ΠΟΛ.1044/25.2.2008

Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, έχει θεσπιστεί η υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες ή τους εργολάβους που ανεγείρουν οικοδομή με βάση άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.1994 ή χωρίς άδεια αλλά με νομιμοποίηση ή με έγκριση ηλεκτροδότησης από τις αρμόδιες προς τούτο Αρχές, να θεωρούν σχετική υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη στην αρμόδια ΔΟΥ και να υποβάλουν δηλώσεις με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες που έγιναν σε αυτή (Έντυπα Ε.283), προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η ηλεκτροδότησή της.
2. Περαιτέρω και όσον αφορά την ηλεκτροδότηση των οικοδομών που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής [με εξαίρεση τις οικοδομές που κατασκευάζονται από πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ - Ν.2238/1994) και οι οποίες υπάγονται στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ], έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ΚΦΕ.
3. Επίσης, με τις διατάξεις του Ν.3468/2006 περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ., προβλέπεται ότι όσοι υπάγονται στις διατάξεις αυτού του νόμου δύνανται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές, να εγκαθιστούν σε χώρους των οποίων έχουν δικαίωμα νόμιμης χρήσης κ.λπ. φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την παραγωγή και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς τους φορείς που ορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις (ΔΕΗ ή ΔΕΣΜΗΕ).
4. Όπως μας γνώρισε η ΔΕΗ, οι ενδιαφερόμενοι εγκαθιστούν συνήθως τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτεμάχια ή στέγες κτιρίων. Μετά από την εγκατάστασή τους στους χώρους αυτούς, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά (έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας κ.λπ.), με την οποία ζητούν τη σύνδεση των εν λόγω σταθμών με το δίκτυο της ΔΕΗ. Κατά τη σύνδεση αυτή τοποθετούνται μετρητές παροχής ρεύματος τόσο για την παροχή ρεύματος από τους σταθμούς αυτούς προς το δίκτυο της ΔΕΗ όσο και από το δίκτυο της ΔΕΗ προς τους εν λόγω σταθμούς.
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 έχουν εφαρμογή και για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την έννοια ότι υπάρχει υποχρέωση θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη και υποβολής των Εντύπων Ε.283, καθόσον οι εγκαταστάσεις αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων (ενόψει και του σκοπού των διατάξεων αυτών) κατ’ ανάλογο τρόπο όπως τα τεχνικά έργα, εφόσον για παράδειγμα διαθέτουν κατασκευές βάσεων στήριξης από σκυρόδεμα, οικίσκους για την τοποθέτηση βοηθητικού εξοπλισμού και κάθε άλλου είδους κατασκευές.
Σημειώνεται όμως ότι, ειδικά ως προς τους παραπάνω σταθμούς, η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη και τα υποβαλλόμενα Έντυπα Ε.283 θα αξιοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι εμπλεκόμενοι επιτηδευματίες στην κατασκευή – εγκατάσταση των εν λόγω σταθμών εξέδωσαν τα προσήκοντα φορολογικά στοιχεία και όχι για τον καταλογισμό τυχόν διαφορών ΦΠΑ σε βάρος του ιδιοκτήτη των σταθμών αυτών, όπως οι προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.1882/1990 προβλέπουν για τις οικοδομές.
Τέλος, τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις που μεταξύ των εγκαταστάσεων των πιο πάνω σταθμών υφίστανται και οικοδομές για τις οποίες ζητείται επίσης ηλεκτροδότηση, τότε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν για όλες τις λοιπές εγκαταστάσεις, ενώ ειδικά για την ηλεκτροδότηση των ανωτέρω οικοδομών θα έχουν εφαρμογή είτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ΚΦΕ, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής, είτε οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.12.1994 ή για αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο Αρχές.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ