ΠΟΛ. 1122 - 15/05/2012

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. συνέπεια γεγονότων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων καταστάσεων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992  ΦΕΚ 84Α΄)

 

2. Των διατάξεων των άρθρων 1 (παρ. 2 και 7), 4 (παρ4) και 6 (παρ. 3) του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222Α΄)

 

3. Τις διατάξεις της Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2791Β΄/8.12.2011) απόφασης του Πρωθυπουργού περί του καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου»

 

4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλαγών των επιτηδευματιών με τις Δ.Ο.Υ., σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας τους για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως περιπτώσεις φυσικών καταστροφικών φαινομένων, ή καταστροφών από παραβατική συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων ατόμων. 

 

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

 

αποφασίζουμε:

 

1. Σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας Δ.Ο.Υ., για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω εισαγωγικό μέρος της παρούσας (σημείο 4), οι επιτηδευματίες που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. που δεν λειτουργεί, μπορούν να θεωρούν βιβλία και στοιχεία μέσω του TAXIS σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., μέχρι την αποκατάσταση λειτουργίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Τα σημειώματα θεώρησης θα παραμένουν στο αρχείο της Δ.Ο.Υ θεώρησης μέχρι την αποκατάσταση λειτουργίας της  αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οπότε και θα διαβιβάζονται σ’ αυτήν.

 

2. Σε περίπτωση που προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα taxis ότι δεν είναι σε ισχύ η ασφαλιστική και επιμελητηριακή ενημερότητα των επιτηδευματιών που θεωρούν τα βιβλία και στοιχεία τους σε άλλη κατά τα ως άνω Δ.Ο.Υ. από την αρμόδια, θα θεωρείται περιορισμένο πλήθος στοιχείων ή φύλλων βιβλίων, αναγκαίων για την κατά περίπτωση εξυπηρέτηση των συναλλαγών  των επιτηδευματιών μέχρι την επαναλειτουργία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

 

3. Οι γνωστοποιήσεις, οι καταστάσεις, τα στοιχεία, οι δηλώσεις που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), του ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις» και των διατάξεων Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση των ως άνω νομοθετημάτων των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει εντός  του χρόνου που δεν λειτουργεί το υποσύστημα Κ.Β.Σ TAXIS της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. 

 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

 

 
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείαςενος
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου