ΠΟΛ. 1182 - 13/09/2012

ΘΕΜΑ: Τρόπος επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ από τα ΚΤΕΛ και τα μέλη αυτών, καθώς και από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους μετόχους αυτών που μισθώνουν τα λεωφορεία τους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. - Αντικατάσταση της ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ.1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318 Β).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν, και ειδικότερα:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38.
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γη' και ζ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α').

3. Τις διατάξεις του ν. 2963/2001, και ειδικότερα:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3.
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

4. Την απόφαση Οικ.Β-1189/37/8.1.2003 (ΦΕΚ 25/Β') του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Την απόφαση Οικ.Β36933/2804/26.6.2002 (ΦΕΚ 862/Β') του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Την απόφαση 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ.1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318 Β΄/11.2.2004) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Την απόφαση 05513 ΕΞ/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τα ΚΤΕΛ που λειτουργούν με μορφή Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. β' του ν. 2963/2001, τα οποία εκμεταλλεύονται αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία, καθώς και οι μέτοχοι αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν τα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους στα ΚΤΕΛ Α.Ε., έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρ. 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α., ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούν.

2. Για την ανωτέρω εκμίσθωση, οι ΚΤΕΛ Α.Ε. συντάσσουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο εκκαθάριση προς κάθε ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου, κατ' αναλογία των οριζομένων με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, στην οποία αναφέρονται:

- τα ακαθάριστα έσοδα και οι δαπάνες που πραγματοποίησαν μέσα στο ίδιο τρίμηνο σύμφωνα με την απόφαση Οικ.Β-1189/37/8.1.2003 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

- τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ΚΒΣ, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το όνομα του ιδιοκτήτη ή στην περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών την επωνυμία της κοινωνίας ή την επωνυμία του νομικού προσώπου.

- η συνολική αποζημίωση για το τρίμηνο που αφορά η εκκαθάριση και ο αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται με τον κανονικό συντελεστή (23%).

3. Αμέσως μετά την έκδοσή της, η πιο πάνω εκκαθάριση παραδίδεται στον ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου που αφορά και αποτελεί για αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, το νόμιμο φορολογικό στοιχείο κτήσης της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος) και συμπεριλαμβάνεται στις εκροές της φορολογικής περιόδου. Αντίστοιχα αποτελεί στοιχείο δαπάνης για το ΚΤΕΛ Α.Ε. και συμπεριλαμβάνεται στις εισροές της φορολογικής περιόδου.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001, καθώς και για τα μέλη αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εφαρμόζουν για τον υπολογισμό του μερίσματος που αναλογεί, την ισχύουσα για τα ΚΤΕΛ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Αριθ.οικ.Β36933/2804/26.6.2002.

5. Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνιδιοκτησία ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα) υποχρεούται να τηρεί βιβλία τουλάχιστον Β' κατηγορίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΒΣ, στα οποία θα καταχωρεί εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΒΣ, τη δικαιούμενη αποζημίωση ή το δικαιούμενο, κατά περίπτωση μίσθωμα - μέρισμα, τον αναλογούντα ΦΠΑ, τις λειτουργικές δαπάνες του λεωφορείου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί στοιχεία στο όνομά του και σε ιδιαίτερη στήλη τον εκπιπτόμενο ΦΠΑ.

6. Η εμφανιζόμενη στην εκκαθάριση αποζημίωση ή μέρισμα, συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992), τόσο από τα ΚΤΕΛ, όσο και από τους ιδιοκτήτες λεωφορείων.

7. Η ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ.1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318/Β'/11.2.2004) παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                       
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ