ΠΟΛ. 1192 - 01/10/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος Taxis.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την αριθ. 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24-9-2012).

 

2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α’) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 

3. Τις διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’). όπως ισχύουν: 

 

4. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’). 

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’). 

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 86 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κλπ που κυρώθηκε με το ν. 2961/2001

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ).

 

8. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ (υποπερίπτωση γστ’) και της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α’). 

 

9. Τις διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’) «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις». 

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α’) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. 

 

11. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων και των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος taxis. 

 

12. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

                                  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, οι οποίες έληγαν στο διάστημα από 26.9.2012 - 1.10.2012 ημέρα Δευτέρα, παρατείνονται μέχρι και τις 3.10.2012 ημέρα Τετάρτη. 

 

Η υποβολή των υπόψη δηλώσεων καθώς και η καταβολή των σχετικών οφειλών γίνεται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

 

2. Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία παρατείνονται επίσης οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και του ν. 1809/1988 για υποβολή γνωστοποιήσεων, δηλώσεων μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, την υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων, καθώς και την προθεσμία ενημέρωσης, ή εκτύπωσης, ή εγγραφής σε οπτικό δίσκο των χειρόγραφα ή μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων αντίστοιχα, στην περίπτωση εξάντλησης των χρησιμοποιουμένων θεωρημένων εντύπων ή οπτικών δίσκων.

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

                  

 

                                                                              

 

Aκριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                               

   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ