ΠΟΛ. 1063 - 05/03/2012 

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπερίπτωση γδ) και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του N. 2238/1994 (ΚΦΕ) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και των παραγράφων 2 και 3α του άρθρου 27 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) Πρωθυπουργικής απόφασης «περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών».

 

5. Την ανάγκη αναγραφής ορισμένων δεδομένων στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 «περί της καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών σε μαγνητική κάρτα» με σκοπό την αποφυγή καταστρατήγησης της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας.

 

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

 

αποφασίζουμε:

 

1. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και στα στοιχεία που επέχουν θέση αποδείξεων λιανικής, τα δεδομένα των οποίων καταγράφονται στην Κάρτα Αποδείξεων που ορίζεται με τις διατάξεις, της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, τίθεται με την έκδοσή τους, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο τους, η ένδειξη «Κάρτα Αποδείξεων», ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους.

 

2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αποδείξεων η ως άνω ένδειξη τίθεται με σφραγίδα, ενώ ειδικά στις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, μπορεί να τίθεται εντύπως, ύστερα από κατάλληλο προγραμματισμό, σε όσους τύπους εξ αυτών είναι τεχνικά δυνατόν.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ