ΠΟΛ. 1159 - 16/07/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14.12.2004), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1098/4.5.2011 (ΦΕΚ 826Β΄/12.05.2011).

 

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του ν.3842/2010.

 

4. Την με αριθ. 05513 ΕΞ 9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Παρατείνουμε μέχρι 28.9.2012 την προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011.  

 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

               

 

Ακριβές Αντίγραφο                         

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                     

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ