ΠΟΛ. 1044 - 17/02/2012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2380/1996 (ΦΕΚ Α΄38/07.03.1996) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία για την ίδρυση της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 52.

 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2707/1999 (ΦΕΚ Α΄ 78/13.04.1999) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 12, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου 12.

 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄248/07.11.2000), όπως ισχύει και ειδικότερα την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27.

 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄265/22.11.2001), όπως ισχύει και ειδικότερα:

 

− της παραγράφου 10 του άρθρου 132 και

 

− της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 68.

 

5. Τις διατάξεις του Α.Ν. 896/1937 (ΦΕΚ Α΄ 395/13−10−37) περί καταργήσεως δασμολογικών απαλλαγών και του άρθρου 8 του ν. 1567/85 (ΦΕΚ Α ΄171/10−10−85).

 

6. Τις διατάξεις της Δ. 247/88 Α.Υ.Ο. «περί του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1839/89 (ΦΕΚ Α΄90/07.04.89).

 

7. Τις διατάξεις της αριθ. Δ.6220/1955 ΑΥΟ περί διαδικασίας χορήγησης και οριστικοποίησης της ατέλειας,

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 της αριθ. Τ.1940/41/02.05.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β/2−5−03), αναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού πρεσβειών, διεθνών οργανισμών και αποστολών ξένων ενόπλων δυνάμεων, όπως ισχύει.

 

9. Τις διατάξεις της αριθ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 729/Β/5−5−11), αναφορικά με τη διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές, καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους.

 

10. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 31.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2154/Β΄/27.09.2011), αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου.

 

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17.6.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1001/Β΄/30−6−10), αναφορικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ40/Α), όπως ισχύουν, με τις οποίες προβλέπεται η επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας.

 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

 

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α΄128/14.06.1988) “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών”, όπως ισχύει.

 

15. Την αριθ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β/08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

 

16. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας απαλλαγής από δασμούς, ΦΠΑ, τέλος ταξινόμησης και φόρο πολυτελείας για τα αγαθά που εισάγονται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου καθώς και για τα αγαθά που αγοράζονται και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 12 της Συμφωνίας Έδρας,

 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

 

αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας για τα αγαθά που αγοράζονται και τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της (εφεξής “η Τράπεζα”) και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής, καθώς και για τα αγαθά που εισάγονται από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1

Δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα − Απαλλαγές

 

Η Τράπεζα μπορεί να αγοράζει αγαθά και να λαμβάνει υπηρεσίες από την εγχώρια αγορά με απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, καθώς και να εισάγει αγαθά από τρίτες χώρες με απαλλαγή από δασμό, ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

 

Τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας μπορούν να αγοράζουν αγαθά και να λαμβάνουν υπηρεσίες από την εγχώρια αγορά για την κάλυψη των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών τους με απαλλαγή από ΦΠΑ, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

 

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής

 

1. Η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά, καθώς και η εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες από την Τράπεζα πρέπει να είναι σε εύλογες ποσότητες και να πραγματοποιούνται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της.

 

2. Τα αγαθά που αγοράζουν και οι υπηρεσίες που λαμβάνουν από την εγχώρια αγορά τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας πρέπει να είναι σε εύλογες ποσότητες και να προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών.

 

3. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ, τα αγαθά που αγοράζονται και οι υπηρεσίες που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά, καθώς και τα αγαθά που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να υπερβαίνουν τα 250 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και ειδικό φόρο πολυτελείας, ανά φορολογητέα αξία εισαγωγής ή συναλλαγή, αντίστοιχα. Δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής τα αγαθά που αγοράζονται για επενδυτικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

 

4. Τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας δικαιούνται απαλλαγής εφόσον διαθέτουν την ειδική κάρτα από την Ελληνική Κυβέρνηση, όπως ορίζει το άρθρο 18 της Συμφωνίας Έδρας και η οποία τους αναγνωρίζει ως υπαλλήλους της Τράπεζας.

 

5. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο πολυτελείας, η απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας ισχύει μόνο για παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται απευθείας από τα πρόσωπα που παράγουν εγχωρίως ή αποκτούν ενδοκοινοτικώς τα αγαθά που υπάγονται στο φόρο αυτό.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία απαλλαγής

 

1. Η Τράπεζα, πριν από την αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά και την εισαγωγή αγαθών καθώς και την παραλαβή αγαθών υποκείμενων σε ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων της, υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών αίτηση εις διπλούν με αναλυτική αναγραφή των αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να λάβει, θεωρημένη από την Τράπεζα.

 

Την ίδια αίτηση υποβάλλουν τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την εγχώρια αγορά για την κάλυψη προσωπικών ή οικογενειακών τους αναγκών πριν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

2. Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον εγκρίνει τη συγκεκριμένη αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές, κατά περίπτωση, επιβαρύνσεις, βεβαιώνει το δικαίωμα αυτό, αναγράφοντας επί της αίτησης το άρθρο 12 του Ν. 2707/1999 περί Κύρωσης της Συμφωνίας ΄Εδρας και τον αριθμό της παρούσας ΑΥΟ ΠΟΛ.1044/2012. Ένα αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης θεωρείται από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών και παραδίδεται στο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

 

3. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών, το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης προσκομίζεται από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο στον πωλητή των αγαθών ή σε αυτόν που παρέχει τις υπηρεσίες.

 

Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, ανα− γράφοντας την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ−ΑΥΟ ΠΟΛ.1044/2012» επισυνάπτοντας σε αυτό το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης το οποίο αποτελεί δικαιολογητικό της απαλλαγής.

 

4. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από δασμό, ΦΠΑ, ΕΦΚ και ειδικό φόρο πολυτελείας κατά την εισαγωγή αγαθών ή την παραλαβή υποκείμενων σε ΕΦΚ αγαθών από φορολογική αποθήκη του Ν. 2960/01, η Τράπεζα προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης, το οποίο επισυνάπτεται στο οικείο τελωνειακό παραστατικό (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 της αριθ. Τ. 1940/41/02.05.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄).

 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας παραλαμβάνουν υποκείμενα σε ΕΦΚ αγαθά από φορολογική αποθήκη του Ν. 2960/01.

 

5. Η παραλαβή οχήματος από την Τράπεζα με απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους, πραγματοποιείται με την κατάθεση του προβλεπόμενου παραστατικού τελωνισμού (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) στο οποίο επισυνάπτεται το ανωτέρω θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης και με την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την παραλαβή οχήματος από την εγχώρια αγορά από τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας με απαλλαγή από φόρους με την κατάθεση της προβλεπόμενης ΔΕΦΚ.

 

6. Όσον αφορά στην παραλαβή καυσίμων κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων της Τράπεζας και των μελών του αλλοδαπού προσωπικού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, εφαρμόζεται η διαδικασία παραλαβής καυσίμων από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλαγή από το φόρο αυτό από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9−3−2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 729/Β΄).

 

7. Προκειμένου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, η απαλλαγή από ΦΠΑ και ΕΦΚ κατά περίπτωση, παρέχεται εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες πραγματοποιούνται μέσω συνδέσεων ή μετρητών, η χρήση των οποίων έχει δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και χωρίς την εφαρμογή του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 2.

 

Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την έκδοση των συγκεκριμένων λογαριασμών χωρίς ΦΠΑ και κατά περίπτωση ΕΦΚ. Σε περίπτωση παύσης του δικαιώματος απαλλαγής, η Δ/νση αυτή ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία τακτοποίησης οχημάτων που έχουν ήδη παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής

 

1. Τα Δελτία Προσωρινής Εισαγωγής με τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί τα οχήματα με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας από τα δικαιούχα πρόσωπα θα τακτοποιούνται, είτε με επανεξαγωγή, καταστροφή, εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου, μεταβίβαση κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας τελωνειακής Αρχής σε άλλο δικαιούχο της ατέλειας πρόσωπο με τα ίδια προνόμια, είτε με μεταβίβαση σε μη δικαιούχο πρόσωπο, εφόσον προηγουμένως έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι.

 

2. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος επιτρέπεται η αντικατάσταση αυτού, κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος, ενώ σε περίπτωση κλοπής, κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές σχετικά με την κλοπή του οχήματος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η αντικατάσταση του οχήματος θα ισχύει μία μόνο φορά.

 

Άρθρο 5

Αρμόδιες αρχές

 

1. Ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνισμό εφεξής των οχημάτων και των λοιπών ειδών από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της, τον έλεγχο και την παρακολούθηση, τόσο εκείνων που έχουν ήδη παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, όσο και αυτών που θα παραλαμβάνονται εφεξής με οριστική ατέλεια, ορίζεται το Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης.

 

2. Ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον τελωνισμό καυσίμων θέρμανσης, οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής ορίζεται το ΣΤ΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ