ΠΟΛ. 1134 - 31/05/2012

ΘΕΜΑ: Υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ορισμένων υπόχρεων Ν.Π.Δ.Δ. – Ασφαλιστικών Ταμείων με τα συνυποβαλλόμενα μεγάλου όγκου αρχεία τους στην Δ.Ο.Υ. και παράταση της προθεσμίας υποβολής τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

 

5. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).

 

6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1072/21.3.2012 Α.Υ.Ο. περί του τύπου και περιεχομένου και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄)

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις

 

9. Με αφορμή την υποβολή αιτημάτων από ορισμένα Ν.Π.Δ.Δ. – Ασφαλιστικά Ταμεία για υποβολή στην Δ.Ο.Υ. των οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για λόγους αδυναμίας των δικτυακών υποδομών να παραλάβει τα μεγάλου όγκου συνυποβαλλόμενα αρχεία και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

 

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

 

αποφασίζουμε:

 

1. Επιτρέπουμε την υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. – Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας των δικτυακών υποδομών, η οποία θα συνοδεύεται από αρχείο σε μαγνητικό μέσο (CD ή DVD) και μετά την καταχώρησή της στο σύστημα, το αρχείο αυτό λόγω του μεγάλου όγκου του μαζί με το αντίγραφο της υποβληθείσας οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., θα αποσταλεί στην Γ.Γ.Π.Σ., κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της προαναφερομένης Α.Υ.Ο.

 

2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των πιο πάνω υπόχρεων Ν.Π.Δ.Δ. – Ασφαλιστικών Ταμείων μέχρι και την 20η Ιουνίου 2012.

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ