ΠΟΛ. 1059 - 24/02/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που το κεντρικό τους κατάστημα, επλήγη από τα επεισόδια, παράνομες ενέργειες ή εμπρησμό της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύουν:
α) της περίπτωσης β' της παραγράφου 4, των περιπτώσεων α', β' και δ' της παραγράφου 5, της παραγράφου 5α' της παραγράφου 5β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 6, των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,
β) των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 (Α΄210), του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (Α΄62), όπως ισχύει, του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως ισχύει, τις διατάξεις του Κ.Τ.Χ. (Π.Δ. της 28ης Ιουλίου 1931 – ΦΕΚ 239/Α΄ και τις διατάξεις της ΔΤΕΦ Β 1087166 ΕΞ2010/25.6.2010 (Β΄ 1089) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας στις Δ.Ο.Υ.

5. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ 44Β΄/23.1.2012) «Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».

6. Τις διατάξεις της 1091535/7452/1652/Δ0014/ΠΟΛ.1127/25.9.2009 (ΦΕΚ 2180 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2010/904/ΕΕ/7.10.2010/EE L 268/12.10.2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12, της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 54, των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 59, των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 60, των άρθρων 62, 64 και 107 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994 ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και τις καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης.

9. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄84).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222).

11. Την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές λόγω των επεισοδίων, παράνομων πράξεων ή εμπρησμών στην Αθήνα.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

13. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

15. Την υπ’ αριθ Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8.12.11) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Παρατείνουμε μέχρι και 30 Απριλίου 2012 τις προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων, πινάκων, και καταβολής καθώς και των καταστάσεων ή δηλώσεων που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του ν. 1809/1988 και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των νομοθετημάτων αυτών, που κανονικά έληξαν ή θα λήξουν από 12 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και 29 Απριλίου 2012, για υποκειμένους των οποίων το κεντρικό τους κατάστημα επλήγη από τα πρόσφατα επεισόδια, παράνομες ενέργειες ή εμπρησμό της 12ης και 13ης Φεβρουαρίου 2012, στην Αθήνα.

2. Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.

3. Οι παραπάνω παρατάσεις ισχύουν με την προϋπόθεση ότι μαζί με τη δήλωση θα συνυποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής με την οποία θα πιστοποιείται η καταστροφή μερική ή ολική του κεντρικού τους καταστήματος κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία λόγω των επεισοδίων, καθώς και η αιτία αυτής (πυρκαγιά κλπ.).

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από 24 Φεβρουαρίου 2012.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας