ΠΟΛ.1059/18.3.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2007 που λήγει την 19.3.2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώθηκε με τον Ν.2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) της περ. β’ της παρ. 4 και της περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 36,
β) της περ. β’ της παρ. 1 και των παρ. 2, 9 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 59,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1121743/9331/1677/Α0014/ΠΟΛ.1157/19.12.2007 (ΦΕΚ 2490/Β’) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’), περί αποδεικτικών είσπραξης.
5. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκείμενων στον ΦΠΑ για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι τις 20.3.2008 την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2007, η οποία λήγει στις 19.3.2008, των υποκείμενων που τηρούσαν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31.12.2007) και το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ λήγει σε τρία (3).
Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα η λήξη των προθεσμιών των υποκείμενων που ο ΑΦΜ τους τελειώνει στα επόμενα του ανωτέρω ψηφία.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ