ΠΟΛ. 1049 - 24/02/2012

ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Υ. 1159503 ΕΞ 2011 έγγραφό μας.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί υποβολής μηνυτήριων αναφορών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3943/2011, προς το Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

α) Τα Ελεγκτικά Κέντρα, η Περιφερειακή Δ/νση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών του Σ.Δ.Ο.Ε. και όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Λεκανοπεδίου Αττικής υποβάλλουν άμεσα στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 μηνυτήρια αναφορά για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ιδίου νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης.

Οι ως άνω μηνυτήριες αναφορές θα απευθύνονται πλέον προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθήνας δια του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

β) Τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι Περιφερειακές Δ/νσεις Σ.Δ.Ο.Ε., η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης Σ.Δ.Ο.Ε και οι Δ.Ο.Υ. της λοιπής χώρας αποστέλλουν άμεσα με τηλεομοιοτυπία τις κατά τα ανωτέρω μηνυτήριες αναφορές στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, προκειμένου να τους δοθούν σχετικές οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο παραβάσεων που συνιστούν ποινικό αδίκημα κακουργηματικής φύσεως, υποβάλλεται χωριστή μηνυτήρια αναφορά για κάθε ένα από αυτά. Αντίθετα, όταν διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν ποινικό αδίκημα πλημμεληματικής φύσεως, αρκεί η υποβολή μίας μηνυτήριας αναφοράς για όλα τα διαπιστωθέντα πλημμελήματα ανά είδος φόρου ή προστίμου.

Εφιστάται, επίσης, η προσοχή ως προς το χρόνο υποβολής των μηνυτήριων αναφορών και ειδικότερα για τα αδικήματα κακουργηματικής φύσεως, όπου απαιτείται η άμεση υποβολή αυτών με την ολοκλήρωση του ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Αποστολή αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008.

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1113941/20056 / ΔΕ-Ε / ΠΟΛ.1151/14.11.2008 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.
2. Η υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1127/31.8.2010 Ε.Δ.Υ.Ο.
3. Η υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1002/3.1.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

Με τις υπ’ αριθ. 1113941/20056/ΔΕ-Ε/ΠΟΛ.1151/14.11.2008, ΠΟΛ.1127/31.8.2010 και ΠΟΛ.1002/3.1.2011 εγκυκλίους έχουν δοθεί οδηγίες για αποστολή στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων (νυν Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) αναφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 29 περ. β΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, για περιπτώσεις που διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες αποτελούν βασικά αδικήματα του ίδιου ως άνω νόμου, όπως ισχύει (άρθρο 3 περ. ιη΄).

Με την παρούσα εφιστούμε την προσοχή σας στις παρακάτω περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται η αποστολή των ως άνω αναφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Διεύθυνση Ελέγχων – Τμήμα Δ΄ για έλεγχο και διαβίβαση στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει):

• Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (απόκρυψη εισοδήματος ανά διαχειριστική περίοδο) και αποφυγή πληρωμής Φόρου Πλοίων, α) άνω των 150.000 € (άρθ. 17 παρ. 2β και 4 του ν. 2523/1997), για αδικήματα που τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008 και β) άνω των 15.000 € (άρθ. 17 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει), για αδικήματα που τελέστηκαν από 5/8/2008 και εφεξής.

• Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, α) άνω των 75.000 € σε ετήσια βάση (άρθ. 18 παρ. 1β ν. 2523/1997) για αδικήματα που τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008, β) άνω των 3.000 € σε ετήσια βάση (άρθ. 18 του ν. 2523/1997) για αδικήματα που τελέστηκαν από 5/8/2008 έως 29/9/2010 και γ) ανεξαρτήτως ποσού (άρθ. 18 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει) για αδικήματα που τελέστηκαν από 30/9/2010 και εφεξής.

• Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής (άρθ. 19 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 2523/1997), α) άνω των 150.000 €, για αδικήματα που τελέστηκαν από 13/12/2005 έως και 4/8/2008, β) άνω των 3.000 €, για αδικήματα που τελέστηκαν από 5/8/2008 έως 22/4/2010,

• Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση τέτοιων στοιχείων, ανεξαρτήτως της αξίας των εν λόγω φορολογικών στοιχείων (άρθ. 19 παρ. 1 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 77 παρ. 1 του ν. 3842/2010),

• Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση των προβλεπόμενων από το Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχείων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθ. 10 του ίδιου Π.Δ. των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων, εφόσον ο υπόχρεος εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 2523/1997 περί αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων (άρθ. 19 παρ. 5 του ν. 2523/1997, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 76 του ν. 3842/2010), για αδικήματα που τελέστηκαν από 1/6/2010 και εφεξής.

Πρόσθετα απαιτείται και η άμεση κοινοποίηση στην αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα των πιο πάνω αναφορών.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, σε περιπτώσεις που οι ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα) έχουν ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας ή διάπραξης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή των βασικών αδικημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθ. 3 του ως άνω νόμου, αποστέλλουν αναφορές απευθείας και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή του άρθρου 7, με κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Διεύθυνση Ελέγχων – Τμήμα Δ΄.

Σημειώνεται ότι, για τη διευκόλυνση των ελεγκτικών υπηρεσιών, σχετικά υποδείγματα αναφορών των ν. 2331/1995 και ν. 3691/2008, όπως ισχύει, έχουν ενσωματωθεί στις ανωτέρω αναφερόμενες εγκυκλίους. Τα υποδείγματα αυτά πρέπει να προσαρμόζονται κατά περίπτωση και να περιορίζονται στις περιπτώσεις για τις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο στην ίδια αναφορά να περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις ελέγχου περισσότερων της μιας χρήσεων ή ειδών φόρου, για την ίδια επιχείρηση, εφόσον προκύπτουν από τον ίδιο έλεγχο.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, οι ελεγκτικές υπηρεσίες παρακαλούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές άμεσα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους μας.

Τέλος, οι αρμόδιοι Οικονομικοί Επιθεωρητές παρακαλούνται για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής των ανωτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ