ΠΟΛ. 1168 - 31/07/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που έχουν λάβει για την περίοδο 01.01.2011 − 31.12.2011 παράταση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.

(ΦΕΚ Β' 2276/06-08-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 66 παρ. 1 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 69 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 107 παρ. 6 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ 174/Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999.

11. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β΄).

12. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1011/10.1.2012 (Φ.Ε.Κ. 91/Β΄) και ΠΟΛ.1086/30.3.2012 (Φ.Ε.Κ. 1101/Β΄).

13. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2409/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

14. Το αριθ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

15. Την αριθ. 24596/ Β.1019/30.5.2012 (Φ.Ε.Κ. 1758/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατείνεται μέχρι την 31.08.2012 η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων, για την περίοδο από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

16. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 29.05.2012 (Φ.Ε.Κ 127/Α΄), με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων, καθώς και οι θυγατρικές εταιρίες των ως άνω ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα, υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (Α΄/151) εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της παράτασης αυτής.

17. Την αριθ. 05513ΕΞ (Φ.Ε.Κ. Β΄/2105/09.07.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

18. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα, η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως την 10.10.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ