ΠΟΛ.1047/28.2.2008

Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος

Από τη διαχείριση των ερωτημάτων υπαλλήλων περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου, τα οποία σχετίζονται με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, και στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ασφάλεια των συναλλαγών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α’) ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα της ισχύος του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ), τα του ελέγχου εφαρμογής του μέτρου, οι τυχόν εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης ΑΦΕ, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α’) προστέθηκαν στην ως άνω παράγραφο του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 δύο εδάφια, στα οποία ορίζονται τα εξής:
Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας, που μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την αιτία που ζητείται το αποδεικτικό για τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες ή για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, καθώς και για όσους είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και δεν έχουν σε βάρος τους βεβαιωμένες κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) οφειλές.
Με τις ίδιες αποφάσεις δύναται να προστίθενται ή να αφαιρούνται δηλώσεις απόδοσης φόρων, τελών ή εισφορών, που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.

II. Βάσει των ως άνω ειδικών νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων ρυθμίστηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με κανονιστικές πράξεις του οι κανόνες δικαίου που διέπουν τα της φορολογικής ενημερότητας.
Ειδικότερα, αναφορικά με τη χορήγηση και την υπογραφή ΑΦΕ, μηνιαίας ισχύος, ορίστηκαν τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β’) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΥΟ), άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β’, ορίζεται ότι όταν το ΑΦΕ χορηγείται ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η ισχύς του είναι για ένα (1) μήνα και με το άρθρο 9, παρ. 3 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Με την παρ. 5Α’ της ΑΥΟ 1092634/6908-11/0016/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755/Β’), με την οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε η προαναφερόμενη υπουργική απόφαση, ο χρόνος ισχύος του ΑΦΕ τροποποιήθηκε και διαμορφώνεται σε τέσσερις (4) μήνες για όλες τις περιπτώσεις, εφόσον όμως υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής σε αυτή, η ισχύς του ΑΦΕ ορίζεται σε ένα (1) μήνα.
Με την παρ. 6 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι το ΑΦΕ υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Εξαιρούνται τα ΑΦΕ μηνιαίας ισχύος, τα οποία υπογράφονται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ (σχετική η εγκύκλιος 1102258/7766-11/0016/ΠΟΛ.1147/22.12.2004 του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας»).
Με την παρ. 7, περ. 1 και 2 της ΑΥΟ 1039503/3308-11/0016/20.4.2007 (ΦΕΚ 752/Β’/14.5.2007) «Συμπλήρωση – τροποποίηση της ΑΥΟ 1109793/6134-11/0016/24.11.1999» ορίστηκε ότι:
1. η ισχύς του ΑΦΕ είναι τέσσερις (4) μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό και
2. ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού είναι ένας (1) μήνας, όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις. Σύμφωνα με την παρ. 9 της ως άνω υπουργικής απόφασης, όσον αφορά στη μηχανογραφική εφαρμογή, η ισχύς των διατάξεων της περ. 2 της παρ. 7 αρχίζει από 1.10.2007.

III. Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’) «Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ», όπως ισχύει, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δύναται να εκχωρεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων και τις παρακάτω αρμοδιότητες στους προϊσταμένους τμημάτων: α) την υπογραφή πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδονται από τα τμήματά τους και β) οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, κατά την κρίση του, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν.
Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω εκτεθέντων και ιδίως της διάταξης της παρ. 6 της κανονιστικής ΑΥΟ 1092634/6908-11/0016/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755/Β’), η οποία είναι σε ισχύ και αποτελεί νεότερο ειδικό και δεσμευτικό κανόνα δικαίου, προκύπτει ότι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν μπορεί να εκχωρήσει την αρμοδιότητα υπογραφής των ΑΦΕ, μηνιαίας ισχύος, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο ή από τον οριζόμενο από το άρθρο 60, περ. 5 του Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α’) νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, δηλαδή τον προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Ελέγχου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τον προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Φορολογίας.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ