ΠΟΛ. 1215 - 11/12/2012

ΘΕΜΑ: Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος – Καναδά. (Ν 3824, ΦΕΚ Α΄ 27/25.02.2010).

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και στα πλαίσια εφαρμογής της εν θέματι Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α) Εντυπο εφαρμογής της ΣΑΔΦ Ελλάδος - Καναδά και φόρμα αιτήσεως για επιστροφή φόρου για φορολογικούς κατοίκους Καναδά που εισπράττουν εισόδημα ή/και ωφέλεια από κεφάλαιο από την Ελλάδα, ή έχουν κεφάλαιο στην Ελλάδα.

Το έντυπο για την αίτηση εφαρμογής, και το έντυπο για την ετήσια αίτηση για επιστροφή παρακρατούμενου φόρου οι οποίες θα χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο στην Ελληνική-Αγγλική γλώσσα, και Ελληνική-Γαλλική γλώσσα, και μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική δ/νση www.gsis.gr/ddos/c_en.html1.

Οι Καναδικές φορολογικές Αρχές θα συμπληρώνουν, υπογράφουν και σφραγίζουν το πεδίο «Πιστοποιητικό της Φορολογικής Αρχής της χώρας κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος» στην περίπτωση των αιτήσεων εφαρμογής, και το αντίστοιχο πεδίο «Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του αιτούντος» στην περίπτωση των αιτήσεων επιστροφής φόρου.

1 Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ, Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ, Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ και Τμήμα «Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας», ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΒΕΛΓΙΟ-ΓΑΛΛΙΑ.

Τα έντυπα αυτά για τους φορολογικούς κατοίκους Καναδά θα υπογράφονται και σφραγίζονται σε μία από τις ακόλουθες πέντε φορολογικές Υπηρεσίες (Tax Services Offices):

Δ/νση  Περιοχή του Καναδά που καλύπτει
Nova Scotia Tax Service Office (T.S.O)
Ralston Building
1557 Hollis Street
Post Office Box 638
Halifax, NS B3J 2T5  Newfoundland & Labrador, New Brunswick,
Nova Scotia and Prince Edward Island
Montreal T.S.O
305 Renè – Lèvesque Boulevard West
Montrèal, QC H2Z 1A6  Quebec
London T.S.O
451 Talbot Street
London, ON N6A 5E5  Ontario and Nunavut
Regina T.S.O
Post Office Box 557
Regina, SK S4P 3A3  Manitoba, Saskatchewan, Alberta and
Northwest Territories.
Burnaby Fraser TSO
9737 King George Boulevard
Post Office Box 9070, Station Main
Surrey, BC V3T 5W6  British Columbia and Yukon

Σημειώνεται ότι οι περιοχές που αναφέρουμε ανωτέρω καλύπτουν τεράστια έκταση και περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πόλεων η κάθε μία.

Β) Η σφραγίδα η οποία χρησιμοποιείται από τις Καναδικές φορολογικές Αρχές είναι η ίδια σε όλη την επικράτεια δείγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Γ) Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που Καναδικές προσωπικές εταιρείες αποκτούν εισόδημα ή/και ωφέλεια από κεφάλαιο από την Ελλάδα, ή έχουν κεφάλαιο στην Ελλάδα, θα ζητείται να προσκομιστεί στην αρμόδια ΔΟΥ για το αντίστοιχο οικονομικό έτος το έντυπο T 5013 STATEMENT OF PARTNERSHIP INCOME, ÉTAT DES REVENUS D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES (επισυνάπτεται) 1 από όλους τους εταίρους της προσωπικής εταιρείας που είναι φορολογικοί κάτοικοι Καναδά. Το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που κατέχεται από φορολογικούς κατοίκους Καναδά θα αναφέρεται στο πεδίο 10 του ανωτέρω εντύπου T 5013. Σε περίπτωση που το ανωτέρω έντυπο δεν έχει ακόμα υποβληθεί στο αντίστοιχο οικονομικό έτος, τότε θα ζητείται να προσκομιστεί άλλη απόδειξη, (κυρίως καταστατικό ίδρυσης της προσωπικής εταιρείας και νεότερες τροποποιήσεις μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια Αρχή), από όπου θα προκύπτει το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που κατέχεται από Καναδούς φορολογικούς κατοίκους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της εν΄ λόγω χώρας.

 

H αναπληρώτρια Δ/ντρια της Δ/νσης
Σ. Πιτένη

Ακριβές αντίγραφο
Η Προισταμένη της Γραμματείας