ΠΟΛ.1049/6.3.2008

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1130/2007 «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών»

Αναφορικά με την εφαρμογή της πιο πάνω αναφερόμενης υπ’ αριθ. 1105941/1845/ΔΕ-Α’/ΠΟΛ.1130/6.11.2007 (ΦΕΚ 2217/Β’/19.11.2007) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ), παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.3522/2006, καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής προς έλεγχο δείγματος δηλώσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και ρυθμίζονται θέματα επί του τρόπου διενέργειας των σχετικών ελέγχων, των ακολουθούμενων διαδικασιών και λοιπά συναφή θέματα.
Ειδικότερα, με την παραπάνω απόφαση ορίζονται τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 της απόφασης ορίζεται ότι από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 που υποβλήθηκαν μέχρι 6.11.2007 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι 31.12.2006, ελέγχονται, ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές, οι δηλώσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- αφορούν επιτηδευματίες (φυσικά – νομικά πρόσωπα) των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στον αριθμό οκτώ (8) και
- το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τις εν λόγω διατάξεις για όλες τις υπαγόμενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει τα 120.000,00 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 που υποβλήθηκαν μέχρι 6.11.2007 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι 31.12.2006, ελέγχονται υποχρεωτικά για τα εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά τις εν λόγω διατάξεις μόνο αυτές για τις οποίες συντρέχουν οι πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, ενώ οι λοιπές από τις ως άνω δηλώσεις δεν ελέγχονται ως προς τα υπόψη εισοδήματα και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς για τα εισοδήματα αυτά, με την προϋπόθεση ότι υποβλήθηκαν ορθά σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και πληρούνται όλοι γενικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής και περαίωσής τους κατά τις διατάξεις αυτές.
Σε ό,τι αφορά δηλώσεις οικονομικού έτους 2007 που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μετά από την 31.12.2006, αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της υπόψη απόφασης. Το δείγμα ελέγχου των δηλώσεων αυτών θα καθοριστεί με μελλοντική απόφαση.
Σημειώνεται εξάλλου, ως προς τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2006 και προηγούμενων οικονομικών ετών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.3296/2004, ότι οι δηλώσεις αυτές δεν ελέγχονται επίσης ως προς τα εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά τις ως άνω διατάξεις και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς για τα εισοδήματα αυτά, εφόσον και εν προκειμένω πληρούνται όλοι γενικά οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής και περαίωσής τους κατά τις εν λόγω διατάξεις.
Για την υποβοήθηση των ΔΟΥ και γενικά των ελεγκτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης και τον εντοπισμό των ελεγχόμενων κατά τα ανωτέρω δηλώσεων οικονομικού έτους 2007, η Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα αποστείλει σε κάθε ΔΟΥ, σε αρχείο excel, καταστάσεις δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αρμοδιότητάς της που καταρχήν, με βάση τα δηλωθέντα δεδομένα και τα προαναφερθέντα κριτήρια, εμπίπτουν στο δείγμα, οι οποίες και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις ΔΟΥ.
Διευκρινίζεται, ειδικά ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ότι επειδή στους κωδικούς ακαθάριστων εσόδων 425, 426, 517, 518 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) ενδεχομένως περιλαμβάνονται και ακαθάριστα έσοδα από μη υπαγόμενες δραστηριότητες στις πιο πάνω διατάξεις του Ν.3296/2004 (π.χ. από τεχνικές επιχειρήσεις), ίσως οι παραπάνω καταστάσεις να περιλαμβάνουν και περιπτώσεις δηλώσεων που δεν εμπίπτουν τελικά στο δείγμα. Συνεπώς, οι αρμόδιες ΔΟΥ θα πρέπει από τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις φυσικών προσώπων που θα παραλάβουν, να επιλέξουν τελικά για έλεγχο, με βάση τα υφιστάμενα σε κάθε ΔΟΥ λοιπά στοιχεία (Έντυπα Ε3), τις δηλώσεις εκείνες για τις οποίες το σύνολο των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 μόνο για τις υπαγόμενες σε αυτές δραστηριότητες υπερβαίνει τα 120.000,00 ευρώ.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 της απόφασης και με δεδομένες τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004, οι οποίες απαιτούν την υποχρεωτική υποβολή – περαίωση κατά τις διατάξεις αυτές τόσο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος όσο και ΦΠΑ, προκειμένου να επέλθει τελική περαίωση των εν λόγω φορολογιών και των τυχόν λοιπών φορολογιών κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι, πέραν των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς επίσης και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις του Ν.3296/2004 και αφορούν την ίδια διαχειριστική περίοδο.
Ακόμη, με τις διατάξεις της ίδιας παρ. 2 ορίζεται επιπλέον ότι, για τους ίδιους ως άνω επιτηδευματίες και την ίδια διαχειριστική περίοδο, ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) και του Ν.1809/1988 περί φορολογικών μηχανισμών.
3. Οι διατάξεις της παρ. 3 αναφέρονται στον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των δηλώσεων που κατά τα ανωτέρω υπάγονται στο δείγμα και γενικά στον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής των οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους.
Με βάση τις διατάξεις αυτές, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2007, οι οποίες υπάγονται στο δείγμα, καταρχήν θα ελεγχθούν αν υποβλήθηκαν σύμφωνα με όλους γενικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα επιβεβαιώνεται αν όντως οι εν λόγω δηλώσεις υπάγονται στο καθεστώς περαίωσης του Ν.3296/2004 κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού (δηλαδή με βάση το αντικείμενο εργασιών και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων) και περαιτέρω αν, ενδεχομένως, εξαιρούνται της υπαγωγής κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου (π.χ. λόγω ύπαρξης παραβάσεων ΚΒΣ ή εκπρόθεσμης ή εμπρόθεσμης αλλά ανακριβούς υποβολής με βάση τα δεδομένα των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων, τεχνικές ή γεωργικές επιχειρήσεις κ.λπ.).
Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά πάντα τις ανωτέρω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, θα ελέγχεται αν τα βάσει περαίωσης ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη προσδιορίστηκαν ορθά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ως άνω Ν.3296/2004.
Ανάλογες επαληθεύσεις ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις περαίωσης θα γίνονται και για τις αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και για τυχόν περαιωθείσες δηλώσεις λοιπών φορολογιών που αφορούν την ίδια διαχειριστική περίοδο.
Τέλος, ανεξαρτήτως και επιπλέον όλων των παραπάνω, στην ίδια διαχειριστική περίοδο θα διενεργείται έλεγχος ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ (έλεγχος ορθής έκδοσης και λήψης φορολογικών στοιχείων, καθώς και τήρησης των πάσης φύσεως βιβλίων, έλεγχος για τυχόν εικονικά ή πλαστά ή νοθευμένα στοιχεία κ.λπ.) και του Ν.1809/1988.
Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, θα εκδίδονται από τις ΔΟΥ ειδικές προς τούτο εντολές διενέργειας των ως άνω επαληθεύσεων, καθώς και ελέγχου ΚΒΣ και Ν.1809/1988. Ο έλεγχος ειδικά των βιβλίων και στοιχείων Α’ και Β’ κατηγορίας μπορεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να γίνεται και στα γραφεία της αρμόδιας κατά περίπτωση ΔΟΥ, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του προϊσταμένου αυτής, που κοινοποιείται με αποδεικτικό.
Εφόσον, με βάση τις παραπάνω επαληθεύσεις και ελεγκτικές ενέργειες, διαπιστωθεί είτε ότι δεν πληρούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο και ανεξαρτήτως του είδους και της έκτασης των οικείων ευρημάτων, οι όροι και οι προϋποθέσεις περαίωσης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ είτε οποιαδήποτε παράβαση του ΚΒΣ που καταρχήν επισύρει ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, δηλαδή παράβαση αναφερόμενη στις παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ΚΒΣ, ανεξαρτήτως του είδους και της έκτασής της και των δραστηριοτήτων που αφορά (υπαγόμενες ή μη στην περαίωση), καθώς και αν οδηγεί τελικά σε απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων κατά τις παρ. 7 και 8 του ίδιου άρθρου του ΚΒΣ, τότε η περαίωση δεν ισχύει και για την οικεία διαχειριστική περίοδο, θεωρούμενης πλέον ως εκκρεμούς, και το σύνολο των φορολογιών, διενεργείται αρμοδίως τακτικός ανάλογα και με τα υφιστάμενα δεδομένα έλεγχος βάσει της ΑΥΟΟ 1021681/1120/ΔΕ-Α’/ΠΟΛ.1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει.
Αντίθετα, εφόσον με βάση τις ως άνω επαληθεύσεις και ελεγκτικές ενέργειες διαπιστωθεί ότι πληρούνται στο σύνολό τους οι όροι και οι προϋποθέσεις περαίωσης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ και συγχρόνως ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε παράβαση του ΚΒΣ, από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, τότε η επελθούσα περαίωση των ανωτέρω δηλώσεων παραμένει σε ισχύ, επιβάλλονται όμως τα σχετικά πρόστιμα για τις τυχόν λοιπές παραβάσεις του ΚΒΣ ή του Ν.1809/1988 που θα διαπιστωθούν. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον για τυχόν περαιωθείσες λοιπές φορολογίες διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περαίωσης, διενεργείται τακτικός ανάλογα και με τα υφιστάμενα δεδομένα έλεγχος στη συγκεκριμένη κάθε φορά φορολογία, μη ισχύουσας της περαίωσης για τη φορολογία αυτή.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ο συμψηφισμός με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους διενεργούμενους ελέγχους των ποσών φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ ή λοιπών φορολογιών που έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004, περαιτέρω δε αντιμετωπίζεται η επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας αρνητικής διαφοράς. Σημειώνεται σχετικά ότι ο συμψηφισμός των πιο πάνω ποσών γίνεται ανεξαρτήτως του είδους και της έκτασης του διενεργούμενου ελέγχου (π.χ. ανεξαρτήτως αν υφίστανται και ελέγχονται μόνο εισοδήματα δηλωθέντα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 ή και λοιπά εισοδήματα που αφορούν την ίδια δήλωση, όπως από μη υπαγόμενες δραστηριότητες κ.λπ.).
Όσον αφορά την επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας αρνητικής διαφοράς, αυτή προβλέπεται αποκλειστικά στην περίπτωση διενέργειας τακτικού ελέγχου.
5. Τέλος, με την παρ. 5 ορίζεται πως, σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα διενέργειας των παραπάνω ελέγχων, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών υπηρεσιών (π.χ. η ΑΥΟΟ 1085068/4794/ΔΕ-Β’/5.9.2007, σε ό,τι αφορά τον τακτικό έλεγχο κ.λπ.).

 

Ακριβές αντίγραφο
H ΠροΪσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ