Ερώτηση

340ΑΑ. Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν από 1/1/2013 το πρόσθετο βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων για τα συνεργεία αυτοκινήτων καταργήθηκε όπως αναφέρει ο Ν.4093/12 και εάν αντικαταστάθηκε από θεωρημένες ΑΠΥ και εάν χρειάζεται και θεωρημένο ΤΠΥ για τους επιτηδευματίες. Ευχαριστώ.

Απάντηση

Δεδομένου ότι από 1/1/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012), καταργείται η υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου τήρησης εισερχομένων – εξερχομένων,  ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και σκαφών θαλάσσης, θα εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο κοινό (ιδιώτες), σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, δηλαδή  με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), ή από χειρόγραφα μπλοκ στις περιπτώσεις που προβλέπεται (π.χ εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης, κτλ).

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1004/2013, στους παραπάνω υπόχρεους  παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής ή θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως τις 28/2/2013, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε :

  • Άλλο υπόχρεο,
  • Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),
  • Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή
  • Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,

θα εκδίδεται πλέον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αθεώρητο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές τους μέχρι εξαντλήσεώς τους. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε ιδιώτες θα εκδίδονται σχετικές αποδείξεις είτε μέσω Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής, είτε μηχανογραφικά μέσω σήμανσης  Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, είτε από χειρόγραφο μπλοκ στις περιπτώσεις που προβλέπεται κάτι τέτοιο.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε άλλους υπόχρεους (επιτηδευματίες), θα εκδίδεται αθεώρητο ΤΠΥ.

Η ομάδα της AST BOOKS.