ΠΟΛ. 1185 - 19/09/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε’ της περίπτωσης γ’ και της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.

 

3. Την υπ’ αριθμ. 05513/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄/9.7.2012) απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

 

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης, που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), λόγω των νέων φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ίδια χρονική περίοδο υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, στους υπόχρεους.

 

5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

 

αποφασίζουμε:

 

1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ..

 

2. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ