Ερώτηση

368ΑΑ. Καλησπέρα σας. Μπορούμε να θεωρήσουμε βιβλίο απογραφής για την απογραφή του 2012 σε επιχείρηση με Β' κατηγορίας βιβλία; Και αυτό διότι του επιτηδευματία του έχουν τελειώσει οι σελίδες και πρέπει να κάνει απογραφή για το διαχειριστικό έτος 2012.

Απάντηση

Βεβαίως και μπορείτε να θεωρήσετε βιβλίο απογραφής ώστε να καταχωρήσετε την απογραφή του 2012.
Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ από 01/01/2013 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης βιβλίου απογραφών, επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 16 ορίζεται πλέον όριο ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων από την πώληση αγαθών ποσού 150.000 ευρώ πέραν του οποίου υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών.
Ν.4093/2012
Άρθρο 4
(.....)16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων τηρεί:
α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων.
β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.
Επίσης με βάση την ΠΟΛ 1004/2013, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταγραφής της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων σε θεωρημένα έντυπα ή CD-ROM. Έτσι λαμβανομένου υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 1/1/2013 η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων των χρήσεων που λήγουν μέχρι τις 31/12/2012 θα γίνει στα θεωρημένα έντυπα (βιβλίο απογραφών, καταστάσεις απογραφής).
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η απογραφή της χρήσης 2012 να καταχωρηθεί σε θεωρημένα έντυπα.

Η ομάδα της AST BOOKS.