ΠΟΛ. 1199 - 22/10/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. 126/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 126/2012 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, περί της χορήγησης πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του φορολογούμενου σε τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 του ν.3869/2010, και σας γνωρίζουμε

 

Με τις διατάξεις του ν.3869/2010 (130 Α') καθορίζεται η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 

Με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του ν.3869/2010 ειδικότερα παρέχεται στο δανειστή το δικαίωμα, μετά από αίτησή του, που διαβιβάζεται στη φορολογική αρχή μέσω του αρμοδίου εισαγγελέα, να λάβει και αντίστοιχα η φορολογική αρχή υποχρεούται να του χορηγήσει «κάθε χρήσιμη πληροφορία» για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα οφειλετών του, ανεξάρτητα από τη συναίνεσή τους ή μη. Ο πιστωτής, ως έχων έννομο συμφέρον, έχει ούτως ή άλλως το δικαίωμα να ζητήσει με άλλες διατάξεις (αρθ.5, ν.2690/1999) τη χορήγηση στοιχείων του οφειλέτη του που δεν εμπίπτουν σε απόρρητο ή άλλες απαγορεύσεις. Ο οφειλέτης, αν δεν επιθυμεί τη χορήγηση απόρρητων φορολογικών στοιχείων στον πιστωτή του, οφείλει να παραιτηθεί από την αίτησή του για ρύθμιση των χρεών του.

 

Το Α' Τμήμα του Ν.Σ.Κ., με την υπ' αριθ. 126/12 γνωμοδότησή του απεφάνθη ομόφωνα ότι ο οικονομικός έφορος υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του ν.3869/2010, να χορηγεί σε πιστωτή του οφειλέτη, κάθε πληροφορία και στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη-φορολογούμενου, ακόμη και αν αυτά εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο, εφόσον είναι πρόσφορα, για να καταστεί δυνατός ο σχετικός περιουσιακός έλεγχος του οφειλέτη εκ μέρους του αιτούντος πιστωτή, καθόσον το φορολογικό απόρρητο, επιτρεπτώς κάμπτεται εν προκειμένω από τη ρητή διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του ν.3869/2010. Η ανωτέρω σχετική γνωμοδότηση έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών την 24-9-2012.

 

Συνεπώς, εφόσον ο δανειστής υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για χορήγηση στοιχείων οφειλέτη κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οφείλει να χορηγήσει τα στοιχεία στον αιτούντα, όχι όμως να χορηγήσει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των φορολογούμενων.

 

 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Μαρία Η. Μενούνου

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας