ΠΟΛ.1055/7.3.2008

 

Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), που ισχύει για το έτος 2008

 

 

Σας κοινοποιούμε, στην ελληνική και αγγλική γλωσσική έκδοση, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από ΦΠΑ, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 344, παρ. 1, σημείο 2 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (Ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό), αντίστοιχη διάταξη εσωτερικού δικαίου: άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), που ισχύει για το έτος 2008. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τεύχος C 286/28.11.2007.
Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του καταλόγου, ένα νόμισμα μπορεί να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, έστω και αν δεν αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο, εφόσον πληροί καθ’ αυτό τα κριτήρια για την απαλλαγή που θεσπίζονται στην Οδηγία ΦΠΑ (η αντίστοιχη διάταξη για τα κριτήρια στο εσωτερικό δίκαιο τέθηκε με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα ΦΠΑ).
Τέλος, σημειώνεται ότι, σχετικά με την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού, άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), έχουν εκδοθεί οι: α) απόφαση 1058189/4454/335/0014Β/ΠΟΛ.1193/9.7.2002 (ΦΕΚ 932/Β’/23.7.2002) του Υπουργείου Οικονομικών, β) απόφαση Δ.1829/1124/28.11.2006 (ΦΕΚ 1851/Β’/21.12.2006) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και γ) εγκύκλιος Δ.47/24/19.1.2007 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ