ΠΟΛ. 1169 - 08/08/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2012.

(ΦΕΚ Β' 2367/24-08-2012)

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την υπ’ αριθμ. 05513ΕΞ/9−7−2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012).

 

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ΚΦΕ (ΦΕΚ 151 Α΄) που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

4. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1055/29.2.2012 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 549/Β΄/2.3.2012) παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

 

5. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1139/1.6.2012 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1823/Β΄/8.6.2012) παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

 

6. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1157/12.7.2012 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2186/Β΄/24.7.2012) παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

 

7. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων και φορολογουμένων για την μη έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

 

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, των οποίων η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, η οποία έληγε στις 31 Ιουλίου 2012, παρατείνεται έως και τις 10 Αυγούστου 2012.

 

2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των συνυποβαλλομένων εντύπων, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. εντός 5 εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2012

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ