ΠΟΛ.1061/26.3.2008

Χορήγηση ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ

Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) του άρθρου 20,
β) των παρ. 1 περ. α’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ και 2, του άρθρου 24,
γ) των παρ. 1 περ. α’, γ’ και δ’, 2 και 3, του άρθρου 28,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των παρακάτω αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών:
α) της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675/Β’),
β) της υπ’ αριθ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212/Β’),
γ) της υπ’ αριθ. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527/Β’),
δ) της υπ’ αριθ. 1083791/3558/1071/0014/ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (ΦΕΚ 650/Β’),
ε) της υπ’ αριθ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 (ΦΕΚ1173/Β’).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (ΦΕΚ 1073/Β’) ΑΥΟΟ.
4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28.11.2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, Τίτλος ΙΧ Απαλλαγές Κεφάλαιο 10 – Απαλλαγές πράξεων που συνδέονται με τη διεθνή διακίνηση αγαθών – Τμήμα 2 (Πράξεις που απαλλάσσονται ενόψει εξαγωγής και στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των κρατών – μελών) – Άρθρο 164.
5. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τα αιτήματα των συνδέσμων των εξαγωγέων.
7. Την αποδοχή σχετικής πρότασης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (82η Σύσκεψη της Επιτροπής ΦΠΑ).
8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 απόφασής μας, όπως ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
Χορήγηση ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
οι οποίες εξαντλούν το όριο που τους έχει χορηγηθεί

Στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ, που ορίζεται με την υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ και εξαντλούν το όριο που τους έχει χορηγηθεί για το δωδεκάμηνο, παρέχεται η δυνατότητα λήψης νέου συμπληρωματικού ορίου απαλλαγής. Πέραν των προϋποθέσεων και της διαδικασίας, που ορίζονται με την ανωτέρω απόφαση, για τη λήψη του νέου συμπληρωματικού ορίου οι επιχειρήσεις πρέπει:
α) Να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ έντυπη αίτηση, όπως το Υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ», χρώματος πορτοκαλί, όπως το Υπόδειγμα Νο 2, που επισυνάπτονται στην παρούσα, μετά την παρέλευση τουλάχιστον εξαμήνου από την προηγούμενη αίτηση.
Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση από την οποία θα προκύπτει, κατά χώρα, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγούμενου δωδεκάμηνου.
Το όριο απαλλαγής θα είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ύψους των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου της αίτησης δωδεκάμηνου και του ορίου απαλλαγής που έχει χορηγηθεί με βάση την προηγούμενη αίτηση.
Το όριο αυτό προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει από τα επιμέρους σύνολα των αντίστοιχων τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και προκειμένου για εξαγωγές το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο Νο 3 του ΕΔΕ).
β) Να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση για θεώρηση το «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από τον ΦΠΑ». Η θεώρηση αυτού ενεργείται από το τμήμα του ΚΒΣ με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο φέρει ενιαία αρίθμηση ή ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση ανά σειρά για ολόκληρο το δωδεκάμηνο που ισχύει ή μέχρι τη χορήγηση του επόμενου ορίου απαλλαγής στην περίπτωση εξάντλησης του ήδη χορηγηθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δε δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και υποχρεωτικά προσκομίζονται για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.

Άρθρο 2
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 «Δικαίωμα επιλογής των υποκειμένων στο φόρο, δωδεκάμηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου για τη χρησιμοποίηση του ορίου απαλλαγής και αντιστρόφως» της υπ’ αριθ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 ΑΥΟ καταργούνται.
2. α) Οι διατάξεις του άρθρου 3 «Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών βάσει της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ» της υπ’ αριθ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 ΑΥΟ, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1058757/2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 ΑΥΟ ισχύουν για τις αγορές αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών από το εσωτερικό της χώρας. Για την εισαγωγή αγαθών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 ΑΥΟ.
β) Στις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 ΑΥΟ προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«-Επίσης, να προσκομίζει το ακριβές αντίγραφο του Αποδεικτικού Είσπραξης με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ……”, που του χορηγήθηκε από το τελωνείο εισαγωγής, προκειμένου ο προϊστάμενος της αρμόδιας ως άνω ΔΟΥ να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής.»
3. Οι ετήσιες καταστάσεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ φυλάσσονται στον φάκελο του κάθε υπόχρεου στην αρμόδια ΔΟΥ για να εξυπηρετήσουν τις διασταυρώσεις και επαληθεύσεις κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.
4. Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, εφόσον για το σκοπό της εκκαθάρισης πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες και εφαρμόζουν τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ, υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ την Ειδική Συγκεντρωτική Ετήσια Κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της ίδιας απόφασης μέχρι την 10η Μαΐου εκάστου έτους, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για όσες επιχειρήσεις κατά την έναρξη των εργασιών τους έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, καθώς και για την υποβολή της ετήσιας κατάστασης από τις επιχειρήσεις αυτές, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ.

Άρθρο 3
Υποδείγματα

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αντικαθίστανται τα Υποδείγματα Νο 1, 2 και 3 που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθ. 1064690/3772/713/Α0014/ ΠΟΛ.1206/31.7.2002 απόφασή μας, καθώς και τα Νο 4 και 5 που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 απόφασή μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.
2. Τα θεωρημένα στελέχη του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως του χορηγηθέντος ορίου.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.