ΠΟΛ.1052/7.3.2008

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων έτους 2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β’) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα», όπως αυτή ισχύει σήμερα.
3. Την υπ’ αριθ. 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 (ΦΕΚ 554/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».
4. Την υπ’ αριθ. 1108284/384/Γ0013/ΠΟΛ.1241/25.9.1995 (ΦΕΚ 825/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 (ΦΕΚ 554/Β’/18.7.1994) απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».
5. Την υπ’ αριθ. 1129485/479/Γ0013/ΠΟΛ.1310/3.12.1996 (ΦΕΚ 1152/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ’ άρθρο 41α του N.1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού».
6. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Για το οικονομικό έτος 2008 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων έχει όπως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δασικής έκτασης, απαιτείται ο σχετικός χαρακτηρισμός της ως δασικής είτε από διοικητική πράξη είτε, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από το Σ.τ.Ε.
Συγκεκριμένα:
i) Στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί το δασολόγιο ενός Νομού, με την κύρωση του δασικού χάρτη της περιοχής από τον Υπουργό Γεωργίας, απαιτείται βεβαίωση από τη σχετική Διεύθυνση Δασών νομαρχιακού επιπέδου.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμη καταρτιστεί δασολόγιο, ως προς τον χαρακτηρισμό της έκτασης, απαιτείται η σχετική βεβαίωση των αρμόδιων επιτροπών της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.998/1979.
ii) Στις περιπτώσεις αναδασωτέων εκτάσεων, απαιτείται η απόφαση του οικείου νομάρχη.
Στις περιπτώσεις δασών που ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί των εδαφών και των υπόγειων υδάτων, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου γενικού γραμματέα της Περιφέρειας.
Ειδικά για τα δάση που εμπίπτουν στην Περιφέρεια ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, η κατάταξη αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Έτσι, σε περίπτωση επίκλησης της σχετικής απαλλαγής, οφείλεται είτε η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ (περιπτώσεις παρ. ii) είτε απαιτείται η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική Αρχή (περιπτώσεις παρ. i).
Σε περίπτωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αναγνώρισης κυριότητας σε αντιδικία μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου, αρκεί η προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μόνο ως προς το ζήτημα του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα της έκτασης (δημόσιο ή μη), όχι όμως και ως προς το θέμα του χαρακτηρισμού της ως δασικής ή μη, ζήτημα για το οποίο αρμόδια είναι είτε η Διοίκηση είτε το Σ.τ.Ε.
β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων, ξένων πρεσβευτών και διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων, βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία έχουν δεσμευτεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας, βεβαίωση της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα και, αν αυτή έχει εκδοθεί τρία (3) χρόνια πριν το οικείο έτος υποβολής της δήλωσης, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η δέσμευση.
δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, φωτοαντίγραφο της άδειας ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο ισχύει την 1.1.2008.
ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων τα οποία είναι επιταγμένα από τον Στρατό, η Διυπουργική Απόφαση Επίταξης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
3. Η δήλωση της παρ. 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί ίδιων διαστάσεων και, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παρ. 1.
4. Η δήλωση ΕΤΑΚ έτους 2008 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (Έντυπα 1-5, Κ1-Κ9 και ΑΑ-ΓΗΣ). Τα έντυπα αυτά φυλάσσονται στην έδρα του νομικού προσώπου και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.
5. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, κατά τον έλεγχο της δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

 Αντώνιος Μπέζας