Ερώτηση

375ΑΑ. Εστιατόριο για τις συναλλαγές του με επαγγελματία θα εκδώσει αποδείξεις από Φ.Τ.Μ. και κατόπιν τιμολόγιο -Δελτ. αποστολής θεωρημένο ή τιμολόγιο αθεώρητο. Τί ισχύει με το Κ.Φ.Α.Σ.;

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013 προβλέπεται ότι με την παράγραφο 16 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ,  επέχει θέση τιμολογίου και η απόδειξη λιανικής, που καλύπτει επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, (αντί των πενήντα (50) ευρώ που ίσχυε με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ως παραστατικό εξόδου), εφόσον εκδίδεται για την αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών για τον αγοραστή ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών.
Ως προϋπόθεση, που δεν υφίστατο στις προϊσχύσασες διατάξεις του Κ.Β.Σ., αναφέρεται πλέον η αναγραφή του είδους των αγαθών και υπηρεσιών κατά γενική περιγραφή, που πρέπει να προκύπτει είτε άμεσα (αναγραφή), είτε έμμεσα (με την περιγραφή της δραστηριότητας (επάγγελμα) του εκδότη) στα στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι, η προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού (απόδειξη λιανικής), από τον αντισυμβαλλόμενο - λήπτη του στοιχείου καταργήθηκε με την παράγραφο 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'229/19-11-2012).

΄Ετσι σύμφωνα με τα παραπάνω, για λογαριασμούς μέχρι 100 ευρώ, η έκδοση ΑΛΠ σας καλύπτει μιας και πλέον δεν ορίζεται  η προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού, από τον αντισυμβαλλόμενο - λήπτη
Περαιτέρω, αν η συναλλαγή ξεπερνάει τα 100 ευρώ, έχει ακόμα εφαρμογή η ΠΟΛ. 1098/1991, η οποία ορίζει τα εξής:

“Με αφορμή ερωτήματα των ενώσεων εστιατόρων και επιτηδευματιών που εκμεταλλεύονται καταστήματα στα οποία διατίθενται φαγητά ή ποτά για επιτόπια κατανάλωση, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει όταν εξυπηρετούνται πελάτες οι οποίοι ζητούν τιμολόγιο πώλησης, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με την απόφαση 1060347/648 ΠΟΛ 1183/12.8.90 ορίζεται ότι τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα γενικά, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (εστιατόρια, ψητοπωλείο, ταβέρνες, καφετερίες, πιτσαρίες κλπ) και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν προαιρετικά φορολογική ταμιακή μηχανή του ν.1809/1988 ή ηλεκτρονικό υπολογιστή για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων λιανικής πώλησης, εκδίδουν και παραδίδουν τα φορολογικά στοιχεία αμέσως μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε μιας παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής, στα οποία μεταξύ των άλλων αναγράφονται τα είδη, τουλάχιστον κατά γενικές κατηγορίες, η ποσότητα και η αξία. Τα στοιχεία αυτά, που είναι για τον πελάτη, πρέπει να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι σε όλη τη διάρκεια παραμονής του πελάτη στο κατάστημα.

Επειδή από τα υπομνήματα ενδιαφερομένων προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις κατά το σερβίρισμα δεν μπορούν να γνωρίζουν αν ο πελάτης εξυπηρετείται επαγγελματικά ή ως ιδιώτης, πρέπει να εκδίδονται κατά το σερβίρισμα σε όλους τους πελάτες στοιχεία λιανικής πώλησης. Κατά την εξόφληση του λογαριασμού μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο εφόσον ο πελάτης το ζητήσει, στο οποίο όμως πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη ότι «εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ………………. αποδείξεων λιανικής πώλησης», οι οποίες πρέπει να επισυνάπτονται στο στέλεχος του τιμολογίου αυτού. Λόγω της ιδιομορφίας της περίπτωσης αυτής και δεδομένου ότι με την έκδοση της απόδειξης της φορολογικής ταμειακής μηχανής το ποσόν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη της μηχανής και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ», διευκρινίζεται ότι οι εγγραφές στα βιβλία θα γίνονται με το ημερήσιο δελτίο «Ζ» ή, αν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα στελέχη των εκδοθεισών αποδείξεων λιανικής πώλησης, τα δε τιμολόγια να μην καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (π.χ. χαρακτηρισμός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λ.π.).
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι στην εν λόγω απόφαση γίνεται λόγος για έκδοση τιμολογίου, όμως την εποχή που εκδόθηκε αυτή η απόφαση δεν υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση του τιμολογίου από το Τ-Δ.Α. Πάγια θέση της Διοίκησης είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εκδίδεται θεωρημένο στοιχείο ΤΔΑ ή Δελτίο Αποστολής και στη συνέχεις Τιμολόγιο Πώλησης. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε το έγγραφο 1062316/299/0015/2009, το οποίο ορίζει τα εξής:
“Τέλος, σε περίπτωση που ο πελάτης είναι επιτηδευματίας μπορεί να τηρείται – εκδίδεται «ανοιχτό» Δελτίο Αποστολής, με την έναρξη του σερβιρίσματος, στο οποίο καταχωρείται κάθε σερβιριζόμενο είδος και στη συνέχεια να εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης ή να τηρείται - εκδίδεται Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, κατά τον ίδιο τρόπο (έγγραφό μας 1093190/747/0015/31.10.2001)”.

Η ομάδα της AST BOOKS.