ΠΟΛ. 1222 - 21/12/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ν. 4098/2012 περί παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 περί παράτασης του χρόνου παραγραφής βεβαιωμένων χρεών του ν. 4098/2012 (ΦΕΚ 249 Α/20.12.2012) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

 

Ειδικότερα:

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4098/2012, παρατείνεται μέχρι 31.12.2013 η προθεσμία παραγραφής των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών που παραγράφονται εντός των ετών 2012 και 2013.

Υπενθυμίζεται ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.3808/2009 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.3888/2010 είχε παραταθεί μέχρι 31.12.2011 και 31.12.2012 αντίστοιχα ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία του Κράτους χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονταν εντός των ετών 2009 έως 2012. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας