ΠΟΛ. 1167 - 23/07/2012

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων καταργείται ή αναστέλλεται η λειτουργία των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 προβλέπεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καταργείται ή να αναστέλλεται η λειτουργία Τμήματος Ελέγχου ή Τμήματος Δικαστικού ή Γραφείου Ελέγχου ή Γραφείου Δικαστικού Δ.Ο.Υ. και οι αρμοδιότητές του να μεταφέρονται και να ασκούνται από Δ.Ο.Υ. της περιφερειακής ενότητας της έδρας του ίδιου νομού, με εξαίρεση τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται περισσότερες Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι πιο πάνω αρμοδιότητες.

 

Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.

 

Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών.

 

Κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 2187/2011) «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α' και Β' Τάξεως» απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και οι αριθ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 2569/2011) και Δ6Α 1166057 ΕΞ 30.11.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 2785/2011) «Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ. Α' και Β' τάξεως που αναφέρονται στην υπ' αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β'2187/2011) Α.Υ.Ο.» Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

Με την αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 ΑΥΟ όπως αυτή πλέον ισχύει, προβλέπεται από 1.1.2012 η κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' τάξεως, καθώς και η αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως και ο ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων Δ.Ο.Υ. Α' και Β' τάξεως που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, για την ομοιόμορφη εφαρμογή διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων τα Τμήματα Ελέγχου ή τα Γραφεία Ελέγχου καταργούνται ή αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων ή των αρμοδιοτήτων Δικαστικού και μεταφέρεται η αρμοδιότητά τους σε άλλη Δ.Ο.Υ. και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Νέου TAXIS, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, ανά φορολογία, για τις εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις, τις υποθέσεις για τις οποίες έχει συνταχθεί η έκθεση ελέγχου, αλλά δεν έχει εκδοθεί η καταλογιστική πράξη και τις υποθέσεις στις οποίες απαιτείται η διενέργεια ελέγχου.

 

Για την κατανόηση των αναφερομένων στην παρούσα, ως «παλαιά Δ.Ο.Υ.» εννοείται η Δ.Ο.Υ. της οποίας καταργήθηκε ή ανεστάλη η λειτουργία των τμημάτων Ελέγχου ή/και Δικαστικού.

 

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ

 

α) Εκκρεμείς πράξεις για καταλογισμό.

 

Οι εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της παλαιάς Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν οριστικοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την 31.12.2011, διαβιβάζονται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής για κοινοποίηση, διοικητική επίλυση διαφοράς, διαβίβαση στο δικαστήριο μετά από άσκηση προσφυγής, βεβαίωση και είσπραξη. Οι πράξεις αυτές θα καταχωρούνται στα σχετικά βιβλία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στα οποία θα υπάρχει και σχετική στήλη, που θα καταχωρείται ο αριθμός που έχει λάβει η πράξη στην παλαιά Δ.Ο.Υ.

 

α1. Σε περίπτωση Διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (η οποία διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή τις κατά νόμο επιτροπές) η καταβολή του 1/5 του ποσού ή όλου του ποσού που απαιτείται, καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής με έκδοση διπλοτύπου είσπραξης από το υποσύστημα εσόδων και ταυτόχρονη βεβαίωση του υπολοίπου. Η πράξη του συμβιβασμού θα καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο της Δ.Ο.Υ. Υποδοχής και ταυτόχρονα θα διαβιβάζεται φωτοαντίγραφο στην παλαιά Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθεί στο τηρούμενο βιβλίο αυτής προς ενημέρωση.

 

α2. Σε περίπτωση οριστικοποίησης της καταλογιστικής πράξης λόγω μη άσκησης προσφυγής, η Δ.Ο.Υ υποδοχής αφ' ενός θα προχωρήσει στη βεβαίωση με σύνταξη χειρόγραφου καταλόγου και καταχώρηση αυτού στο υποσύστημα εσόδων της και αφ' ετέρου θα ενημερώσει τα βιβλία της και την παλιά Δ.Ο.Υ., προκειμένου να γίνει η σχετική καταχώρηση και στα τηρούμενα βιβλία της παλαιάς Δ.Ο.Υ.

 

α3. Σε περίπτωση προσφυγής η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία της κύριας έδρας του Δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, επιδίδεται επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη (παλαιά Δ.Ο.Υ.), η οποία θα ενημερώνει το υποσύστημα Δικαστικού του TAXIS. Στη συνέχεια η παλαιά Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής την προσφυγή και την καταλογιστική πράξη (εφόσον δεν έχει ήδη διαβιβαστεί) για την περαιτέρω διαδικασία (βεβαίωση λόγω προσφυγής, σύνταξη χρηματικού καταλόγου κ.λπ). 

 

Η βεβαίωση θα γίνεται και στην περίπτωση αυτή με χειρόγραφο κατάλογο όπως παραπάνω.

 

Η εκπροσώπηση του Δημοσίου από την εκδούσα αρχή κατ' άρθρο 25 ΚΔΔ, θα γίνεται από τα τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου που μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής, τα οποία και θα συντάσσουν τις απόψεις της Διοίκησης- αντικρούσεις και στα οποία θα διαβιβάζεται από την παλαιά Δ.Ο.Υ. ο φάκελος με τα σχετικά διαδικαστικά και λοιπά έγγραφα π.χ. κλήσεις (άρθρα 129 και 149 ΚΔΔ).

 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τις αιτήσεις αναστολής.

 

β) Έκθεση ελέγχου χωρίς έκδοση καταλογιστικής πράξης.

 

Η παλαιά Δ.Ο.Υ. η οποία έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου, τη διαβιβάζει στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής η οποία θα προχωρήσει στην έκδοση και καταχώρηση της καταλογιστικής πράξης, την κοινοποίηση στο φορολογούμενο και τη λοιπή διαδικασία σύμφωνα με το νόμο. Η βεβαίωση και είσπραξη των τυχών διαφορών θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω. Το ίδιο θα ισχύει και για υποθέσεις χωρικής αρμοδιότητας των παλαιών Δ.Ο.Υ., για τις οποίες ο έλεγχος θα διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

 

2. Φ.Π.Α.

 

Επειδή σήμερα οι πράξεις καταλογισμού του Φ.Π.Α. παρακολουθούνται μηχανογραφικά και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, που δημιουργούνται από την εφαρμογή χειρόγραφης διαδικασίας, θα δοθεί πρόσβαση από τη Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής να μπαίνουν στο υποσύστημα του Φ.Π.Α. των παλαιών Δ.Ο.Υ., ώστε να παρακολουθούνται και να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις αυτές από τις Δ.Ο.Υ. υποδοχής με τον παρακάτω τρόπο:

 

α) Εκκρεμείς πράξεις για καταλογισμό.

 

Οι εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της παλαιάς Δ.Ο.Υ. (στο υποσύστημα Φ.Π.Α. του TAXIS) και δεν έχουν οριστικοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την 31.12.2011, διαβιβάζονται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής για κοινοποίηση, διοικητική επίλυση διαφοράς, διαβίβαση στο δικαστήριο μετά από άσκηση προσφυγής, βεβαίωση και είσπραξη. Οι πράξεις αυτές θα καταχωρούνται στα σχετικά χειρόγραφα βιβλία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στα οποία θα υπάρχει και στήλη, που θα καταχωρείται ο αριθμός, που έχει λάβει η πράξη στην παλαιά Δ.Ο.Υ..

 

α1. Σε περίπτωση Διοικητικής επίλυσης της διαφοράς η καταβολή του 1/5 του ποσού ή όλου του ποσού που απαιτείται, καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ υποδοχής με έκδοση διπλοτύπου είσπραξης από το υποσύστημα εσόδων και ταυτόχρονη βεβαίωση του υπολοίπου. Η πράξη του συμβιβασμού θα καταχωρείται στο σχετικό χειρόγραφο βιβλίο της Δ.Ο.Υ. υποδοχής και ταυτόχρονα θα καταχωρείται στο υποσύστημα του Φ.Π.Α. της παλαιάς Δ.Ο.Υ. πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με μηδενικό ποσό φόρου, για να μην δημιουργηθεί χρηματικός κατάλογος προς βεβαίωση του ποσού και στην παλαιά Δ.Ο.Υ. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και τη σχετική πληροφορία (ότι υπάρχει για τη συγκεκριμένη περίοδο πράξη) και αποφυγή διπλής βεβαίωσης.

 

α2. Σε περίπτωση οριστικοποίησης της καταλογιστικής πράξης λόγω μη άσκησης προσφυγής, η Δ.Ο.Υ υποδοχής θα προχωρήσει στη βεβαίωση με σύνταξη χειρόγραφου καταλόγου και καταχώρηση αυτού στο υποσύστημα εσόδων της, ενώ ταυτόχρονα θα καταχωρεί στο υποσύστημα του Φ.Π.Α. της παλαιάς Δ.Ο.Υ. πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με μηδενικά ποσά φόρου για να κλείνει η πράξη.

 

α3. Σε περίπτωση προσφυγής η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία της κύριας έδρας του Δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, επιδίδεται επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής στη φορολογική αρχή, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη (παλαιά Δ.Ο.Υ.), η οποία θα ενημερώνει το υποσύστημα Δικαστικού του TAXIS. Στη συνέχεια η παλαιά Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής την προσφυγή και την καταλογιστική πράξη (εφόσον δεν έχει ήδη διαβιβαστεί) για την περαιτέρω διαδικασία (βεβαίωση λόγω προσφυγής, σύνταξη χρηματικού καταλόγου κ.λπ.). 

 

Η βεβαίωση θα γίνεται και στην περίπτωση αυτή με χειρόγραφο κατάλογο όπως παραπάνω. Στη συνέχεια θα καταχωρείται στο υποσύστημα του Φ.Π.Α. της παλαιάς Δ.Ο.Υ. πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με μηδενικά ποσά φόρου για να κλείνει η καταλογιστική πράξη.

 

Η εκπροσώπηση του Δημοσίου από την εκδούσα αρχή κατ' άρθρο 25 ΚΔΔ, θα γίνεται από τα τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου που μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής, τα οποία και θα συντάσσουν τις απόψεις της Διοίκησης- αντικρούσεις και στα οποία θα διαβιβάζεται από την παλαιά Δ.Ο.Υ. ο φάκελος με τα σχετικά διαδικαστικά και λοιπά έγγραφα π.χ. κλήσεις (άρθρα 129 και 149 ΚΔΔ).

 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τις αιτήσεις αναστολής.

 

β) Έκθεση ελέγχου χωρίς έκδοση καταλογιστικής πράξης.

 

Η παλαιά Δ.Ο.Υ. η οποία έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου, τη διαβιβάζει στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής η οποία θα προχωρήσει στην έκδοση και καταχώρηση της καταλογιστικής πράξης στα οικεία χειρόγραφα βιβλία, ενώ ταυτόχρονα θα καταχωρεί στο υποσύστημα του Φ.Π.Α. της παλαιάς Δ.Ο.Υ. την πράξη καταλογισμού. Σε σχετική στήλη των χειρόγραφων βιβλίων θα καταχωρείται και ο αριθμός, που έχει λάβει η πράξη από το μηχανογραφικό σύστημα της παλαιάς Δ.Ο.Υ., η οποία θα κλείνει μετά την κοινοποίηση της πράξης με καταχώρηση πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με μηδενικά ποσά φόρου. Για τις υπόλοιπες διαδικασίες σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης ή οριστικοποίησης της καταλογιστικής πράξης ή προσφυγής, θα ακολουθείται η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία. Το ίδιο θα ισχύει και για υποθέσεις χωρικής αρμοδιότητας των παλαιών Δ.Ο.Υ. που ο έλεγχος θα διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ. υποδοχής, δηλαδή, εκτός από τις ενέργειες που θα πραγματοποιούνται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, η καταλογιστική πράξη θα καταχωρείται και στο υποσύστημα Φ.Π.Α. της παλαιάς Δ.Ο.Υ. και μετά την κοινοποίησή της θα καταχωρείται στο υποσύστημα και πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με μηδενικά ποσά φόρου.

 

3 Κ.Β.Σ.

 

α) Εκκρεμείς Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου.

 

Οι εκκρεμείς Αποφάσεις Επιβολής Προστίμων (ΑΕΠ) ΚΒΣ που έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της παλαιάς Δ.Ο.Υ. (στο υποσύστημα Κ.Β.Σ. του TAXIS) και δεν έχουν οριστικοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την 31.12.2011, διαβιβάζονται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής για κοινοποίηση, διοικητική επίλυση διαφοράς, διαβίβαση στο δικαστήριο μετά από άσκηση προσφυγής, βεβαίωση και είσπραξη. Οι ΑΕΠ αυτές θα καταχωρούνται στα σχετικά χειρόγραφα βιβλία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στα οποία θα υπάρχει και στήλη, που θα καταχωρείται ο αριθμός, που έχει λάβει η πράξη στην παλαιά Δ.Ο.Υ..

 

α1. Σε περίπτωση Διοικητικής επίλυσης της διαφοράς η καταβολή του 1/5 του ποσού ή όλου του ποσού που απαιτείται, καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ υποδοχής με έκδοση διπλοτύπου είσπραξης από το υποσύστημα εσόδων και ταυτόχρονη βεβαίωση του υπολοίπου. Η πράξη του συμβιβασμού θα καταχωρείται στο σχετικό βιβλίο της Δ.Ο.Υ. υποδοχής και ταυτόχρονα θα διαβιβάζεται φωτοαντίγραφο αυτής στην παλαιά Δ.Ο.Υ. για να καταχωρηθεί στο υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS, αφού πρώτα ενημερωθεί εγγράφως η Γ.Γ.Π.Σ. για να αποσυνδέσει τη βεβαίωση για τη συγκεκριμένη πράξη. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και τη σχετική πληροφορία και την αποφυγή διπλής βεβαίωσης.

 

α2. Σε περίπτωση οριστικοποίησης της καταλογιστικής πράξης λόγω μη άσκησης προσφυγής, η Δ.Ο.Υ υποδοχής θα προχωρήσει στη βεβαίωση με σύνταξη χειρόγραφου καταλόγου και καταχώρηση αυτού στο υποσύστημα εσόδων της, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνει την παλαιά Δ.Ο.Υ., για να καταχωρηθεί η οριστικοποίηση στο υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS, αφού πρώτα ενημερωθεί εγγράφως η Γ.Γ.Π.Σ. για να αποσυνδέσει τη βεβαίωση για τη συγκεκριμένη πράξη.

 

α3. Σε περίπτωση προσφυγής η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία της κύριας έδρας του Δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, επιδίδεται επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη (παλαιά Δ.Ο.Υ.), η οποία θα ενημερώνει τα βιβλία της (υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS). Στη συνέχεια η παλαιά Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής την προσφυγή και την ΑΕΠ (εφόσον δεν έχει ήδη διαβιβαστεί) για την περαιτέρω διαδικασία (βεβαίωση λόγω προσφυγής, σύνταξη χρηματικού καταλόγου κ.λπ.). Η βεβαίωση θα γίνεται και στην περίπτωση αυτή με χειρόγραφο κατάλογο όπως παραπάνω, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνεται η παλαιά Δ.Ο.Υ. για να καταχωρήσει την προσφυγή στο υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS, αφού πρώτα ενημερωθεί εγγράφως η Γ.Γ.Π.Σ. για να αποσυνδέσει τη βεβαίωση για τη συγκεκριμένη πράξη.

 

Η εκπροσώπηση του Δημοσίου από την εκδούσα αρχή κατ' άρθρο 25 ΚΔΔ, θα γίνεται από τα τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου που μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής, τα οποία και θα συντάσσουν τις απόψεις της Διοίκησης- αντικρούσεις και στα οποία θα διαβιβάζεται από την παλαιά Δ.Ο.Υ. ο φάκελος με τα σχετικά διαδικαστικά και λοιπά έγγραφα π.χ. κλήσεις (άρθρα 129 και 149 ΚΔΔ).

 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για τις αιτήσεις αναστολής.

 

β) Έκθεση ελέγχου χωρίς έκδοση Α.Ε.Π.

 

Η παλαιά Δ.Ο.Υ. η οποία έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου, τη διαβιβάζει στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, η οποία θα προχωρήσει στην έκδοση Α.Ε.Π. μέσω του υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των Α.Φ.Μ. από το υποσύστημα του Κ.Β.Σ. και την περαιτέρω διαδικασία. Το ίδιο θα ισχύει και για υποθέσεις χωρικής αρμοδιότητας των παλαιών Δ.Ο.Υ., για τις οποίες ο έλεγχος θα διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

 

4. Φ.Μ.Α.Π., Ε.Φ.Α., Ε.Τ.ΑΚ., Φ.Α.Π.

 

α. Για τις δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (άρθρα 27 έως 35 ν. 2459/1997, ΦΕΚ 27Α'), ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 έως 17 ν. 3091/2002 ΦΕΚ 330 Α'), ενιαίου τέλους ακινήτων (άρθρα 5 έως 21 ν. 3634/2008 ΦΕΚ 9 Α') και φόρου ακίνητης περιουσίας (ν. 3842/2010 άρθρα 27 έως 50 ΦΕΚ 58 Α'), ισχύουν ανάλογα τα αναφερόμενα στην παρ. 1 (Εισόδημα - παρακρατούμενοι και λοιποί φόροι) της παρούσας.

 

β. Το πιστοποιητικό φόρου ακίνητης περιουσίας (άρθρου 48 ν. 3842/2010 ΦΕΚ 58 Α') εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Εφόσον ο φάκελος βρίσκεται στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., έπειτα από γραπτή συνεννόηση με τη Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

 

γ. Οι εκθέσεις ελέγχου που διενεργούνται από τα ειδικά συνεργεία ελέγχου, θα αποστέλλονται στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, με γνωστοποίηση στην παλαιά Δ.Ο.Υ..

 

δ. Ο έλεγχος των παραγραφόμενων υποθέσεων των ανωτέρω φορολογιών θα γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, η οποία έχει και την αρμοδιότητα ελέγχου.

 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ- ΔΩΡΕΩΝ- ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α') «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 7 του π.δ. 2/1999 (ΦΕΚ 2 Α') «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 16/1989....» και ισχύει, η αρμοδιότητα των τμημάτων Φορολογίας Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ. συνίσταται:

 

α) στην παραλαβή, θεώρηση και μεταγραφή των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, στην εκκαθάριση των δηλώσεων για τον υπολογισμό του φόρου και στη βεβαίωση του βάσει δήλωσης οφειλόμενου φόρου. Αν με τη δήλωση καταβάλλεται φόρος, εκδίδεται και το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης.

 

β) στη σύνταξη και αποστολή δελτίων αιτήσεως πληροφοριών, όταν η εκτίμηση των δηλούμενων περιουσιακών στοιχείων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων Δ.Ο.Υ., ή εξακρίβωσης προγενέστερων δωρεών για συνυπολογισμό.

 

γ) στην κατάρτιση πινάκων υποθέσεων ή στοιχείων που πρέπει να ελεγχθούν.

 

δ) στη συγκέντρωση και ταξινόμηση των στοιχείων και πληροφοριών που στέλνονται από άλλες υπηρεσίες για τους δηλώσαντες και μη δηλώσαντες.

 

ε) στην εκκαθάριση του φόρου των υποθέσεων, που προκύπτει ύστερα από την περαίωση της υπόθεσης με τον προσδιορισμό της προσωρινής αγοραίας αξίας (προεκτίμηση).

 

στ) στην τήρηση και τακτική ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα, των βιβλίων τιμών ακινήτων.

 

ζ) στη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των πληροφοριακών και στατιστικών δελτίων και αναφορών που ζητούνται.

 

Σημειώνεται ότι (ήδη από το έτος 1999, με τις διατάξεις του π.δ. 2/1999) έχει αφαιρεθεί από τα τμήματα Φορολογίας Κεφαλαίου η αρμοδιότητα για: παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου, επιμέλεια έκδοσης φύλλων ελέγχου και πράξεων καταλογισμού των φόρων καθώς και πράξεων επιβολής προστίμων, καταχώρηση αυτών στα οικεία βιβλία και φροντίδα για κοινοποίησή τους στους υπόχρεους, διοικητική επίλυση της διαφοράς, περαίωση της υπόθεσης με οριστικοποίηση της πράξης ή με δικαστική απόφαση, προβεβαίωση λόγω άσκησης προσφυγής και βεβαίωση του εκκαθαρισθέντος φόρου.

 

Ενόψει των ανωτέρω, μετά την κατάργηση ή την αναστολή λειτουργίας των τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού ορισμένων Δ.Ο.Υ., οι πιο πάνω αρμοδιότητες αυτών στα θέματα φορολογίας κεφαλαίου ασκούνται πλέον από τα αντίστοιχα τμήματα των Δ.Ο.Υ. υποδοχής και όχι από τα τμήματα φορολογίας Κεφαλαίου (όπως εσφαλμένα- κατά παράβαση της προαναφερθείσας νομοθεσίας- γίνεται σε ορισμένες Δ.Ο.Υ.), τα δε τμήματα Φορολογίας Κεφαλαίου ασκούν μόνο τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες (α- ζ). Σε περιπτώσεις στις οποίες, μέχρι την κατάργηση ή την αναστολή λειτουργίας των πάνω τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού είχαν εκδοθεί ή εκκρεμούσαν πράξεις, εκθέσεις ελέγχου, εντολές ελέγχου, αιτήματα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κ.λπ., στην «παλαιά Δ.Ο.Υ.», οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται πλέον από τη Δ.Ο.Υ. υποδοχής κατ' αναλογική εφαρμογή των αναφερομένων πιο πάνω και για τις λοιπές φορολογίες.

 

Όσον αφορά ειδικότερα θέματα φορολογίας κεφαλαίου σας γνωρίζουμε ότι:

 

■ η παλαιά Δ.Ο.Υ. αποστέλλει αντίγραφο του βιβλίου (συγκριτικών) τιμών ακινήτων στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

 

■ το βιβλίο (συγκριτικών) τιμών ακινήτων τηρείται και από την παλαιά Δ.Ο.Υ. και από τη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, οι οποίες οφείλουν κατά τακτά διαστήματα (π.χ. ανά εξάμηνο) να ενημερώνουν αντίστοιχα την άλλη Δ.Ο.Υ. για τις νέες καταχωρήσεις.

 

■ η παλαιά Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής για όλες τις περαιτέρω ενέργειες (έλεγχο, συμβιβασμό, οριστικοποίηση κ.λπ.) κρατώντας μόνο φωτοτυπία των υποβληθεισών δηλώσεων κ.λπ..

 

■ η υποβολή συμπληρωματικών, τροποποιητικών, διορθωτικών, ανακλητικών δηλώσεων γίνεται στην αρμόδια (παλαιά) Δ.Ο.Υ., η οποία, εφόσον απαιτείται έλεγχος, τη διαβιβάζει στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

 

■ τα πιστοποιητικά του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών (ν. 2961/2001) εκδίδονται από την παλαιά Δ.Ο.Υ. Εφόσον το πιστοποιητικό ζητείται σε χρονικό σημείο κατά το οποίο ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβαστεί στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής για έλεγχο κ.λπ., ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1015/6.2.2004 και στην ΠΟΛ.1022/29.2.2004.

 

■ για τη διαδικασία του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

 

■ η Δ.Ο.Υ. υποδοχής ενημερώνει την παλαιά Δ.Ο.Υ. για οποιαδήποτε ενέργεια αυτής (κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, συμβιβασμό, βεβαίωση φόρου, οριστικοποίηση κ.λπ.), προκειμένου να γίνει σχετική καταχώρηση για το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση. Μετά την οριστικοποίηση της υπόθεσης, η Δ.Ο.Υ. υποδοχής επιστρέφει το φάκελο στην παλιά (αρμόδια) Δ.Ο.Υ.

 

■ ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων για τη μεταγραφή συμβολαίου μετά την πάροδο έτους από την κατάρτιση αυτού, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση στην οποία προβλέπεται προσδιορισμός αξίας ακινήτων χωρίς την υποβολή δήλωσης, γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

 

6. Εκκρεμή αιτήματα φορολογούμενων για τα οποία απαιτείται διενέργεια ελέγχου.

 

Εφόσον στην παλαιά Δ.Ο.Υ. εκκρεμούν αιτήματα, δηλώσεις κ.λπ. φορολογουμένων (π.χ. επιστροφής φόρου) και απαιτείται διενέργεια ελέγχου για την ικανοποίηση ή όχι του αιτήματος, ο έλεγχος διενεργείται από την νέα Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου διαβιβάζεται στην παλαιά Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή φόρου, εφόσον τελικά προκύπτει ποσό για επιστροφή.

 

7. Μεταφορά εξοπλισμού πληροφορικής του έργου ELENXIS.

 

Με το αριθ. ΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ/13-03-2012 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Φορ/κών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, σας κοινοποιήθηκε η «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του έργου ELENXIS», λόγω συγχώνευσης των τμημάτων ελέγχου.

 

Οι Υπηρεσίες των οποίων μεταφέρονται τα τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού πρέπει να παραδώσουν το σύνολο του εξοπλισμού πληροφορικής του έργου ELENXIS που τους έχει διατεθεί και για την παράδοση πρέπει να υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

 

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών ΥΠΟΔΟΧΗΣ με δική τους ευθύνη πρέπει να φροντίσουν για την μεταφορά του εξοπλισμού με τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι (με ίδια μέσα, με μεταφορική εταιρεία κλ.π.). Επισημαίνουμε ότι ο τρόπος της μεταφοράς που θα επιλεγεί, πρέπει να έχει το χαμηλότερο οικονομικό κόστος λόγω του περιορισμού των δαπανών. Ο εξοπλισμός πρέπει να συσκευαστεί και να μεταφερθεί με ασφάλεια.

 

Σχετικές οδηγίες έχουν αποσταλεί από την ΓΓΠΣ/Δ31 με το υπ. αριθ. 4014798/Δ31 Β/03-05-2012 έγγραφο. 

 

  

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ