ΠΟΛ. 1183 - 17/09/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. 38/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την αρ. 38/2012 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών την 03/04/2012.

Σύμφωνα με αυτή, το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα τα εξής:

1. Σε περίπτωση εκτέλεσης πρακτικού του Ν.Σ.Κ. επί αιτήματος ρύθμισης των χρεών πτωχού οφειλέτη μετά την ισχύ του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της ρύθμισης η σύνταξη και υπογραφή ιδιαίτερου συμφωνητικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του πτωχού οφειλέτη, αλλά αρκεί η δήλωση αποδοχής της ρύθμισης από τον πτωχό στο σώμα του πρακτικού.

2. Σε κάθε περίπτωση (υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού ή δήλωσης αποδοχής της ρύθμισης από τον πτωχό στο σώμα του πρακτικού), απαιτείται η καταβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παρ.1, εδ.α' και 37 του Π. Δ/τος 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κωδικός των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», αναλογικού τέλους χαρτοσήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα οριζόμενα στην ως άνω γνωμοδότηση σε κάθε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε.

Ακριβές αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ