ΠΟΛ. 1197 - 18/10/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της με αριθ. 127/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ακυρότητα μεταβίβασης ακινήτου.

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 127/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.

 

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτό ότι δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων για τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότητα της μεταβίβασης ακινήτου η οποία συνετελέσθη από πρόσωπο μη κύριο αυτού, κατόπιν απατηλών και αξιοποίνων ενεργειών, ακόμη και μετά από παρέλευση περισσοτέρων των τεσσάρων ετών από την κατάρτιση της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας, αλλά υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α. με αρνητικό περιεχόμενο.

 

Κάθε προηγούμενη αντίθετη ερμηνεία της Διοίκησης αναφορικά με το παραπάνω θέμα παύει να ισχύει.

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ