ΠΟΛ. 1111 - 03/05/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 62 ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α / 2012).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 62 ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α / 2012) που αφορά σε ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρο μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών.

 

Ειδικότερα: 

 

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

 

Στη ρύθμιση, υπάγονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) από φόρο μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρήσεων τις οποίες ανέλαβαν να λειτουργήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

 

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

 

α) Υποβολή αίτησης του οφειλέτη έως και τις 31 Μαΐου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου, 

 

β) Καταβολή της εφάπαξ πληρωμής έως και τις 31 Μαΐου 2012.  

 

3. Ευεργετήματα του οφειλέτη

 

α) Απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

β) Έκπτωση 100% από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997 και συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή.

 

4. Διαδικασία διαγραφής πρόσθετων φόρων και τελών.

 

Με την υποβολή της αίτησης (μέχρι τις 31.05.2012) και για την εφάπαξ εξόφληση, το δικαστικό τμήμα σε συνεργασία με το τμήμα εσόδων, συντάσσει υπηρεσιακό σημείωμα αυθημερόν προς το αρμόδιο για τη βεβαίωση τμήμα της ίδιας Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλει το ίδιο υπηρεσιακό σημείωμα με τηλεομοιοτυπία εφόσον πρόκειται για άλλη Υπηρεσία, για τον προσδιορισμό του ποσού των πρόσθετων φόρων ή πρόσθετων τελών που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.2523/1997 και συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή. Το αρμόδιο τμήμα ή Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας για το ακριβές ποσό, όχι όμως πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής στην ρύθμιση, δηλ. στις 31.05.2012. Το δικαστικό τμήμα ειδοποιεί άμεσα τον υπόχρεο για το ακριβές προς καταβολή ποσό και εφόσον πραγματοποιηθεί η εφάπαξ εξόφληση, τότε το τμήμα εσόδων συντάσσει ατομικό φύλλο έκπτωσης είτε μεμονωμένο είτε συγκεντρωτικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του π.δ. 16/89, στο οποίο επισυνάπτεται το έγγραφο του αρμοδίου τμήματος ή Υπηρεσίας σχετικά με το ακριβές ποσό των πρόσθετων φόρων ή τελών και προβαίνει σε οίκοθεν διαγραφή του ποσού των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997 και συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή που προέρχεται από φόρο μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρήσεων τις οποίες ανέλαβαν να λειτουργήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και για την οποία έχει χορηγηθεί η έκπτωση.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ