ΠΟΛ. 1123 - 16/05/2012

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρ. 26 Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ  43 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρ. 25 Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄), την παρ. 2 του άρ. 18  Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) και την παρ. 2 του άρ. 29 Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), σύμφωνα με την οποία φορείς μπορούν να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

2. Τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄), σύμφωνα με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίσει με αποφάσεις του τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.  

 

3. Την με αριθμό 1109793/6134.11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.  

 

4. Την αρ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β/ 08.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».  

 

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1 

Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών πιστοποιεί τους Φορείς, Υπηρεσίες ή πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για την φορολογική ενημερότητα των συναλλασσομένων με αυτούς. Eιδικότερα: 

 

1. Οι Φορείς, οι Υπηρεσίες ή τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πιστοποίηση είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 1109793/6134.11/0016 ΠΟΛ.1223/24.11.1999 καθώς και όσες Δημόσιες Υπηρεσίες διενεργούν πράξεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόμιση Αποδεικτικού Φορολογικής  Ενημερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

2. Οι παραπάνω υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία  Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών έγγραφη αίτηση πιστοποίησης «Για τη λήψη αποδεικτικού ενημερότητας ή πληροφόρησης φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου». Η αίτηση  πιστοποίησης περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στα υποδείγματα με αριθμό 1α και 1β που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.  

 

3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται να καταχωρεί τις αιτήσεις αυτές στο πρωτόκολλο και να τις φυλάσσει.  

 

4. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, αφού ελέγξει τη γνησιότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, παραδίδει στον αιτούντα ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του αιτούντος μοναδικά διαπιστευτήρια πρόσβασης (όνομα χρήστη / κωδικό πρόσβασης – username / password).  

 

5. Σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία που  περιέχονται στην αίτηση πιστοποίησης μεταβληθούν, ο πιστοποιημένος Φορέας, Υπηρεσία ή πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης στοιχείων «Για τη λήψη αποδεικτικού ενημερότητας ή πληροφόρησης  φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου». Η αίτηση  περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στα υποδείγματα με αριθμό 1γ και 1δ που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

 

6. Για τη χρήση των υπηρεσιών λήψης αποδεικτικού  ενημερότητας ή πληροφόρησης φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, οι πιστοποιημένοι σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία Φορείς, Υπηρεσίες ή πρόσωπα δύνανται να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό ενδιάμεσου φορέα - κόμβου, μετά από σχετική γνωστοποίηση του πιστοποιημένου φορέα και έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

7. Προϋπόθεση για την έγκριση πρόσβασης είναι η  πλήρης συμμόρφωση των πιστοποιημένων Φορέων, Υπηρεσιών, ενδιάμεσων φορέων - κόμβων ή προσώπων με  τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η ασφαλής  επικοινωνία μέσω της εφαρμογής του Φορέα, Υπηρεσίας ή προσώπου, που χρησιμοποιεί την υπηρεσία, με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 

Άρθρο 2  

Υποχρεώσεις του πιστοποιημένου χρήστη της υπηρεσίας 

 

 

1. Τα δεδομένα με τα οποία αποδεικνύεται η φορολογική ενημερότητα ή δίνεται πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα του συναλλασσομένου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον πιστοποιημένο χρήστη που τη ζήτησε, μόνο για τη διενέργεια πράξης για την οποία ο νόμος απαιτεί την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας και για τους λόγους για τους οποίους έχει πιστοποιηθεί ο χρήστης της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση τους.  

 

2. Ο πιστοποιημένος χρήστης της υπηρεσίας υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής των αιτήσεων χρήσης της υπηρεσίας. Στο αρχείο θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον ο χρήστης της υπηρεσίας, ο μοναδικός αύξων αριθμός αίτησης στο μηχανογραφικό σύστημα του χρήστη της υπηρεσίας, η ημερομηνία και ώρα της αίτησης, ο μοναδικός κωδικός (ή ισοδύναμη πληροφορία) του αιτούντος υπαλλήλου του χρήστη της υπηρεσίας, η αιτία της αίτησης και ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση και για τον οποίο ζητείται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή πληροφόρηση φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου. Τα ακριβή στοιχεία του αρχείου καταγραφής καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των στοιχείων του αρχείου καταγραφής.  

 

3. Αντίστοιχο αρχείο καταγραφής τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

4. Η πρόσβαση των χρηστών των πιστοποιημένων Φορέων, Υπηρεσιών ή προσώπων στη σχετική υπηρεσία είναι υποχρεωτικά προσωποποιημένη και θα πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο της επεξεργασίας των δεδομένων.  

 

5. Ο τυχόν ενδιάμεσος φορέας - κόμβος απαγορεύεται να έχει την οποιαδήποτε είδους πρόσβαση στο αποδεικτικό ενημερότητας ή στην πληροφόρηση φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου και να προβαίνει σε οποιαδήποτε διαχείριση και χρήση αυτών.  

 

6. Οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων Φορέων, Υπηρεσιών ή προσώπων που αφορούν στην τήρηση, μνημόνευση και προσάρτηση των Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας που προσκομίζονται από τον συναλλασσόμενο, ισχύουν και για τα αποδεικτικά ενημερότητας ή την πληροφόρηση φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου της παρούσας απόφασης. 

 

7. Δεν επιτρέπεται στους πιστοποιημένους Φορείς,  Υπηρεσίες και πρόσωπα η θεώρηση φωτοαντιγράφων των αποδεικτικών ενημερότητας ή της πληροφόρησης φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, ούτε η διόρθωσή τους για οποιοδήποτε λόγο.  

 

8. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και κατ’ εξαίρεση οι Δ.Ο.Υ. στις περιπτώσεις που λειτουργούν ως πιστοποιημένες υπηρεσίες κατά την έννοια και διαδικασία των παραπάνω διατάξεων, θα παραδίδουν το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου στον ίδιο ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του αιτούντος ύστερα από σχετική αίτησή του. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  μέσω διαδικτύου θα προσκομίζεται από τον συναλλασσόμενο και θα γίνεται δεκτό από οποιονδήποτε φορέα, υπηρεσία ή πρόσωπο διενεργεί πράξη, για την οποία ο νόμος απαιτεί την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται το  αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτού  μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιβεβαίωσης με  τίτλο «Πιστοποίηση Φορολογικής Ενημερότητας» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

9. Οι πιστοποιημένοι Φορείς, Υπηρεσίες ή πρόσωπα  πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών ώστε: α) η χρήση της υπηρεσίας να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση β) να μην κάνει κατάχρηση της υπηρεσίας προκαλώντας υπερφόρτωση των συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

10. Οι πιστοποιημένοι Φορείς, Υπηρεσίες ή πρόσωπα πρέπει να τηρούν απόρρητα τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που τους έχουν αποδοθεί και να ειδοποιούν άμεσα την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για τυχόν διαρροή τους.  

 

11. Σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης περιστατικού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό που αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, οι πιστοποιημένοι Φορείς, Υπηρεσίες ή πρόσωπα υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με τις πληροφορίες του περιστατικού. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι  να διατηρούν και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.  

 

12. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία  των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει και την τήρηση των όρων με τους οποίους αυτές παρέχονται. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το Υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά  τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους. 

 

 

Άρθρο 3  

Περιεχόμενο του αποδεικτικού ενημερότητας  ή της πληροφόρησης για τη φορολογική ενημερότητα μέσω διαδικτύου 

 

 

1. Ο πιστοποιημένος χρήστης της υπηρεσίας στην αίτησή του θα καταχωρεί τον Αριθμό Φορολογικού  Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, για τον οποίο επιθυμεί τη χρήση της υπηρεσίας. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αφού διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ΑΦΕ) και διαπιστωθεί η φορολογική ενημερότητα θα αποστέλλει στον αιτούντα, μέσω διαδικτύου, αποδεικτικό ενημερότητας με τα στοιχεία που αναγράφονται στο υπόδειγμα με αριθμό 2 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Όταν διαπιστώνεται ότι απαιτείται η φυσική παρουσία σε Δ.Ο.Υ., θα αποστέλλεται το μήνυμα «O φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ. για το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας»  σύμφωνα με το υπόδειγμα με αριθμό 3 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

 

2. Το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο μέσω διαδικτύου αποτελεί διοικητικό έγγραφο, είναι ακριβές αντίγραφο, φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Πληροφοριακών Συστημάτων, προς τον οποίο παρέχεται με την παρούσα η σχετική εξουσιοδότηση.  

 

3. Εναλλακτικά, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα μπορεί να αποστέλλει στον αιτούντα, μέσω διαδικτύου, κατάλληλη πληροφόρηση, στην οποία κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να αναφέρεται: 

 

α) η επωνυμία, αν ο ΑΦΜ ανήκει σε νομικό πρόσωπο και ένωση προσώπων ή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, αν  ο ΑΦΜ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, 

 

β) η επαγγελματική διεύθυνση, αν ο ΑΦΜ ανήκει σε νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων και φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία ή η διεύθυνση κατοικίας, αν ο ΑΦΜ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, 

 

γ) ο πιστοποιημένος χρήστης της υπηρεσίας, 

 

δ) ο μοναδικός αύξων αριθμός αίτησης στο μηχανογραφικό σύστημα του πιστοποιημένου χρήστη,  

 

ε) ο μοναδικός αύξων αριθμός της απάντησης στο μηχανογραφικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών που έχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου, 

 

ζ) η ημερομηνία και η ώρα της απάντησης, 

 

η) το αποτέλεσμα του σχετικού ελέγχου, 

 

θ) η ημερομηνία ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας και 

 

ι) ο λόγος για τον οποίο έχει ζητηθεί η πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα και έχει πιστοποιηθεί ο χρήστης της υπηρεσίας. 

 

Το αποτέλεσμα του σχετικού ελέγχου όταν διαπιστωθεί η φορολογική ενημερότητα είναι αντίστοιχο και ισοδύναμο με το μήνυμα «Βεβαιώνεται ότι ο φορολογούμενος είναι φορολογικά ενήμερος». 

 

Το αποτέλεσμα του σχετικού ελέγχου όταν διαπιστώνεται ότι απαιτείται η φυσική παρουσία σε Δ.Ο.Υ. είναι αντίστοιχο και ισοδύναμο με το μήνυμα  «Ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ. για το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας». 

 

 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις χορήγησης – Λοιποί όροι για την παροχή του αποδεικτικού ενημερότητας ή της πληροφόρησης φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου. 

 

Τα οριζόμενα στα άρθρα της υπ’ αριθ. 1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση. 

 

Άρθρο 5 

Έλεγχοι 

 

Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει  εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου τήρησης των σχετικών αρχείων καταγραφής του άρθρου 2 της παρούσης, καθώς και ελέγχου γνησιότητας των αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία με τίτλο «Πιστοποίηση Φορολογικής  Ενημερότητας» για την επιβεβαίωση του αποδεικτικού ενημερότητας ή της πληροφόρησης για την φορολογική  ενημερότητα μέσω διαδικτύου, την οποία δύνανται να χρησιμοποιούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

 

Άρθρο 6 

Ενημέρωση ενδιαφερομένου 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ενημερώνει τον φορολογούμενο, για τον οποίο έχει γίνει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Για τη λήψη αποδεικτικού ενημερότητας ή πληροφόρησης φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου», με τα στοιχεία της αίτησης και την αντίστοιχη απάντηση της Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εναλλακτικά ή συνδυαστικά, με τους παρακάτω τρόπους (α) με ενημέρωση της προσωπικής του μερίδας στο TAXISnet, (β) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e.mail), (γ) με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή (δ) με άλλο πρόσφορο τρόπο. 

 

Άρθρο 7 

Αναστολή πιστοποίησης 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του  Υπουργείου Οικονομικών δύναται να αναστέλλει την πιστοποίηση Φορέα, Υπηρεσίας ή προσώπου, να ζητά και να λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για την φορολογική ενημερότητα των συναλλασσομένων με αυτούς μέσω διαδικτύου, εφ’ όσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις ή έπαυσαν να ισχύουν οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 

 

 

Άρθρο 8 

Έναρξη Ισχύος  

 

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/6/2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ