ΠΟΛ. 1191 - 28/09/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, και εφαρμογή σε ανάλογες περιπτώσεις, την 363/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

 

Με την υπόψη Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ (Α' Τακτική Ολομέλεια), έκρινε, ομοφώνως, ότι στην περίπτωση, όπως εκείνη που αναφέρεται στο ιστορικό, ο μεν σύζυγος που απέκτησε πρώτη κατοικία προ του γάμου δικαιούται να συνεχίσει να εκπίπτει από το συνολικό εισόδημά του τους δεδουλευμένους τόκους του στεγαστικού δανείου, που αφορούν την προ του έτους 2002 αποκτηθείσα οικία του, η δε σύζυγος του δικαιούται να εκπίπτει, από το ποσό του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος, το προβλεπόμενο ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, που αντιστοιχεί στη διαφορά εμβαδού των δύο κατοικιών, σε σχέση με τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του φορολογούμενου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΚΑΤΟΥΔΗΣ