ΠΟΛ. 1084 - 30/03/2012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα: 

α) τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 15 του άρθρου 41

β) τις διατάξεις του άρθρου 42

γ) τις διατάξεις του άρθρου 57

δ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

 

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β725.2.88).

 

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1078988/7278/1002/Β0014/ΠΟΛ.1098/9.8.2007 (ΦΕΚ 1630 Β'/ 17.8.07).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1γ' του άρθρου 11 και της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν.

 

5. Τη με αριθ. πρωτ. Υ 25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792Β'/8.12.2011).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β725.2.88), για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), προκειμένου για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2012, ακολουθούνται οι κατωτέρω διαδικασίες:

 

1. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται:

 

α) Είτε απευθείας από το δικαιούχο αγρότη στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται υποχρεωτικά απευθείας από το δικαιούχο αγρότη σε κάθε περίπτωση που το προς επιστροφή ποσό είναι ίσο ή μεγαλύτερο με 10.000 ευρώ.

 

β) Είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της συνεταιριστικής οργάνωσης.

 

Εάν κατά την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής διαπιστώνεται ότι δεν υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται και θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι για την Δ.Ο.Υ. στην οποία πρέπει να υποβληθούν.

 

2. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις επιστροφής υποβάλλονται μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, υποβάλλονται συγχρόνως και τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

 

3. Ως νόμιμα φορολογικά στοιχεία γίνονται δεκτά και τα τιμολόγια αγοράς, στην περίπτωση που λόγω μη έγκαιρης προσαρμογής στο νέο τρόπο τιμολόγησης, από 1.6.2010, οι αγοραστές αγροτικών προϊόντων δεν έχουν εκδώσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) συνενωμένο στοιχείο «Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο».

 

4. Πριν τη διενέργεια της επιστροφής πραγματοποιείται σύντομος προληπτικός έλεγχος των καταχωρηθέντων στην αίτηση επιστροφής φορολογικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που διαθέτουν οι Δ.Ο.Υ. περί εκδοτών - ληπτών εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι στην αίτηση επιστροφής περιλαμβάνονται εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα αιτούμενα προς επιστροφή ποσά δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, εκδίδεται άμεσα εντολή για διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Η επιστροφή ενεργείται άμεσα εντός μηνός για τα φορολογικά στοιχεία που δεν κρίνονται εικονικά ή πλαστά.

 

5. Ο φορολογικός έλεγχος, κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής, αφορά τη συνολική αίτηση επιστροφής ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής και λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο που διαθέτει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., και κυρίως:

 

α) Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του αγρότη Δ.Ο.Υ..

 

β) Τη δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβάλλεται σύμφωνα με το ν. 3877/2010. Στοιχεία της δήλωσης αυτής διατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω telnet, μετά από διάθεσή τους από τον ΕΛΓΑ, στα οποία εμφανίζεται η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής προσαυξημένη κατά 50%, αξία η οποία θεωρείται κατ' αρχήν συμβατή με την αξία επί της οποίας ζητείται επιστροφή ΦΠΑ. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο κατά τον έλεγχο, ολόκληρη η δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής μπορεί να αναζητηθεί από τον ΕΛΓΑ.

 

Η επιστροφή ενεργείται εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

 

6. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση και το ΑΦΕΚ για την επιστροφή εκδίδεται και εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση επιστροφής.

 

7. Στην περίπτωση που οι συνεταιριστικές οργανώσεις δεν επιστρέφουν στη Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας το αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης από την οποία προκύπτει η πραγματική καταβολή των οφειλόμενων ποσών επιστροφής στους δικαιούχους αγρότες, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 και την παρούσα απόφαση οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997.

 

8. Αιτήσεις επιστροφής δεν γίνονται δεκτές εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

 

9. Για τη συμπλήρωση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ (έντυπο 010Α-ΦΠΑ, έκδοση 2007, Φ6 TAXIS) ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1045/22.4.2010.

 

10. Μετά τη διενέργεια της επιστροφής, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. διενεργούν φορολογικό έλεγχο, στις περιπτώσεις που ο έλεγχος αυτός δεν έχει διενεργηθεί πριν την πραγματοποίηση της επιστροφής σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 4 και 5, κατά προτεραιότητα ανάλογα με το ύψος του αιτούμενου ποσού. Κατ' αρχήν ο έλεγχος επικεντρώνεται στις αιτήσεις με αιτούμενο ποσό από 10.000 ευρώ και άνω και στη συνέχεια στις υπόλοιπες αιτήσεις επιστροφής, με προτεραιότητα τα υψηλότερα ποσά επιστροφής.

 

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).

 

12. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

Παντελής Οικονόμου

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ