ΠΟΛ. 1025-13/2/2013

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται στο συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη τροποποιητικού συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας για τη σύσταση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 355/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

Με τη γνωμοδότηση αυτή διατυπώθηκε η γνώμη ότι, επειδή ο περιορισμός της χρήσης των λοιπών οροφοκτητών επί κοινοχρήστου χώρου υπέρ συνιδιοκτήτη επί οικοδομής, όπου ισχύει το καθεστώς της οριζόντιας ιδιοκτησίας, έχει μεν χαρακτήρα δουλείας, όχι όμως πραγματικής δουλείας, με την έννοια των άρθρων του ΑΚ ή άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης υφιστάμενης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να καθοριστεί η αποκλειστική χρήση τμήματος χώρου (πυλωτής, ταράτσας κλπ) από ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας οικοδομής, να προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 81 ή το αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 11 του ΚΦΕ.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
Η. ΚΑΤΟΥΔΗΣ