Ερώτηση

345AA.  Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν από 1/1/2013 (Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.) είναι υποχρεωτική η έκδοση Τ.Π.Υ. αντί Α.Π.Υ από τις κλινικές προς τα Νομικά Πρόσωπα.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 6 -Τιμολόγηση Συναλλαγών

Τιμολόγιο εκδίδεται για:

α) Την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση)
β) Την παροχή υπηρεσιών
γ) Την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας.

Προϋπόθεση για την έκδοση τιμολογίου είναι, ο εκδότης να είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και ο αντισυμβαλλόμενος ομοίως υπόχρεος ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και η συναλλαγή να αφορά στην άσκηση του επαγγέλματός τους ή στην εκτέλεση του σκοπού τους κατά περίπτωση.

Το τιμολόγιο εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία ή την τυχόν απαλλαγή του υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών, από την τήρηση αυτών.

Περαιτέρω στην ΠΟΛ 1004/01.04.2013 αναφέρονται τα εξής: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ, οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου,  κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίου, οι εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης και οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων (εκτός από κτηνιάτρους) και οι οδοντίατροι, που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, στις αποδείξεις λιανικής που εκδίδουν αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιρούνται από τη δυνατότητα χρήσης ΦΤΜ του Ν. 1809/1988

Οι παραπάνω υπόχρεοι που παρέχουν υπηρεσίες σε:

Άλλο υπόχρεο,

Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),

Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή

Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,

εκδίδουν πλέον τιμολόγιο (αθεώρητο) όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών (λιανικής)

Η ομάδα της AST BOOKS.