ΠΟΛ. 1174 - 22/08/2012

ΘΕΜΑ: Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 253).

 

β. Των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 13 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276).

 

γ. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).

 

δ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α΄ 81).

 

ε. Της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58).

 

2. Την αριθ. 1021681/1120/ΔΕ−Α΄/ΠΟΛ.1037/1.3.2005 (ΦΕΚ Β΄ 302) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.

 

3. Τις αριθ. 1105941/1845/ΔΕ−Α/ΠΟΛ.1130/6.11.2007 (ΦΕΚ Β΄/2217), και 1028045/1232/ΔΕ−Α/ΠΟΛ.1035/11.3.2009 (ΦΕΚ Β΄/503) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών».

 

4. Την ΠΟΛ.1088/20.4.2011(ΦΕΚ Β΄ 667) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών καθώς και εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου».

 

5. Tην ΠΟΛ.1038/3.2.2012 (ΦΕΚ Β΄431) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και κλείνουν ισολογισμό από 30.6.2011 και μετά».

 

6. Την ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 342) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των ΔΟΥ και ΔΕΚ, σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των ΠΕΚ και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις ΔΟΥ».

 

7. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004, καθώς και του τρόπου ελέγχου των δηλώσεων αυτών.

 

8. Την αριθ. 05513ΕΞ/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105/9.7.2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

 

9. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

 

αποφασίζουμε:

 

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13−17 του Ν.3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 2% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση ανάλυσης κινδύνου, κριτήρια της οποίας αποτελούν τα ακόλουθα:

 

1. Το ύψος Κόστους Πωληθέντων – Δαπανών

 

2. Το ύψος απόκλισης των ακαθαρίστων εσόδων βιβλίων από το ανώτατο όριο υπαγωγής

 

3. Το ύψος απαλλασσόμενων εκροών

 

4. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. χρήσης 2009

 

5. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. χρήσης 2010

 

Οι λεπτομέρειες − κανόνες του τρόπου μοριοδότησης των ανωτέρω κριτηρίων περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης απόφασης.

 

2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν.3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν.1809/1988.

 

3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1038/3.2.2012 όπου συντρέχει περίπτωση.

 

4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν.3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.

 

5. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Ι) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ − ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Κωδικοί εντύπου Ε3:

 

Οι κωδικοί εφαρμόζονται ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας του επιτηδευματία, i) Εμπορία –Παραγωγή ii) Παροχή Υπηρεσιών iii) Ελευθέριο Επάγγελμα.

 

Με βάση αυτή τη διάκριση θα δημιουργηθούν τρεις διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες όμως θα λειτουργούν είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό. Σε όλες τις περιπτώσεις η κλίμακα μοριοδότησης είναι η ίδια.

 

1) Περίπτωση επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 126>0)

 

Βάσει δήλωσης: Κ = (κόστος πωληθέντων + δαπάνες, έξοδα κ.λπ.)

 

Κ = Ε3 κωδ. 121 + Ε3 κωδ.122

 

Ποσό αναφοράς = Δ (Το άθροισμα των ποσών των κωδικών 121 και 122 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων)

 

Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) %

 

Δ = κωδ.126 * (100−κωδ.Ε3 128) %

 

2) Περίπτωση επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 106>0) 

 

Βάσει δήλωσης: Κ = (δαπάνες, έξοδα κ.λπ.)

 

Κ = Ε3 κωδ. 102

 

Ποσό αναφοράς = Δ (Το ποσό του κωδικού 102 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων)

 

Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) %

 

Δ = κωδ.106 * (100−κωδ. Ε3 133) %

 

3) Περίπτωση αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 116>0)

 

Βάσει δήλωσης: Κ = (δαπάνες, έξοδα κ.λπ.)

 

Κ = Ε3 κωδ. 112

 

Ποσό αναφοράς = Δ (Το ποσό του κωδικού 112 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων)

 

Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) %

 

Δ = κωδ.116 * (100−κωδ.Ε3 138) %

 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Δ−Κ)/Δ %

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 

i) Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 116>0 ή

 

ii) Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 106>0 ή

 

iii) Ισχύει ταυτόχρονα κωδ.Ε3 126>0, κωδ.Ε3 116>0, κωδ. Ε3 106>0

 

Όταν ισχύει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε θα το ποσοστό απόκλισης θα προσδιοριστεί χωριστά ανά περίπτωση σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Ι1, Ι2 και Ι3, αλλά θα γίνει μία μοριοδότηση, σύμφωνα με το μικρότερο ποσοστό απόκλισης που θα προκύψει (από τους τρεις υπολογισμούς), το οποίο και τελικά θα εφαρμοστεί στην κλίμακα μοριοδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και όταν ισχύει: κωδ.Ε3 116>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 106>0 και 126=0, ή κενό

 

− Κλίμακα μοριοδότησης για θετική απόκλιση

 

i) Όταν 0 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 2,99 % μόρια =1000

 

ii) Όταν 3 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 9,99 % μόρια = 800

 

iii) Όταν 10 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 19,99 % μόρια = 600

 

iv) Όταν 20 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 29,99 % μόρια = 400

 

v) Όταν 30 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 40,99 % μόρια = 200

 

− Κλίμακα μοριοδότησης για αρνητική απόκλιση

 

vi) Όταν 0 % = (Δ−Κ)/Δ % > ή = − 2,99 % μόρια = 1000

 

vii) Όταν − 3 % > (Δ−Κ)/Δ % > ή = − 9,99 % μόρια = 800

 

(IΙ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

 

1) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

 

Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων & στοιχείων

 

Α = Κωδ. Εντύπου Ε3 126 (για εμπορία−παραγωγή)

 

Β = Όριο υπαγωγής εμπορικών επιχειρήσεων = 300.000 €

 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Β−Α)/Β %

 

Όταν (Β−Α)/Β % < ή = 1,99% μόρια = 1000

 

Όταν 2% < (Β−Α)/Β % < ή = 4,99% μόρια = 800

 

Όταν 5% < (Β−Α)/Β % < ή = 9,99% μόρια = 600

 

2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων & στοιχείων

 

Ε = 106+116 (υπηρεσία ή ελευθέριο)

 

Γ= Όριο υπαγωγής υπηρεσιών & ελεύθερων επαγγ. = 150.000 €

 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Γ−Ε)/Γ %

 

Όταν (Γ−Ε)/Γ % < ή = 1,99% μόρια = 1000

 

Όταν 2% < (Γ−Ε)/Γ % < ή = 4,99% μόρια = 800

 

Όταν 5% < (Γ−Ε)/Γ % < ή = 9,99 % μόρια = 600

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 

Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα ένα από τα παρακάτω:

 

− κωδ.Ε3 116>0 και κωδ.Ε3 106=0 ή κενό

 

Ή − κωδ.Ε3 106>0 και κωδ.Ε3 116=0 ή κενό

 

Ή − κωδ.Ε3 106>0 και κωδ.Ε3 116>0

 

Όταν ισχύει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόκλιση από το ανώτατο όριο θα προσδιοριστεί χωριστά ανά περίπτωση σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο (ΙΙ1) και (ΙΙ2), αλλά θα γίνει μία μοριοδότηση, σύμφωνα με το μικρότερο ποσοστό απόκλισης που θα προκύψει (από τους δύο υπολογισμούς), το οποίο και τελικά θα εφαρμοστεί στην κλίμακα μοριοδότησης.

 

(ΙΙΙ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

 

Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2010

 

Φ1 κωδ.615*58% <Φ1 κωδ.610 < ή = Φ1 κωδ.615*59,99 μόρια = 1000

 

Φ1 κωδ.615*55% <Φ1 κωδ.610 < ή =Φ1 κωδ.615*58% μόρια = 800

 

Φ1 κωδ.615*49% <Φ1 κωδ.610 < ή = Φ1 κωδ.615*55% μόρια = 600

 

(ΙV) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2009

 

Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2009

 

Όταν Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) > ή = 5000 μόρια = 600

 

Όταν 3000 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 5000 μόρια = 500

 

Όταν 1000 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 3000 μόρια = 400

 

Όταν 0 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 1000 μόρια = 300

 

(V) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2010

 

Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2010

 

Όταν Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) > ή = 5000 μόρια = 600

 

Όταν 3000 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 5000 μόρια = 500

 

Όταν 1000 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 3000 μόρια = 400

 

Όταν 0 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 1000 μόρια = 300

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ