ΠΟΛ. 1175 - 10/08/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012), Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση δεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, για την εξόφληση χρηματικής απαίτησης κατά του δημοσίου.

Συνημμένα στο παρόν σας διαβιβάζουμε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 326, «Ρυθμίσεις θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν. 4072/2012, προς ενημέρωση.

 

Με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ουσιωδώς ότι, προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, απαιτείται η προσκόμιση από το δικαιούχο εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόποσης με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου. Ομοίως, και όταν η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου απορρέει από άλλο, πλην της δικαστικής απόφασης, εκτελεστό τίτλο (κυρίως ως τέτοιος νοείται η διαταγή πληρωμής), ο οποίος έχει προσβληθεί με ένδικο βοήθημα. 

 

Σημειωτέον, ότι το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου να μειώνεται μέχρι το ήμισυ, με απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, οι Δ.Ο.Υ., όταν πρόκειται να εξοφλήσουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου που απορρέει από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, απαιτείται να ελέγχουν παρεμπιπτόντως τη συνδρομή των προϋποθέσεων των εν λόγω διατάξεων και, σε αρνητική περίπτωση, να μην προχωρούν στην εξόφληση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. Στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου οφείλουν να αναζητούν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο από την ανωτέρω υπηρεσία έγγραφη βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012, και ότι έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας, το ύψος αυτής, καθώς και φωτοαντίγραφο της.

 

Τέλος επισημαίνεται ότι κατά την εφαρμογή των ανωτέρω οι Δ.Ο.Υ. απαιτείται να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 2362/1995, για την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, όπως ισχύουν. 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ