιώσεις κερδών και επιχειρηματικής αμοιβής, απαιτείται η συνυποβολή και φωτοαντίγραφου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας ή κοινωνίας που χορήγησε την επιχειρηματική αμοιβή.
3. Ειδικά για τους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες, καθώς και τα θύματα πολέμου, προκειμένου να τους αναγνωριστεί η δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά των 2.400,00 ευρώ, αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής των συντάξεών τους, στα οποία αναγράφεται ο 10ψήφιος Αριθμός Μητρώου της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4.
4. Για την αναγνώριση των δαπανών της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α’), απαιτούνται τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Εάν οι δαπάνες αφορούν επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, ο διαχειριστής της εκδίδει και χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη βεβαίωση – συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών αυτών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός και η ημερομηνία της κάθε απόδειξης, το είδος της δαπάνης και το ποσό της, καθώς και το συνολικό ποσό αυτών και επιπλέον τα ονόματα των συνιδιοκτητών, τα χιλιοστά του καθενός και το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στον καθένα. Μαζί θα επισυνάπτονται και φωτοαντίγραφα των αποδείξεων των δαπανών.
5. Για την αναγνώριση της δαπάνης:
α) αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης ή νέας εγκατάστασης τηλεθέρμανσης, με σκοπό τη θέρμανση των σπιτιών,
β) αγοράς και εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες) ή για εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας,
γ) αγοράς αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες), καθώς και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης – θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών και
δ) θερμομόνωσης κτιρίων που ήδη υπάρχουν και για τα οποία δεν προβλεπόταν η τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Εάν οι προηγούμενες δαπάνες α’ έως δ’ αφορούν εργασίες που γίνονται σε πολυκατοικία, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εκδίδει και χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, όπως στην προηγούμενη παράγραφο, στην οποία επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών.
6. Για την έκπτωση των δωρεών χρηματικών ποσών υπέρ των πυρόπληκτων, που κατατέθηκαν στον «Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων», που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/53006/Α0024/27.8.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή στα ταχυδρομικά καταστήματα της χώρας (ΕΛΤΑ), εφόσον το ποσό αυτό μεταφέρθηκε από τις τράπεζες ή τα ταχυδρομικά καταστήματα στον ανωτέρω λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι η κατάθεση έγινε για την αρωγή των πυρόπληκτων.
7. Για τη δήλωση της άυλης εμπορικής αξίας ως εισοδήματος από ενοίκια και του φόρου που έχει καταβληθεί γι’ αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.3522/2006, απαιτείται φωτοαντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 13 του ΚΦΕ.
8. Για τη δήλωση του ακαθάριστου εισοδήματος των οικοδομών που ανεγέρθηκαν με δαπάνες του μισθωτή, σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή, καθώς και του ακαθάριστου εισοδήματος για τις βελτιώσεις ή επεκτάσεις, που γίνονται με δαπάνες του μισθωτή σε εκμισθούμενη οικοδομή, αν μετά από τη λήξη της μίσθωσης η οικοδομή ή οι βελτιώσεις ή οι επεκτάσεις παραμένουν στην κυριότητα του εκμισθωτή, απαιτείται βεβαίωση του μισθωτή, από την οποία να προκύπτει το ύψος των δαπανών που διενεργήθηκαν και απορρέουν από τα επίσημα βιβλία του.
9. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται στη δήλωση ποιου οικονομικού έτους έχει συνυποβληθεί το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος (π.χ. απόφαση υγειονομικής επιτροπής που ισχύει για τρία έτη), καλύπτει και το οικονομικό έτος 2008.
10. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.
11. Οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει επενδύσεις τους στις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (Ν.3299/2004, Ν.2601/1998, Ν.1892/1990 κ.ο.κ.), καθώς και αυτές που πραγματοποίησαν μέσα στη χρήση 2007 παραγωγικές επενδύσεις του Ν.2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 2 του Ν.3220/2004, το οποίο είχαν σχηματίσει από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004, υποβάλλουν υποχρεωτικά χειρόγραφα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Άρθρο 4

1. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.
2. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης, θα πιστώνεται μόνο μία φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογούμενων, δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ