ΠΟΛ. 1005 - 04/01/2013

ΘΕΜΑ: Υποβολή του Εντύπου Έναρξης–Μεταβολής–Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ−ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1135/2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988).

2. Τις διατάξεις του 4ου κεφ. της ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β΄/17−11−2005).

3. Την αριθ. Υπ. ΟΙκ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012).

4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών και εντύπων, χωρίς μετάβαση των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., καθώς και την μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων.

5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής

1. Η δήλωση της Έναρξης – Μεταβολής− Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ), (εκτός των ΦΗΜ−ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.−TAXIS, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, με το Έντυπο δήλωσης έναρξης – μεταβολής−παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (Δ13) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις εξής περιπτώσεις:

1.1 Κωδικοί − περιπτώσεις αιτιών έναρξης Φ.Η.Μ.:

1 – Αγορά νέας ΦΗΜ

2 − Αγορά μεταχειρισμένης ΦΗΜ από dealer ΦΗΜ με σκοπό την μεταπώληση

3 − Αγορά νέας μνήμης ΦΗΜ σε αντικατάσταση παλαιάς μνήμης

13 − Αγορά νέας ΦΗΜ με λήζινγκ (leasing)

15 − Απόκτηση ΦΗΜ λόγω κληρονομιάς

22 − Ανεύρεση ΦΗΜ έπειτα από απώλεια−κλοπή

36 − Επανέναρξη εργασιών επιχείρησης ή επαναχρησιμοποίηση ΦΗΜ που είχε τεθεί σε αναστολή λειτουργίας

37 – Απόκτηση ΦΗΜ από γονική παροχή

1.2 Κωδικοί − περιπτώσεις αιτιών μεταβολής − παύσης Φ.Η.Μ.:

4 − Ακύρωση αγοράς ΦΗΜ−επιστροφή στον κατασκευαστή

5 − Πώληση η δωρεά μεταχειρισμένης ΦΗΜ από επιτηδευματία ή πώληση από dealer ΦΗΜ σε επιτηδευματία

6 − Πώληση μεταχειρισμένης ΦΗΜ από επιτηδευματία ή dealer ΦΗΜ σε dealer ΦΗΜ

7 − Αλλαγή τόπου εγκατάστασης (μεταφορά ΦΗΜ μεταξύ υποκαταστημάτων−έδρας)

8 − Αντικατάσταση μνήμης χωρίς μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω βλάβης

9 − Αντικατάσταση μνήμης χωρίς μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω πλήρωσης

10 − Αυτοπαράδοση της ΦΗΜ λόγω οριστικής διακοπής επιχείρησης

23 − Παύση της ΦΗΜ (αλλά όχι της επιχείρησης) λόγω πλήρωσης μνήμης

24 − Παύση λόγω θανάτου (προϋποθέτει αποδοχή κληρονομιάς)

25 − Παύση της ΦΗΜ (αλλά όχι της επιχείρησης) λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

28 − Μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω μετασχηματισμού (συγχώνευση−διάσπαση−απορρόφηση) εταιρείας, στο ίδιο ή σε νέο Α.Φ.Μ. νέου κατόχου

34 − Αναστολή λειτουργίας ΦΗΜ λόγω μη χρησιμοποίησης της, για οποιοδήποτε αιτία πλην οριστικής διακοπής εργασιών (προαιρετικό−δεν έχει προθεσμία)

36 − Επανέναρξη εργασιών επιχείρησης ή επαναχρησιμοποίηση ΦΗΜ που είχε τεθεί σε αναστολή λειτουργίας

37 − Μεταβίβαση ΦΗΜ με γονική παροχή

77− Αλλαγή τόπου εγκατάστασης και ταυτόχρονη αναστολή λειτουργίας ΦΗΜ την ίδια μέρα

2. Ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, εισαγάγει στα προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης φόρμας, τα δεδομένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», βιβλιάριο συντήρησης, ανάγνωση μνήμης, κλπ).

Τα ανωτέρω διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

3. Η θεώρηση του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική αναγραφή του πλήθους των σελίδων του ΒΣΕ στο ανωτέρω έντυπο Δ13.

4. Οι προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 παραμένει σε ισχύ και για την ηλεκτρονική υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου.

Οι εκπρόθεσμες υποβολές γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, που υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα, μετά από σχετικό έγγραφο που θα αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε όλες τις Δ.Ο.Υ.

6. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Αν μετά την οριστική υποβολή ο υπόχρεος διαπιστώσει ότι έχει καταχωρήσει λανθασμένα στοιχεία, πρέπει άμεσα να ενημερώσει με Υπεύθυνη Δήλωση την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας τα απαραίτητα παραστατικά, προκειμένου η Δ.Ο.Υ μετά από σχετικό έλεγχο να διορθώσει την λανθασμένη καταχώρηση.

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179Α΄) «Περί της μη επιβολής προστίμου για τυπικές παραβάσεις».

7. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

8. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής−Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών − Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ − ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/26.10.2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ισχύει προαιρετικά από τις 16/01/2013 και υποχρεωτικά από τις 01/10/2013.

 

Άρθρο 2
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Μετά την υποβολή του Εντύπου δήλωσης έναρξης – μεταβολής−παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (Δ13), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ. εντός της ημέρας, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

 

Άρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ