ΠΟΛ. 1213 - 03/12/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/82 (ΦΕΚ 114 Α) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/1974 – ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 90 Α).

 

3. Την αριθ. 07927 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

 

4. Τις δυσχέρειες που δημιουργούνται στους φορολογούμενους για την καταβολή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εφοριακών υπαλλήλων στις 29 και 30.11.2012.  

 

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Παρατείνουμε μέχρι και τις 05 Δεκεμβρίου 2012 την προθεσμία καταβολής στις Δ.Ο.Υ. όλων των βεβαιωμένων κατά ΚΕΔΕ οφειλών, των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2012. 

 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ         

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ