ΠΟΛ.1050/7.3.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 για τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994.2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α’).
3. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, ορίζεται η 17.3.2008 αντί της 11.3.2008.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α.α ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ