ΠΟΛ. 1109 - 30/04/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:   

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

2. Την με αριθμό Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και  του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄). 

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως. 

 

6. Τις διατάξεις των  παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).

 

7. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17.3.2006(ΦΕΚ Β΄ 389/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης  των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 

8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1072/21.3.2012 Α.Υ.Ο. περί του τύπου και περιεχομένου και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

 

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ  66 Α΄)

 

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

 

11. Με αφορμή την υποβολή πληθώρας αιτημάτων για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για λόγους δικτυακών υποδομών. 

 

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

                                            

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει την 30η Απριλίου 2012 μέχρι και την 25η Μαΐου 2012.

 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                          

Η  Προϊσταμένη της Γραμματείας                          

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ       

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ