ΠΟΛ. 1176 - 10/08/2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ.1077/16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β/5.6.2003) Συμπλήρωση τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α΄/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού.».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. ».

4. Την υπ’ αριθμ. 05513ΕΞ10910712012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε: 

Τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 1106485/6220/0016/27.11.2001 ΠΟΛ.1077/16.4.2003 απόφασής μας (ΦΕΚ Β΄ 1685), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

Άρθρο 3 
Η Γ.Γ.Π.Σ., στις περιπτώσεις που από την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων τρέχοντος έτους προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:

Α΄ Κατηγορία 
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι από 5 ευρώ μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ, καθώς και ποσό επιστρεφόμενης προκαταβολής, ανεξαρτήτως ύψους αυτής.

Οι δικαιούχοι αυτοί αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες οι οποίες θα παράγονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1032543/1540/0016/2002 απόφασής μας.
Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.
Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία:
Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Τη διεύθυνση της κατοικίας του.
Το επιστρεφόμενο ποσό.
Τον Α.Φ.Μ.
Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.
Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό
 και Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

Β΄ Κατηγορία 
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι άνω των 1.500 ευρώ.
Οι δικαιούχοι αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργούν οι Δ.Ο.Υ.
Στους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων,
θα αποστέλλονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση για την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών. Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών όσοι από τους φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφής, θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες και παράλληλα θα ενημερώνονται με τις σχετικές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος οι οποίες θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Γ΄ Κατηγορία 
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι επιστροφής που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών στην περίπτωση που συμμετέχουν στην επιστροφή.

Η Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής θα αποστέλλει, στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ και εκκαθαριστικά σημειώματα στους δικαιούχους χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση με την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών.

Άρθρο 4

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. Ύστερα από την υπογραφή της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε τρία αντίγραφα η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού.

β) Το αρμόδιο Τμήμα ή γραφείο Φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ., όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών, με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που έχει στην διάθεσή του και συγκεκριμένα:
βα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.
ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στη παρακράτηση, στην προκαταβολή ή στον Ο.Γ.Α., θα διαγράφεται όλη η εγγραφή με κόκκινη γραμμή, θα συντάσσεται Α.ΦΕΚ επιστροφής για το συνολικό ποσό της εγγραφής και στη συνέχεια θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο, η οποία θα εκκαθαρίζεται μέσω συστήματος.
βγ) Σε όλες τις διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.
Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από τη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών. Όσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 10 (δέκα) ημερών από την παραλαβή της κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται, τότε το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος τους διαγράφει από την κατάσταση επεξεργασίας και μετά τη διαγραφή τη διαβιβάζει στο Γραφείο Επιστροφών, το οποίο μετά τους σχετικούς ελέγχους θα τη στέλνει στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος στους υπόλοιπους δικαιούχους.
Για τους πιο πάνω φορολογούμενους, που έχουν διαγραφεί από την κατάσταση επεξεργασίας, όταν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενεργείτε ως εξής:
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί) είναι σωστό, θα συντάσσεται Α.ΦΕΚ επιστροφής και θα διαβιβάζεται στο Γραφείο Επιστροφών για την εξόφλησή του.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι διαφορετικό, θα συντάσσεται το πιο πάνω Α.ΦΕΚ και στη συνέχεια θα διενεργείται εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης η οποία θα υποβάλλεται βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η όλη διαδικασία θα τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ.

γ) Το Γραφείο Επιστροφών όταν θα παραλαμβάνει την κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώνει με βάση τα μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του τις απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες:
γα) Το ποσό που συμψηφίζεται με οφειλή του δικαιούχου προς το Δημόσιο, υπολογιζόμενων των τυχόν προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 2 Ιανουαρίου του ιδίου οικον. έτους της δήλωσης (ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης προκαταβολής. Οι Δ.Ο.Υ., για τα ποσά που συμψηφίζονται θα δημιουργούν ατομικό Α.ΦΕΚ επιστροφής και στην συνέχεια θα τα συμψηφίζουν.
γβ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και έχει βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ, θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: Θα επιβεβαιώνεται κεντρικά η βεβαίωση του ποσού καθώς και αν υπάρχει ανείσπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και για το συμψηφισμό του υπολοίπου προ είσπραξη ποσού θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών στο λογαριασμό «Γραμμάτια Συμψηφισμού». Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.

ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει σε όλες τις Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

3. Για τους δικαιούχους επιστροφής Φόρου Εισοδήματος της Γ΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο Επιστροφών θα εκτυπώνει κατάσταση παραληφθέντων Α.ΦΕΚ και θα την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
α) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά θα υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.
β) Αν διαπιστωθούν λάθη δεν θα μεταβάλλεται η εγγραφή, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. (με σχετική παρατήρηση στην κατάσταση), κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ.
γ) Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.
Η κατάσταση παραληφθέντων Α.ΦΕΚ, μετά τον έλεγχο, θα επιστρέφεται στο Γραφείο Επιστροφών το ταχύτερο δυνατόν.
Στη συνέχεια το Γραφείο Επιστροφών θα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος (έκδοση Α.Φ.Ε.), σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.ΦΕΚ (π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο θα διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. Για όσους δικαιούχους έχουν γίνει παρατηρήσεις στην κατάσταση από το τμήμα εισοδήματος, θα αναμένεται το αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης και κατόπιν θα γίνεται η εξόφληση των Α.ΦΕΚ
Δεν θα εξοφλούνται σε καμία περίπτωση μαγνητικά εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ επιστροφής που αφορούν φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ.

4. Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία θα τακτοποιούνται ως εξής:
Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω Τραπεζών περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως το γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων που εδρεύει στη Γ.Γ.Π.Σ. το οποίο στη συνέχεια, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αποσύρει την επιστροφή (εφόσον δεν έχει εισπραχθεί από τον φορολογούμενο) από την Τράπεζα και θα την συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικό Α.ΦΕΚ επιστροφής το οποίο θα αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ.
Στην περίπτωση αυτή αν η δέσμευση του ποσού αφορά οφειλή προς το Δημόσιο, τότε δεν θα απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αλλά θα εξοφλείται το μαγνητικό Α.ΦΕΚ που έχει αποσταλεί κεντρικά με συμψηφισμό του επιστρεπτέου ποσού από τη Δ.Ο.Υ.
Αν η δέσμευση αφορά λάθη εκκαθάρισης, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και στη συνέχεια εφόσον έχει αποσταλεί κεντρικά μαγνητικό Α.ΦΕΚ αυτό θα εξοφλείται από τη Δ.Ο.Υ.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά Α.ΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων των Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1.6.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ