ΠΟΛ. 1187 - 25/09/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.9.2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 5, της παραγράφου 5α΄, της παραγράφου 5β΄, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6, της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

 

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ 44Β΄/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».

 

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 (ΦΕΚ 2180 Β΄) για το χρόνο υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2010/904/ΕΕ/7.10.2010/EE L 268/12.10.2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν.

 

5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ213/Α΄/7.10.2009) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

6. Την υπ’ αριθ. 05513 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/09.07.12) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

 

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε ΦΠΑ για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.9.2012 μέχρι και την 28.9.2012.

 

2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ