ΠΟΛ. 1179 - 07/09/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 520/2011, σχετικά με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 520/2011 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, αναφορικά με ερώτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο σε παραιτηθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο μη λυθείσης αλλά τελούσης σε αδράνεια Α.Ε..

Κατά την ανωτέρω γνωμοδότηση λήφθηκαν υπόψη οι υφιστάμενες διατάξεις περί ατομικής ευθύνης των εκπροσώπων κεφαλαιουχικών εταιρειών για τα χρέη αυτών προς το Δημόσιο, οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 1262/1982 και 1892/1990 στα πλαίσια των οποίων δόθηκαν επενδυτικές επιχορηγήσεις, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρο 11 ν.542/1977, που εφαρμόζονται αναλογικά για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος μη λυθείσης αλλά τελούσης σε αδράνεια ανωνύμου εταιρείας υπέχει ευθεία, κύρια και αλληλέγγυα ευθύνη πληρωμής των προς το Δημόσιο εκ, της καταπεσούσης εγγυήσεως χρεών της εταιρείας αυτής και συνεπώς δε χορηγείται σ’αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας χωρίς την εξόφληση αυτών.

β) Η θέση αυτή είναι συμβατή προς την αντίστοιχη παραδοχή της υπ’ αριθμ. 231/89 γνωμοδοτήσεως της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι με την γνωμοδότηση 231/1989 της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών προκύπτει, ότι, για την είσπραξη των προς το Δημόσιο οφειλών επιχειρήσεως, λόγω επιστροφής ποσών επιχορηγήσεων (επενδύσεων) που έχουν γίνει προς αυτήν από το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982, θεσπίζεται αλληλέγγυα, μετά της επιχειρήσεως, ευθύνη και των διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων αυτής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 άρθρο 11 ν.542/1977.

Ο Γενικός Δ/ντης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημ. Εσόδων