ΠΟΛ.1045/26.2.2008

Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 1077771/528/0015/ΠΟΛ.1174/4.8.1999 και 1099954/857/0015/ΠΟΛ.1266/6.11.2000 εγκυκλίων μας και ύστερα από τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθ. 6507/25.1.2008 έγγραφο του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, σημειώνεται ότι:
α) Δεν θα ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ, από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι προσκομίζουν βεβαίωση ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι συνταξιούχοι άλλου Ταμείου.
β) Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, θα προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό που απασχολούν τόσο από το ΙΚΑ όσο και από τον ΟΓΑ.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ