ΠΟΛ.1051/7.3.2008

Διαφορά εμβαδομέτρησης επιφάνειας μεταβιβαζόμενου ακινήτου σε σχέση με τον εξ επαχθούς αιτίας τίτλο.Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 487/2007 γνωμοδότησης του ΝΣΚ

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 487/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.
Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτό ότι η παρ. 8 του άρθρου 1 του Α.Ν.1521/1950, όπως προκύπτει από τη γραμματική της διατύπωση, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή της επιφάνειας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (ως τοιούτου νοουμένου αγροκτήματος, οικοπέδου ή και κτίσματος κατά τα ειδικότερα στο νόμο περιλαμβανόμενα) σε σχέση με τον εξ επαχθούς αιτίας τίτλο, λόγω λανθασμένης εμβαδομέτρησης αυτού και όχι σε περιπτώσεις που λόγω αλλαγής των περιγραφικών του στοιχείων το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρουσιάζεται ουσιωδώς διάφορο από το περιγραφόμενο στον τίτλο κτήσης.

Γνωμοδότηση 487/2007 ΝΣΚ (Τμήμα Β’)

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 1 του Α.Ν.1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α’) εφαρμόζεται και στην περίπτωση ταυτότητας του οικοπέδου, που διαφέρει όμως ως προς την επιφάνεια των υπ’ αυτού κτισμάτων.
Επί του ως άνω θέματος το ΝΣΚ (Τμήμα Β’) έχει την ακόλουθη γνώμη:

I. Εν προκειμένω κατά το ιστορικό υπεβλήθησαν δηλώσεις για μεταβίβαση ακινήτου από συγκυρίους (ύστερα από διορθωτικές δηλώσεις) οι οποίοι κατά μεν τα 13/16 είχαν προηγούμενο τίτλο από αποδοχή κληρονομίας, η οποία και διορθώθηκε ως προς την υπάρχουσα περιγραφή του ακινήτου και κατά τα 3/16 από επαχθή αιτία (κατακυρωτική έκθεση από αναγκαστικό πλειστηριασμό) η οποία, όπως και η κατασχετήριος έκθεση το μεν δεν μπορεί να διορθωθεί, αφού έχει ήδη απορριφθεί ανακοπή κατ’ αυτής, το δε περιγράφει το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο ως μονώροφη οικοδομή μετ’ ισογείου (επιφάνειας 214 τ.μ. ισογείου και α’ ορόφου επιφάνειας 196 τ.μ.) κειμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 139 τ.μ. το οποίο απέχει ουσιωδώς της υπαρχούσης καταστάσεως, ήτοι α) ισογείου πιλοτής επιφάνειας 117,60 τ.μ. περιλαμβάνουσα και κατοικία 99,10 τ.μ. με κλιμακοστάσιο 18,50 τ.μ., β) α’ όροφο συνολικής επιφάνειας 255,30 τ.μ., γ) β’ όροφο συνολικής επιφάνειας 253,30 τ.μ. και δ) δώμα συνολικής επιφάνειας 25,00 τ.μ. εκ οικοπέδου 639,20 τ.μ. χωρίς να υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και με δήλωση μεταβιβάσεως (από κοινού) διώκεται η μεταβίβαση με την έννοια της εφαρμογής της διατάξεως παρ. 8 του άρθρου 1 του Α.Ν.1587/1950.

II. Στο άρθρο 1 της παρ. 8 του Α.Ν.1587/1950, ορίζονται τα ακόλουθα:
«8. Αν σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή εμπράγματου σ’ αυτό δικαιώματος, που συντάσσεται με οποιαδήποτε αιτία, η έκταση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης αυτού, εκτός του οικείου φόρου για τη σύμβαση μεταβίβασης καταβάλλεται και φόρος μεταβίβασης για την αξία της επιπλέον έκτασης, με χρόνο φορολογίας το χρόνο κατάρτισης του μεταβιβαστικού συμβολαίου που βαρύνει τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο.
Δεν οφείλεται φόρος, αν η επιπλέον έκταση δεν υπερβαίνει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της έκτασης που αναγράφεται στον αρχικό τίτλο κτήσης και η αξία του ποσοστού αυτού δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ».
** Το δεύτερο εδάφιο της πρώην παρ. 7 και νυν παρ. 8 (όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998, το οποίο είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2948/2001), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/27.12.2005) με ισχύ από 1.1.2006.

III. Από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 1 του Α.Ν.1587/1950 αλλά και από τις εισηγητικές εκθέσεις του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α’) και Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α’) (βλ. αντίστοιχα Κ.ΝοΒ τομ. 45 σελ. 28 και Κ.ΝοΒ τομ. 46 σελ. 170), προκύπτει ότι στις ρυθμίσεις της αυτής διάταξης περιλαμβάνεται κάθε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, για το οποίο προκύπτει διαφορά στην έκταση μεταξύ του εξ επαχθούς αιτίας τίτλου κτήσης και αυτής που μεταβιβάζεται.

IV. Εν προκειμένω, μεταξύ του εξ επαχθούς αιτίας τίτλου και της δηλώσεως του ακινήτου που μεταβιβάζεται συντρέχει ουσιώδης διαφορά, καθ’ όσον η προσθήκη πιλοτής και η διαφορά στα περιγραφικά στοιχεία, ήτοι η κατ’ ορόφους ύπαρξη ανεξάρτητων κατοικιών (ισογείου, α’ και β’ ορόφου) καθώς και δώματος χωρίς την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, καθιστούν ουσιωδώς διάφορο το ακίνητο από αυτό του τίτλου κτήσεως και δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.1587/1950.

V. Ενόψει των ανωτέρω, το Β’ Τμήμα του ΝΣΚ γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι η παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.1587/1950, όπως από την γραμματική της διατύπωση προκύπτει, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή της επιφάνειας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (ως τοιούτου νοουμένου αγροκτήματος, οικοπέδου ή και κτίσματος κατά τα ειδικότερα στον νόμο αυτόν περιλαμβανόμενα) εν σχέσει με τον εξ επαχθούς αιτίας τίτλο, λόγω λανθασμένης εμβαδομετρήσεως αυτού και όχι σε περιπτώσεις που λόγω αλλαγής των περιγραφικών του στοιχείων, το μεταβιβαζόμενο ακίνητο παρουσιάζεται ουσιωδώς διάφορο της υπαρχούσης καταστάσεως ως εν προκειμένω.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

α.α ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΗ